certifierad översättare | Novoterm

Vad är en certifierad översättare?

2021-10-14

Vad är det för skillnad på en “vanlig” översättare och en certifierad översättare? Är det alltid den certifierade översättaren som är det självklara valet? Vi reder ut begreppen för att du ska kunna välja den översättare som är mest lämpad för uppgiften.

Auktoriserad translator i Sverige

En certifierad översättare i Sverige kallas en auktoriserad translator och det är en fysisk person som har klarat den statliga myndigheten Kammarkollegiets auktorisationsprov. Provet genomförs under tidspress och är uppdelat i tre delar: översättning av en text inom ekonomi, en inom juridik och översättning av en allmän text. Dessutom görs en redbarhetsprövning då vissa uppgifter hämtas in från Polisen och Kronofogden för att säkerställa att personen som blir auktoriserad är lämplig att översätta känsliga dokument. 

Auktorisationen håller inte för alltid, översättaren måste göra om provet var femte år. Översättaren kan också bara bli auktoriserad för en språkkombination i taget, exempelvis i att översätta från svenska till franska. 

När translatorn är auktoriserad får han eller hon ett translatornummer som både visar att personen genomgått provet och gör det möjligt att spåra översättningen tillbaka till översättaren. 

Det är bara översättare som kan bli auktoriserade, aldrig företag eller en översättningsbyrå

Kammarkollegiets auktorisation gäller i Sverige. Andra länder har andra certifieringsorgan och kan även ha andra krav kring vad som anses vara en certifierad översättning.

Vilken översättare ska du välja?

Det finns många duktiga översättare som valt att inte genomgå en certifieringsprocess. En certifierad översättare betyder alltså inte att personen är ett bättre val än en icke-certifierad. Det handlar heller inte om vilken typ av texter som ska översättas – det är hur och av vem översättningen ska användas som är det avgörande. För många företag och i många situationer är det fullt tillräckligt att anlita en icke-auktoriserad översättare, men handlar det om juridiskt bindande dokument kan det vara ett krav att välja en certifierad översättare som både har specialkunskap om ekonomi och juridik, och dessutom har en lagstadgad tystnadsplikt. 

Då lönar det sig att välja en auktoriserad översättare

Det behövs oftast inte en certifierad översättare om ditt företag behöver översätta:

 • Årsredovisning
 • Manualer
 • Företagets webbsida

En översättning gjord av en certifierad översättare kan däremot krävas för följande dokument:

 • Kontrakt
 • Patent
 • Dokument som ska användas av myndigheter och behöver bestyrkas

I vissa fall går det också att ta med en översättning till en notarius publicus som utfärdar en så kallad apostille (en stämpel som intygar att översättningen är äkta och korrekt).

Behöver ditt företag hjälp av en certifierad översättare? Novoterm har översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet, certifierade av exempelvis American Translators Association (ATA) eller är medlemmar i Chartered Institute of Linguists (CIOL).

Behöver du som privatperson översätta betyg eller intyg? Då rekommenderar vi att du kontaktar Föreningen Auktoriserade Translatorer, FAT.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

tekniska översättningar

De tre nivåerna av textgranskning

2021-09-09

Textgranskning, även kallat språkgranskning, är ett paraplybegrepp som omfattar korrekturläsning, textbearbetning och stilistisk textbearbetning (line editing) – de tre nivåerna av textgranskning. Varje nivå behandlar texter på olika djup. Genom att förstå skillnaderna mellan dem blir det enklare att välja den servicenivå du behöver för din text. 

Nivå 1 – Korrekturläsning

Korrekturläsning handlar om att kontrollera grammatik, stavning, interpunktion, versaler och gemener, tempus på verb, pronomen, mellanrum och formateringskonsekvens. Förvänta dig inte några större förändringar av texten, meningar eller ord. Korrekturläsning är den första nivån av textgranskning som behandlar den ytligaste nivån av en text.

Nivå 2 – Textbearbetning

Textbearbetning är den som främst associeras med textgranskning. Utöver korrekturläsningstjänsterna fokuserar textbearbetning även på de så kallade “5 K:na”:

 • Klart (Tydligt)
 • Korrekt
 • Koncist
 • Komplett
 • Konsekvent

Textbearbetning innebär att man justerar meningar och styckeindelning, tar bort överflödiga ord, ersätter upprepningar som stör läsflytet med synonymer och byter ut “svaga” ord, fraser och meningar mot kraftfullare alternativ. Du kan förvänta dig noterbara förändringar i ditt originaldokument och bör vara redo att granska ändringarna för att säkerställa att du accepterar dem.

Nivå 3 – Stilistisk textbearbetning (Line editing)

Stilistisk textbearbetning innebär stora omskrivningar av ditt dokument. De flesta som behöver denna tjänst behöver egentligen hjälp med att skriva (om) texten, inte bara redigera den. Nivå 3 är utvecklande redigering där redaktören skriver om ditt dokument med intentionen att lära dig skriva bättre. Förvänta dig stora förändringar av ditt originaldokument. 

Stilistik textbearbetning går ända ner till botten av din text där redaktören i princip blir en andra författare till texten. Stilistisk textbearbetning är en väldigt sällsynt form av textgranskning som inte bara tar lång tid, det är även väldigt dyrt.

Notera att Novoterm inte erbjuder någon form av stilistisk textbearbetning i nuläget. 

Vilken nivå är rätt för dig?

Novoterm erbjuder korrekturläsning och textbearbetning av befintliga texter på över 40 olika språk. Vi vet att din text måste fungera i sin helhet men också i sitt sammanhang, att ditt företag ofta har ett eget internt och/eller externt språkbruk med fastslagna riktlinjer, och att det är viktigt att det följs i allt skriftligt material, oavsett skribent och språk. 

Så vilken nivå är rätt för dig? Kontakta oss och berätta om dina behov så hjälper vi dig. Vi erbjuder utöver textgranskning även språköversättning inom en rad olika branscher inklusive finans, medicin, juridik, teknik och webb & IT.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

språköversättningar

Varför behöver man översätta sin årsredovisning?

2021-07-29

Vad är en årsredovisning?

Årsredovisningen är en grundsten för alla moderna företag. En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper, med särskilda upplysningar i form av noter som specificerar innehållet i de finansiella rapporterna. Det ska även ingå en förvaltningsberättelse som återger de viktigaste händelserna under året.

En årsredovisning kräver noggrann planering och du behöver kombinera stil, tydlig kommunikation och korrekthet för att innehållet ska komma till nytta för alla berörda parter. Produktionsfasen blir ännu mer intensiv för internationella företag på grund av de olika språken som används inom företaget, och de språk som läsarna av årsredovisningen talar. Att översätta sin årsredovisning har kommit att bli vitalt för internationella företag och organisationer i sin strävan att tydligt kunna kommunicera med alla sina intressenter om sin finansiella ställning.

Därför behöver du översätta din årsredovisning

Många större, börsnoterade företag strävar efter att presentera sin årsredovisning på två (eller fler) språk. Det första är ofta det språk som ägare och aktieägare talar i det land där noteringen skett och det andra är engelska.

Syftet med att översätta till engelska är att informera utländska ägare och aktieägare om företagets situation och finansiella ställning såväl som att attrahera nya investerare och nytt kapital för att företaget ska kunna växa ytterligare. Det är rekommenderat att tillsammans med en professionell översättningsbyrå etablera regelbundna rutiner och processer för att översätta sin årsredovisning, då översättningsarbetet är krävande. Ju mer bekant och van översättaren är med företaget, dess verksamhet och bransch, desto bättre blir översättningen. 

Varför du bör anlita en professionell översättningsbyrå

Finansiella översättningar – som översättning av en årsredovisning räknas som – är ett specialistområde. Enbart professionella översättare med specialistkunskap inom finans och som har en gedigen erfarenhet inom ämnet kommer att kunna skapa en tillräckligt bra översättning. 

Översättaren behöver ha träning eller professionell erfarenhet inom det finansiella området för att kunna applicera alla specifika detaljer inom området på materialet som ska översättas.

Till exempel behöver översättaren vara bekant med internationella redovisningsnormer och rapporteringsformat (IFRS – International Financial Reporting Standards, ESEF – European Single Electronic Format, m.m.) för att översätta en årsredovisning och andra finansiella dokument och anpassa översättningen efter normerna i mållandet. 

Årsredovisningar innehåller också flera olika typer av material (redaktionellt innehåll, kvantitativ data, etc.) som kräver specifika kunskaper, både språkliga och finansiella sådana. 

Anlita Novoterm för att översätta din årsredovisning

Utöver de tekniska aspekterna av att översätta en årsredovisning finns det en rad andra hårda värden som bör uppfyllas, och som enbart en professionell översättningsbyrå som Novoterm kan bistå med.

Förbättrad läsbarhet

Om du väljer att använda en maskinöversättning, till exempel från Google Translate, för att översätta din årsredovisning blir slutresultat ofta stolpigt och onaturligt. Det är för att automatiska översättningsprogram har svårt att hantera ordföljd, kulturella aspekter och att ord kan ha flera betydelser. Att översätta en text från engelska till svenska, eller annan språkkombination på detta vis kan undergräva hela texten och göra dokumentet svårt att förstå.

Novoterms översättare översätter enbart till sitt modersmål och säkerställer att nyanserna av originaldokumentet bevaras. Dessutom, till skillnad från en maskin, tas kulturella aspekter alltid med i beaktning, till exempel idiomer och lokala tid- och datumformat, för att materialet ska vara läsbart för din internationella målgrupp.

Maximerad korrekthet

Det finns inget utrymme för faktafel när det kommer till att översätta en årsredovisning. Den måste reflektera originaldokumentet perfekt. Minsta lilla fel mellan datan i de två dokumenten kan ha dramatiska konsekvenser för ditt företag. 

Novoterm anlitar enbart översättare som har finansiell erfarenhet och branschspecifik kunskap för att översätta finansiella dokument som årsredovisningar. De har perfekt förståelse för all data som ingår i en årsredovisning och använder denna insikt för att säkerställa att all data är konsekvent för alla dokument. 

Garanterad konfidentialitet

En årsredovisning är i grund och botten kommersiellt känslig och med stor sannolikhet konfidentiell. Samtliga personer som arbetar med finansiella översättningar är bundna av strikta sekretessavtal och har en lång erfarenhet av sekretessbelagda uppdrag.

Behöver du en översättningsbyrå för att översätta ett dokument från svenska till engelska, översätta från engelska till svenska eller en annan språkkombination? Kontakta Novoterm.

Vi erbjuder språköversättningar på över 40 olika språk inom en rad olika branscher inklusive:

 • Finans
 • Medicin
 • Juridik
 • Teknik
 • Webb & IT

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

juridiska översättningarna

Vad betyder korrekturläsning?

2021-07-23

Du har säkerligen blivit ombedd att korrekturläsa dina egna dokument innan du skickat in dem någon gång i ditt liv, antingen som student eller på ditt jobb. Men vad betyder korrekturläsning egentligen? Vad ingår i processen att korrekturläsa något? Varför ska man ens bry sig om att korrekturläsa? 

De flesta har en vag förståelse för vad korrekturläsning är, att det inte involverar några djupgående förändringar eller faktakontroll och att korrekturläsning inte är samma sak som textbearbetning. Den enklaste definitionen på korrekturläsning, som denna artikel kommer förklara närmare, lyder:

Korrekturläsning är processen att granska det slutiltiga utkastet av en text för att säkerställa konsekvens och korrekthet gällande grammatik, stavning, interpunktion och formatering.

Vad är traditionell korrekturläsning?

Något som förvirrar många angående vad korrekturläsning egentligen innebär är själva faktumet att ordet används på olika sätt inom olika områden. Att ställa frågan “Vad betyder korrekturläsning?” till någon som jobbar inom till exempel förlagssektorn kommer med stor sannolikhet att ge ett annat svar än om du frågar en högskolestudent. 

Någon inom förlagssektorn ser på korrektur som den sista möjligheten att granska och ändra ett manuskript innan det trycks och publiceras. Korrekturläsaren jämför testdokumenten ─ tryckta versioner av dokumentet som inkluderar all formatering, sidnummer, rubriker, etc. som ska inkluderas i den slutgiltiga versionen ─ med den redigerade kopian för att säkerställa att inga fel uppstått under formateringen och tryckningen.

Men vänta ─ jag trodde korrekturläsning handlade om att fixa stavfel?

Ja, ordet “korrekturläsning” har även en annan definition, separat från dess funktion vid publicering av manuskript.

Vad de allra flesta syftar till när de säger “korrekturläsning” är processen att kontrollera dokument för att hitta någon typ av grammatiska, typografiska eller formateringsfel. Korrekturläsning bör alltid vara det sista steget innan ett dokument publiceras online, skickas in till lärare, lämnas in för en jobbansökan eller på något annat sätt delas med den tänkta målgruppen.

Vad för typer av fel identifieras och fixas i korrekturläsning?

När ett dokument väl är redo för korrekturläsning bör det redan vara bearbetat. Det innebär att texten är välorganiserad, välskriven och enkel att förstå. Textbearbetning inkluderar också åtgärdande av fel men fokuserar generellt mer på att skapa ett komplett dokument.

Korrekturläsning å andra sidan fokuserar på att hitta såväl små som stora fel som antingen gick under radarn eller uppkom under textbearbetningen. Korrläsare säkerställer att den sista versionen av dokumentet är helt fri från grammatiska, typografiska och formateringsfel. 

En korrekturläsningstjänst innefattar att granska bland annat:

 • Böjning
 • Skiljetecken
 • Syftningsfel
 • Förkortningar
 • Sifferuttryck
 • Särskrivningar
 • Stor och liten bokstav
 • Avstavning
 • Språkliga uttryck
 • Formateringar

Kontakta Novoterm för korrekturläsning av dina företagsdokument

Är du i behov av korrekturläsning på engelska, svenska eller ett annat språk? Vi vet att din text måste fungera i sin helhet men också i sitt sammanhang. Flera av våra projektledare är även utbildade språkvetare med svenska som modersmål och som har arbetat som språkvårdare, facköversättare och korrekturläsare.

Kontakta Novoterm redan idag för korrekturläsning på svenska, engelska och över 40 andra språk så hjälper vi dig.

Vad kostar korrekturläsning?

Korrekturläsningens pris (debiterat per timme) beror på textens grundkvalitet och i förlängningen på hur lång tid genomgången tar. Våra korrekturläsare är erfarna och kan därför oftast snabbt bilda sig en uppfattning om hur lång tid det kommer att ta att korrekturläsa en text eller översättning. 

Mejla oss för att ta del av vårt pris för korrekturläsning.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Översättningar byggbranschen I Novoterm

Vad är översättningar inom byggbranschen?

2021-05-29

Företag inom byggindustrin har precis som många andra branscher blivit allt mer globala. De är inte längre låsta till en enda plats eller ett land. I den moderna byggindustrin utgör landsgränser inget problem vid förflyttning av material och maskiner, eller spridning av idéer. Dagens byggföretag har numera tillgång till material från hela världen och idéer från arkitekter och ingenjörer från alla länder. 

Till följd av detta har översättningar inom byggbranschen blivit ett måste för att säkerställa god kommunikation och snabb och effektiv rörlighet för människor, material och idéer över landsgränser och runt om i världen. Översättning för byggföretag tillåter dem att ta steget ut på internationella marknader och på så vis bredda sin verksamhet.

Varför är översättning inom byggbranschen viktiga?

Det är inte ovanligt att företag från ett land anlitar ett byggföretag i ett annat. Har länderna inte ett gemensamt språk bör man överväga de utmaningar en språkbarriär innebär. Allteftersom företag blir mer internationella ökar antalet multinationella byggprojekt som inkluderar fler människor från olika nationaliteter och därmed fler språk. För att säkerställa snabba, effektiva och framförallt säkra byggprojekt är översättningar inom bygg ofta ett måste. 

Dessa typer av översättningar är mångfacetterade. Arkitektritningar och byggplaner behöver översättas, precis som manualer för utrustning och maskiner, samt kontrakt och avtal. Korrekt översättning av relevanta byggdokument är en förutsättning för att kunna genomföra ett säkert byggprojekt och ger företaget samtidigt möjlighet att flytta material och människor över landsgränser.

Komplexitet i terminologi

Precis som många andra industrier har byggbranschen sin specifika terminologi gällande byggmaterial, utrustning och maskiner, såväl som komplexa ingenjörs- och arkitekturtermer för olika dokument. Det är en djungel av olika termer som kan skilja sig markant åt från ett språk eller land till ett annat. En översättning inom bygg kräver att man är införstådd med språket, terminologin och kulturen inom båda länderna, men också att man har en djup förståelse för branschen för att kunna framställa en korrekt översättning.

Med andra ord: ingenting man gör på egen hand.

Typer av byggdokument

Nedan är ett urval av olika typer av dokument och texter inom byggbranschen som ofta översätts:

 • Kontrakt och avtal
 • Projektbeskrivningar
 • Tekniska specifikationer
 • Strukturmässiga specifikationer
 • Projektanalys och planering
 • Nybyggnationsdokument
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Manualer för utrustning och maskiner
 • Anbudsdokument
 • Reklam och marknadsföring
 • Planskisser
 • Upphandlingar

Behöver ni översätta byggdokument?

Kontakta Novoterm! Vi erbjuder kvalitetssäkrade översättningar av byggdokument för alla typer av byggprojekt inklusive allt från uppföranden av privatbostäder, kontorskomplex och hotellfastigheter till vägtunnlar, säkerhetsanordningar och komplexa trafikledningssystem med mera. Våra översättare inom bygg har djup ämneskunskap och gedigen erfarenhet av att leverera en korrekt översättning inom kort varsel.

Byggbranschen är en riskfylld industri där minsta misstag kan stå ett företag dyrt. Efter byggnaden står färdig är det ingen som vill höra att en specifik detalj inte är upp till branschstandard, inte håller måttet eller inte uppfyller kontraktets specifikationer. Översättningar inom byggbranschen kan vara avgörande för framgången av ert internationella byggprojekt. 

Om du behöver hjälp med översättning, språkgranskning eller projektledning av produktioner som involverar text och kommunikation, då har du kommit rätt! Kontakta oss för mer information om våra tjänster och pris för översättning av dokument.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Juridiska Översättningar I Novoterm

Fyra juridiska översättningar som kan vara viktiga för företag

2021-04-23

I dagens globala värld behöver företag fokusera på såväl lokala som utländska målgrupper för att vara konkurrenskraftiga. Med tillgång till ett flertal kommunikativa verktyg är det nödvändigt för ett företag att kommunicera med flera målmarknader, och att göra det effektivt. De behöver tilltala sina olika målgrupper på deras specifika språk.

Men de rättsliga kraven varierar från land till land. Ett företags främsta prioritet är dels att förstå sina egna rättsliga förpliktelser, dels att hjälpa sina kunder att förstå deras. I sådana fall kommer juridiska översättningar till användning på flera sätt. I denna artikel presenterar vi fyra juridiska översättningar som de flesta företag brukar komma i kontakt med förr eller senare.

Översättning av rättslig information och dokumentation

Varje enskild marknad har sin uppsättning av lagar och förordningar som gäller för såväl lokala som utländska verksamheter. Alla medarbetare inom det internationella företaget behöver förstå de rättsliga kraven som påverkar verksamheten inom ett land eller område. Företaget måste efterleva de lokala lagar och förordningar som berör företagsdokumentation, finans, återbetalningsregler, marknadsföring och reklamkampanjer, produktsäkerhet och konsumenträttigheter.

Den rättsliga informationen måste finnas tillgänglig på de språk som talas inom företagets alla avdelningar, och på de språken de olika målgrupperna talar. Översättning av juridiska dokument är nödvändigt för att ge alla berörda chansen att förstå deras rättsliga skyldigheter och rättigheter.

Översättning av dokumentation om immateriella rättigheter

Varje förändring eller innovation av en produkt har rättsliga implikationer. För att skydda sin verksamhet och sina produkter måste internationella företag säkerställa sina immateriella rättigheter. Det förhindrar andra från att kopiera verksamheten, tjänsten eller produkten och ger företaget även rätten att vidta åtgärder mot alla som försöker kopiera dessa.

För att förhindra både avsiktliga och oavsiktliga rättsliga övertramp krävs goda juridiska översättningar för att skapa förutsättningar så att alla kan ta del av relevanta regler på sitt eget språk.

Översättning av kontrakt

Globala företag med en stor kundbas hanterar i många fall ett stort antal affärskontrakt inom olika länder. Professionella juridiska språktjänster säkerställer att kontrakten är korrekta och anpassade efter landets unika förutsättningar och ger vardera part bästa möjlighet att förstå innehållet.

Översättning av användarvillkor och integritetspolicy

Kunder måste bli informerade om sina rättigheter och skyldigheter när de köper en produkt, ger samtycke för företaget att behandla deras privata data eller när de registrerar sig för en tjänst. Det är ett krav i många länder att kunna bistå med användarvillkor och integritetspolicy på det språk webbplatsen använder för att alla kunder ska ha förutsättningar att förstå allt gällande företagets policyer, tjänster och produkter.

Utforska Novoterms juridiska språktjänster

Novoterm erbjuder ett brett utbud av juridiska språktjänster inklusive juridiska översättningar, korrekturläsning och textbearbetning. Kontakta oss idag för översättning av juridiska dokument mellan över 40 olika språk.

Läs vår artikel “Vad är juridiska översättningar?” för mer information om juridiska översättningar och dess många olika typer.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

tekniska översättningar

Varför är tekniska översättningar viktiga?

2021-03-16

Tekniska översättningar innebär översättning av mycket tekniska dokument framställda av industriella yrkesmän med expertkompetens inom deras yrkesområde och brukar handla om ett specifikt ämne. Översättning av tekniska dokument är en utmanande uppgift som kräver att översättaren har en djupgående förståelse för tekniska dokument som texttyp och den specifika textens tema. Översättningsfel, saknade uppgifter eller feltolkningar vid översättning av tekniska dokument kan ha allvarliga konsekvenser. 

I denna artikel kommer vi att behandla följande teman:

 • När företag behöver tekniska översättningar
 • Vilket slags kompetens som krävs för att göra en teknisk översättning
 • Varför tekniska översättningar är så viktiga

När behöver ett företag en teknisk översättning?

Alla industrier behöver tekniska översättningar i någon form för att kunna bistå med nödvändig information på olika språk.

Inom tillverkningsindustrin har internationella företag till exempel ofta ett behov av att översätta träningsmaterial, driftrutiner och säkerhetsinstruktioner för de anställda som tillverkar produkterna. På samma sätt behöver även de företag som säljer maskiner till tillverkningsföretag tillhandahålla användarmanualer och säkerhetsinstruktioner på ett språk de anställda kan förstå.

Behovet av tekniska översättningar är dock inte begränsat till traditionella företagsverksamheter. Medicinska forskarlag behöver till exempel ofta översätta sina upptäckter till flera språk för att fler ska kunna förstå och använda sig av de nya upptäckterna.

Vanliga tekniska översättningar

Tekniska översättningar behövs för en mängd olika texter och dokument: allt från användarmanualer till specialiserade webbplatser. Några exempel på de vanligaste varianterna är software strings, patent och användarmanualer. 

Software strings

Software strings kräver kanske inte så mycket teknisk kunskap, men översättaren behöver förstå hur strings används inom programmering. Man behöver vara införstådd med både terminologin och hur programvaran tolkar strängen både i original- och målspråket.

Patent

Tekniska översättningar av patent är ett nischat område där de rättsliga och praktiska kraven är rigorösa. Detta är för att patent behöver inkludera tekniska detaljer och beskrivningar av tänkbara framtida tillämpningar av produkten utan att avslöja all relevant information.

Användarmanualer

Att översätta användarmanualer kräver specialiserad kunskap inom specifika områden såväl som förmågan att beskriva komplexa koncept i enkla termer. De flesta företagen inom tillverknings- eller teknologiindustrin har ett kontinuerligt behov av tekniska översättningar på flera språk.

Vilket slags kompetens krävs för att översätta ett tekniskt dokument?

Att översätta tekniska dokument är ett av de svåraste områdena i översättningsbranschen. En översättare behöver – förutom sin översättarkompetens – vara väl införstådd med den tekniska terminologin och fackspråket för det specifika området på båda språken. 

Att själv försöka sig på en översättning av ett tekniskt dokument eller manual kan vara både mycket svårare och mer tidsödande än vad man skulle tro. Den tekniska industrin är fylld med komplexa facktermer, och är man inte insatt i den tekniska branschen eller bekväm med båda språken blir det näst intill omöjligt att producera en korrekt teknisk översättning.

Varför är tekniska översättningar viktiga?

Tekniska översättningar är nödvändiga för att kunna uppfylla lokala och internationella standarder och bistå personer med relevant information på deras modersmål. När du saknar korrekt dokumentation eller andra underlag riskerar du att förlora värdefulla affärsmöjligheter, eller än värre, bli bötfälld eller tvungen att stänga ned din verksamhet. 

Högkvalitativa tekniska översättningar är ett säkerhetsnät för ditt företag. Det är ett sätt att visa upp din yrkesmässiga stolthet för klienter, partners och anställda – på andra språk. Att investera i högkvalitativa översättningar visar att du bryr dig tillräckligt mycket om alla du arbetar med för att bistå dem med korrekt och välformulerad information på deras modersmål.

Behöver du översättning av tekniska dokument?

Kontakta Novoterm. Vi erbjuder tekniska översättningar i Stockholm och övriga Sverige på över 40 olika språk. Oavsett om du behöver en teknisk översättning från engelska till svenska, svenska till engelska eller mellan andra språk så kan vi hjälpa dig. 

I vår översättningsprocess är det väldigt viktigt för oss med en aktiv dialog med dig som kund. Vi lyssnar på dina behov och frågar dig om textens syfte, dess avsedda budskap, målgrupp och innehåll.  Väljer du Novoterm för dina tekniska översättningar från svenska till engelska eller mellan andra språk kan du alltid räkna med ett högkvalitativt resultat.

Läs mer om tekniska översättningar.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

 

språköversättningar

Framtidens språköversättningar för företag

2021-02-10

I dagsläget där även den lilla verksamheten kan tjäna en global kundbas växer behovet av kommunikation mellan olika språk och kulturer snabbt. Men kommunikation av gränsöverskridande karaktär är komplex. Om man inte lägger möda på arbetet finns det risk för att ord eller betydelser försvinner eller ändras i språköversättningar på grund av en felöversättning och/eller en felaktig tolkning av något i originaltexten. 

Kostnaden av felaktiga eller bristfälliga språköversättningar är oftast mer än bara ekonomisk. Misskommunikation kan leda till försämrat rykte, juridiska problem, fysisk skada eller till och med industriella katastrofer. Av denna anledning är tydlig, korrekt och effektiv kommunikation – mellan kulturer, språk, discipliner och industrier – av allt högre prioritet och många företag spenderar en påtaglig mängd resurser på att säkerställa kommunikationen inom sin egen verksamhet och det egna nätverket av agenter, partners och kunder. Detta behov av att kunna dela information mellan och inom olika delar av en verksamhet eller ett nätverk kallas idag lokalisering

Lokalisering är definierat som teknologier och processer som anpassar produkter och tjänster för användning inom och av specifika länder, regioner eller grupper. Det är ofta beskrivet som en komplex process som inkluderar att översätta text och ljud, att anpassa dokument och mjukvara för att reflektera lokala konventioner (till exempel hur decimaler och datum representeras) såväl som att kontinuerligt analysera regler, bestämmelser och skattekrav i specifika länder, stater och städer att inkorporera i produkter och tjänster.

Språköversättningar vid en vändpunkt

Mängden resurser och pengar som spenderas på språköversättningar inom företagsvärlden växer snabbt jämsides med globaliseringen och antalet texter som produceras över hela världen. 

Denna tillväxt stimuleras också av ny teknologi. Många organisationer använder sig av artificiell intelligens (AI) i form av maskinöversättning för att reducera kostnaden av språköversättningar. AI-automatiserade översättningsplattformar som Google Translate, Microsoft Translator och Amazon Translate har under de senaste åren gjort stora framsteg i hur korrekta översättningar de kan producera, av två anledningar:

 1. De bygger på de senaste förbättringarna inom maskinöversättningsalgoritmer.
 2. De har tillgång till mycket mer språkdata från sökmotorer, sociala nätverk och e-handelswebbplatser.

För en privatperson är översättningstjänster direkt i webbläsaren ofta mer än tillräckligt. Dessa språköversättningar, som får sitt ekonomiska stöd via reklam på webbplatsen, är vanligtvis helt gratis och användaren brukar vara nöjd med den kvalitet de får. Eventuella felaktigheter får begränsade konsekvenser.

I kontrast till detta står B2B-marknaden. Kvaliteten av en webbaserad språköversättning är sällan tillräcklig för en verksamhet då deras krav är högre eftersom eventuella felaktigheter har allvarligare konsekvenser. Låt oss ta översättningen av en användarmanual för en industriell maskin som exempel. Om operatören inte förstår eller misstolkar hur maskinen ska användas på grund av en felaktig eller bristfällig språköversättning riskerar det att störa produktionsflödet och i absolut värsta fall orsaka en industriell katastrof där personer i maskinens närhet kan skadas.

AI och slutet för mänskliga språköversättare?

De senaste förbättringarna i korrekthet av maskinöversättningar har lett till att många siar om att maskiner kommer att innebära slutet för mänskliga språköversättare, även inom B2B. Det spekuleras om att tusentals jobb inom produkt- och tjänstelokalisering, publicering, marknadsföring och en myriad andra områden kommer att försvinna även om själva behovet av språköversättningar fortsätter öka.

Detta är dock en bristfällig prognos. Även om den senaste utvecklingen inom maskinöversättning gjort stora framsteg så finns det en rad argument som talar emot att de inom kort kan dominera översättningsbranschen:

 1. Ribban för kvalitet i språköversättningar ligger betydligt högre för ett företag än för en privatperson. En maskinöversatt språköversättning uppnår i dagsläget inte de minimikrav som många företag ställer.
 2. Nya behov uppstår kontinuerligt och det kan vara svårt att hålla översättningsprogram ständigt uppdaterade då det saknas språkdata:

– Ökat behov av översättningar för fler språk och dialekter.
– Ökat behov av översättningar inom vertikala marknader med specifik terminologi, såsom hälsovård och juridik.
– Ökat behov av översättningar av fler specialiserade, övergripande dokumenttyper, såsom dokument för att beskriva beslut, krav och system.

 1. Utvecklingen av automatiska översättningsverktyg kommer inte att kunna fortsätta i samma tempo som tidigare. De stora framsteg som skett under de senaste åren härstammar främst från nyttjandet av bibliotek av redan översatt material för att översätta liknande texter. I verkligheten är de flesta översättningsuppdrag väldigt specifika gällande både kontext och disciplin där det finns minimalt med redan översatt material.

Kontakta Novoterm för språköversättning för ditt företag

Framtiden för språkindustrin är oviss. Ingen vet med full säkerhet när nästa teknologiska genombrott kommer att ske, eller om den ens kommer att revolutionera processen för att översätta språk. I dagsläget behövs det mänskliga språköversättare för att tillgodose behoven av främst B2B-industrin, men även B2C-marknaden.

Novoterm är en professionell översättningsbyrå som erbjuder språköversättningar på över 40 olika språk inom en rad olika branscher inklusive:

 • Finans
 • Medicin
 • Juridik
 • Teknik
 • Webb & IT

Kontakta oss idag så hjälper vi dig med alla dina språk- och textbehov. Utöver språköversättning erbjuder vi även språkgranskning i form av korrekturläsning och textbearbetning.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

 

översätta hemsidor

6 fördelar med att översätta en hemsida

2021-01-05

Världen är stor och internet har gjort det enklare än någonsin att etablera sig inom internationella marknader för att bredda sin verksamhet. Samtidigt finns det inget universellt språk hela världens befolkning talar. Inte ens engelskan är tillräckligt utbredd för att kunna klassas som “universell”, enbart ca. 1,5–2 miljarder talar engelska i världen, alltså 20 % av världens befolkning. En enspråkig hemsida på svenska, eller en tvåspråkig på engelska och svenska kommer därför inte att kunna nå sin fulla potential. 

I denna artikel kommer vi presentera 6 fördelar med att översätta hemsidor till fler språk än bara svenska och engelska. 

1. Fler språk = Fler kunder

Kunder är alltid enklare att nå och övertyga om du tilltalar dem på deras modersmål. Dina lokala kunder är bara toppen av ett mycket större isberg. När du bestämmer dig för att översätta din webbsida kommer du snabbt att kunna hitta olika sätt att utveckla och bredda din verksamhet.

2. Du blir enklare att hitta när du översätter din hemsida

Om du redan investerat i digital marknadsföring som SEO så vet du hur viktigt det är att göra din webbsida enkel att hitta via sökmotorer. Tänk på hur många fler webbsökningar som sker på andra språk än ditt eget! Det är mycket enklare att ranka högt på de sökresultaten när det finns en version av din webbsida på det inhemska språket för Google att indexera. Om du vill kunna ranka högt på Google på andra språk är en översättning av dina hemsidor nödvändig.

3. Flerspråkig SEO

När du väl skapat en flerspråkig webbsida behöver du anpassa din onlinemarknadsföring därefter. Det innebär att engagera sig i flerspråkig SEO. När du studerar den analytiska data som reflekterar en global publik kan du komma att upptäcka att de mest värdefulla söktermerna att rikta in sig på finns på ett språk annat än ditt modersmål. Så ja, det finns ett behov och ett stort värde i att översätta hemsidor till andra språk.

4. Det kan vara nödvändigt för att nå rätt kunder

Arbetar du inte redan aktivt med flerspråkig marknadsföring? Då rekommenderar vi dig att ta en titt på den ofta bortglömda datan för geografi och språkpreferenser som finns tillgänglig i Google Analytics. Det kan mycket väl visa sig att besökare på din webbsida och kunder skriker efter en översättning av din hemsida till ett visst språk. Om en stor del av din användarbas söker på ett annat språk så är det dags att översätta din hemsida.

5. Internationellt kundengagemang

Marknadsföring online ger dig möjligheten att kommunicera direkt med kunder och få feedback på produkter och tjänster. Genom att översätta sin webbsida till fler språk uppvisar en organisation att den är mottaglig för feedback på flera olika språk. Detta innebär:

 

 • Mer feedback för att utveckla produkter eller tjänster.
 • Att kunder förstår att de kan lämna relevant feedback på ett språk de behärskar.

6. Fortsatt tillväxt

Varför inte vara optimistisk inför din verksamhets potential att växa? Sakta men säkert kan den lokala marknaden mättas, och för att nå nya höjder måste man identifiera nya marknader. Att bli flerspråkig är ett effektivt sätt att driva fortsatt tillväxt och hitta nya marknader att etablera sig på. Första steget i denna process är att planera vilka målmarknader man vill rikta in sig på och sedan fundera på vad som behöver prioriteras i översättningen. 

Få din hemsida översatt av Novoterm

Novoterm översätter texter för digital publicering på olika plattformar på över 40 olika språk. Det kan handla om översättning av hemsidor, utbildningsmaterial eller programvara. Läs mer om våra IT-översättningar eller kontakta oss direkt för flexibla och professionella helhetslösningar för en översättning av din hemsida.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Medicinska översättningar

Varför medicinska översättningar är nödvändiga inom modern medicin

2020-12-04

Det finns få områden där precision är så viktig som inom medicin och medicinska översättningar. En felöversatt mening eller ett ord som försvunnit i en sjukjournal kan leda till allvarliga komplikationer, försämra kvaliteten på behandlingar och i värsta fall riskera patientens liv.

Medicinska översättningar är inte begränsade till sjukjournaler. Läkemedelsbranschen såväl som andra hälso- och sjukvårdsinrättningar behöver numera också anpassa sig till internationella målgrupper. Detta är för att vår värld blir alltmer global, i takt med att fler och fler väljer att flytta till ett annat land permanent eller en viss period under livet. 

Språktillgänglighet är essentiellt för modern hälsovård

Patienter har rätt till att begripliga instruktioner från sina doktorer oavsett vilket deras modersmål är. Då allt fler personer flyttar till andra länder ökar behovet att tillgängliggöra information, samtidigt som det är svårt för vårdkliniker och sjukhus att hålla sina instruktioner och dokument uppdaterade på många språk. Flerspråkiga släktingar eller anställda kan inte garantera korrekta medicinska översättningar. Faktum är att deras försök att agera tolk inte sällan leder till missförstånd i kommunikationen mellan läkare och patient.

Språket blir lätt en barriär mellan sjukvården och dem som inte talar det lokala språket. Det är därför professionella översättare har kommit att bli en så viktig aktör inom modern medicin.

Med professionella medicinska översättningar skapar man förutsättningar för att patienten dels ska kunna förstå sitt medicinska tillstånd, dels ska kunna följa instruktionerna i behandlingsplanen. Några av de viktigaste dokumenten som behöver översättas inom medicin inkluderar:

 • Signering
 • Dokument om behörighetskrav 
 • Informationsformulär och samtyckesformulär
 • Utskrivningsinstruktioner
 • Dokument vid kliniska prövningar

Dessa typer av dokument ger patienterna tillgång till viktig information som hjälper dem att ta det bästa beslutet för deras hälsa.

Läkemedelsindustrin behöver medicinska översättningar för stadig tillväxt

Modern medicin går hand i hand med teknologi och innovation. Nya behandlingar, medicinsk utrustning och läkemedel utvecklas varje dag. Men för att göra dessa tillgängliga på olika språk behöver läkemedelsindustrin professionella medicinska översättningar.

Varje importerat läkemedel behöver översatta dokument för att bli godkända av nationella myndigheter. Ett läkemedel som används i EU kan bli förbjudet att användas i USA om det finns felaktigheter i dokumenten som beskriver läkemedlet. En missad substans, ett mått som inte konverterats korrekt eller en felstavning kan diskvalificera ett fullt fungerande läkemedel från att användas i ett annat land. 

Medicinska översättningar spelar en nyckelroll i framställningen av dokument som krävs för att ett företag ska få lansera sitt läkemedel på marknaden. Utan korrekta översättningar kan företag inom läkemedelsindustrin inte efterleva lokala förordningar. Med professionella medicinska översättningar ser man till att följande information alltid är korrekt för ett läkemedel:

 • Lagringsinstruktioner
 • Märkning- och doseringsformer
 • Sidoeffekter
 • Varningar och försiktighetsregler
 • Utgångsdatum
 • Kontraindikationer
 • Interaktioner mellan läkemedel
 • Användningsfrekvens

Modern medicin och forskning är internationellt

Under det senaste årtiondet har antalet läkare och sjuksköterskor ökat i många OECD-länder*. Läkare och sjuksköterskor som antingen är utlandsfödda eller har genomfört sin utbildning utomlands står för en majoritet av dem.

Läkare måste lära sig ett nytt språk när de arbetar i andra länder. Medicinsk terminologi är väldigt specifik och kan vara en stor utmaning, speciellt om man nyligen lärt sig språket. Även om de flesta utländska specialisterna pratar bra engelska så gör översättningar till deras modersmål det möjligt att lära sig snabbare och ta till sig informationen bättre. Samma sak gäller för alla som jobbar inom sjukhus, kliniker eller annan hälsovårdsinrättning. 

Anlita Novoterm för dina medicinska översättningar

Modern medicin är gränslös. Information behöver färdas snabbt för att tillåta kommunikation mellan multinationella lag av specialister – både i praktik och forskning. Novoterms medicinska översättningar gör denna kommunikation effektiv. Vår djupa kunskap om det medicinska fältet säkerställer precisa översättningar av medicinska instruktioner och andra dokument som är vitala för att kunna bistå med bra hälsovård till patienter. 

Behöver du en översättning inom medicin från engelska till svenska, svenska till engelska, eller på något annat språk? Kontakta Novoterm idag. Vi erbjuder medicinska översättningar på över 40 olika språk och har lång erfarenhet inom området. 

*https://www.oecd.org/health/recent-trends-in-international-migration-of-doctors-nurses-and-medical-students-5571ef48-en.htm

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”