tekniska översättningar

Varför är tekniska översättningar viktiga?

2021-03-16

Tekniska översättningar innebär översättning av mycket tekniska dokument framställda av industriella yrkesmän med expertkompetens inom deras yrkesområde och brukar handla om ett specifikt ämne. Översättning av tekniska dokument är en utmanande uppgift som kräver att översättaren har en djupgående förståelse för tekniska dokument som texttyp och den specifika textens tema. Översättningsfel, saknade uppgifter eller feltolkningar vid översättning av tekniska dokument kan ha allvarliga konsekvenser. 

I denna artikel kommer vi att behandla följande teman:

 • När företag behöver tekniska översättningar
 • Vilket slags kompetens som krävs för att göra en teknisk översättning
 • Varför tekniska översättningar är så viktiga

När behöver ett företag en teknisk översättning?

Alla industrier behöver tekniska översättningar i någon form för att kunna bistå med nödvändig information på olika språk.

Inom tillverkningsindustrin har internationella företag till exempel ofta ett behov av att översätta träningsmaterial, driftrutiner och säkerhetsinstruktioner för de anställda som tillverkar produkterna. På samma sätt behöver även de företag som säljer maskiner till tillverkningsföretag tillhandahålla användarmanualer och säkerhetsinstruktioner på ett språk de anställda kan förstå.

Behovet av tekniska översättningar är dock inte begränsat till traditionella företagsverksamheter. Medicinska forskarlag behöver till exempel ofta översätta sina upptäckter till flera språk för att fler ska kunna förstå och använda sig av de nya upptäckterna.

Vanliga tekniska översättningar

Tekniska översättningar behövs för en mängd olika texter och dokument: allt från användarmanualer till specialiserade webbplatser. Några exempel på de vanligaste varianterna är software strings, patent och användarmanualer. 

Software strings

Software strings kräver kanske inte så mycket teknisk kunskap, men översättaren behöver förstå hur strings används inom programmering. Man behöver vara införstådd med både terminologin och hur programvaran tolkar strängen både i original- och målspråket.

Patent

Tekniska översättningar av patent är ett nischat område där de rättsliga och praktiska kraven är rigorösa. Detta är för att patent behöver inkludera tekniska detaljer och beskrivningar av tänkbara framtida tillämpningar av produkten utan att avslöja all relevant information.

Användarmanualer

Att översätta användarmanualer kräver specialiserad kunskap inom specifika områden såväl som förmågan att beskriva komplexa koncept i enkla termer. De flesta företagen inom tillverknings- eller teknologiindustrin har ett kontinuerligt behov av tekniska översättningar på flera språk.

Vilket slags kompetens krävs för att översätta ett tekniskt dokument?

Att översätta tekniska dokument är ett av de svåraste områdena i översättningsbranschen. En översättare behöver – förutom sin översättarkompetens – vara väl införstådd med den tekniska terminologin och fackspråket för det specifika området på båda språken. 

Att själv försöka sig på en översättning av ett tekniskt dokument eller manual kan vara både mycket svårare och mer tidsödande än vad man skulle tro. Den tekniska industrin är fylld med komplexa facktermer, och är man inte insatt i den tekniska branschen eller bekväm med båda språken blir det näst intill omöjligt att producera en korrekt teknisk översättning.

Varför är tekniska översättningar viktiga?

Tekniska översättningar är nödvändiga för att kunna uppfylla lokala och internationella standarder och bistå personer med relevant information på deras modersmål. När du saknar korrekt dokumentation eller andra underlag riskerar du att förlora värdefulla affärsmöjligheter, eller än värre, bli bötfälld eller tvungen att stänga ned din verksamhet. 

Högkvalitativa tekniska översättningar är ett säkerhetsnät för ditt företag. Det är ett sätt att visa upp din yrkesmässiga stolthet för klienter, partners och anställda – på andra språk. Att investera i högkvalitativa översättningar visar att du bryr dig tillräckligt mycket om alla du arbetar med för att bistå dem med korrekt och välformulerad information på deras modersmål.

Behöver du översättning av tekniska dokument?

Kontakta Novoterm. Vi erbjuder tekniska översättningar i Stockholm och övriga Sverige på över 40 olika språk. Oavsett om du behöver en teknisk översättning från engelska till svenska, svenska till engelska eller mellan andra språk så kan vi hjälpa dig. 

I vår översättningsprocess är det väldigt viktigt för oss med en aktiv dialog med dig som kund. Vi lyssnar på dina behov och frågar dig om textens syfte, dess avsedda budskap, målgrupp och innehåll.  Väljer du Novoterm för dina tekniska översättningar från svenska till engelska eller mellan andra språk kan du alltid räkna med ett högkvalitativt resultat.

Läs mer om tekniska översättningar.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

 

språköversättningar

Framtidens språköversättningar för företag

2021-02-10

I dagsläget där även den lilla verksamheten kan tjäna en global kundbas växer behovet av kommunikation mellan olika språk och kulturer snabbt. Men kommunikation av gränsöverskridande karaktär är komplex. Om man inte lägger möda på arbetet finns det risk för att ord eller betydelser försvinner eller ändras i språköversättningar på grund av en felöversättning och/eller en felaktig tolkning av något i originaltexten. 

Kostnaden av felaktiga eller bristfälliga språköversättningar är oftast mer än bara ekonomisk. Misskommunikation kan leda till försämrat rykte, juridiska problem, fysisk skada eller till och med industriella katastrofer. Av denna anledning är tydlig, korrekt och effektiv kommunikation – mellan kulturer, språk, discipliner och industrier – av allt högre prioritet och många företag spenderar en påtaglig mängd resurser på att säkerställa kommunikationen inom sin egen verksamhet och det egna nätverket av agenter, partners och kunder. Detta behov av att kunna dela information mellan och inom olika delar av en verksamhet eller ett nätverk kallas idag lokalisering

Lokalisering är definierat som teknologier och processer som anpassar produkter och tjänster för användning inom och av specifika länder, regioner eller grupper. Det är ofta beskrivet som en komplex process som inkluderar att översätta text och ljud, att anpassa dokument och mjukvara för att reflektera lokala konventioner (till exempel hur decimaler och datum representeras) såväl som att kontinuerligt analysera regler, bestämmelser och skattekrav i specifika länder, stater och städer att inkorporera i produkter och tjänster.

Språköversättningar vid en vändpunkt

Mängden resurser och pengar som spenderas på språköversättningar inom företagsvärlden växer snabbt jämsides med globaliseringen och antalet texter som produceras över hela världen. 

Denna tillväxt stimuleras också av ny teknologi. Många organisationer använder sig av artificiell intelligens (AI) i form av maskinöversättning för att reducera kostnaden av språköversättningar. AI-automatiserade översättningsplattformar som Google Translate, Microsoft Translator och Amazon Translate har under de senaste åren gjort stora framsteg i hur korrekta översättningar de kan producera, av två anledningar:

 1. De bygger på de senaste förbättringarna inom maskinöversättningsalgoritmer.
 2. De har tillgång till mycket mer språkdata från sökmotorer, sociala nätverk och e-handelswebbplatser.

För en privatperson är översättningstjänster direkt i webbläsaren ofta mer än tillräckligt. Dessa språköversättningar, som får sitt ekonomiska stöd via reklam på webbplatsen, är vanligtvis helt gratis och användaren brukar vara nöjd med den kvalitet de får. Eventuella felaktigheter får begränsade konsekvenser.

I kontrast till detta står B2B-marknaden. Kvaliteten av en webbaserad språköversättning är sällan tillräcklig för en verksamhet då deras krav är högre eftersom eventuella felaktigheter har allvarligare konsekvenser. Låt oss ta översättningen av en användarmanual för en industriell maskin som exempel. Om operatören inte förstår eller misstolkar hur maskinen ska användas på grund av en felaktig eller bristfällig språköversättning riskerar det att störa produktionsflödet och i absolut värsta fall orsaka en industriell katastrof där personer i maskinens närhet kan skadas.

AI och slutet för mänskliga språköversättare?

De senaste förbättringarna i korrekthet av maskinöversättningar har lett till att många siar om att maskiner kommer att innebära slutet för mänskliga språköversättare, även inom B2B. Det spekuleras om att tusentals jobb inom produkt- och tjänstelokalisering, publicering, marknadsföring och en myriad andra områden kommer att försvinna även om själva behovet av språköversättningar fortsätter öka.

Detta är dock en bristfällig prognos. Även om den senaste utvecklingen inom maskinöversättning gjort stora framsteg så finns det en rad argument som talar emot att de inom kort kan dominera översättningsbranschen:

 1. Ribban för kvalitet i språköversättningar ligger betydligt högre för ett företag än för en privatperson. En maskinöversatt språköversättning uppnår i dagsläget inte de minimikrav som många företag ställer.
 2. Nya behov uppstår kontinuerligt och det kan vara svårt att hålla översättningsprogram ständigt uppdaterade då det saknas språkdata:

– Ökat behov av översättningar för fler språk och dialekter.
– Ökat behov av översättningar inom vertikala marknader med specifik terminologi, såsom hälsovård och juridik.
– Ökat behov av översättningar av fler specialiserade, övergripande dokumenttyper, såsom dokument för att beskriva beslut, krav och system.

 1. Utvecklingen av automatiska översättningsverktyg kommer inte att kunna fortsätta i samma tempo som tidigare. De stora framsteg som skett under de senaste åren härstammar främst från nyttjandet av bibliotek av redan översatt material för att översätta liknande texter. I verkligheten är de flesta översättningsuppdrag väldigt specifika gällande både kontext och disciplin där det finns minimalt med redan översatt material.

Kontakta Novoterm för språköversättning för ditt företag

Framtiden för språkindustrin är oviss. Ingen vet med full säkerhet när nästa teknologiska genombrott kommer att ske, eller om den ens kommer att revolutionera processen för att översätta språk. I dagsläget behövs det mänskliga språköversättare för att tillgodose behoven av främst B2B-industrin, men även B2C-marknaden.

Novoterm är en professionell översättningsbyrå som erbjuder språköversättningar på över 40 olika språk inom en rad olika branscher inklusive:

 • Finans
 • Medicin
 • Juridik
 • Teknik
 • Webb & IT

Kontakta oss idag så hjälper vi dig med alla dina språk- och textbehov. Utöver språköversättning erbjuder vi även språkgranskning i form av korrekturläsning och textbearbetning.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

 

översätta hemsidor

6 fördelar med att översätta en hemsida

2021-01-05

Världen är stor och internet har gjort det enklare än någonsin att etablera sig inom internationella marknader för att bredda sin verksamhet. Samtidigt finns det inget universellt språk hela världens befolkning talar. Inte ens engelskan är tillräckligt utbredd för att kunna klassas som “universell”, enbart ca. 1,5–2 miljarder talar engelska i världen, alltså 20 % av världens befolkning. En enspråkig hemsida på svenska, eller en tvåspråkig på engelska och svenska kommer därför inte att kunna nå sin fulla potential. 

I denna artikel kommer vi presentera 6 fördelar med att översätta hemsidor till fler språk än bara svenska och engelska. 

1. Fler språk = Fler kunder

Kunder är alltid enklare att nå och övertyga om du tilltalar dem på deras modersmål. Dina lokala kunder är bara toppen av ett mycket större isberg. När du bestämmer dig för att översätta din webbsida kommer du snabbt att kunna hitta olika sätt att utveckla och bredda din verksamhet.

2. Du blir enklare att hitta när du översätter din hemsida

Om du redan investerat i digital marknadsföring som SEO så vet du hur viktigt det är att göra din webbsida enkel att hitta via sökmotorer. Tänk på hur många fler webbsökningar som sker på andra språk än ditt eget! Det är mycket enklare att ranka högt på de sökresultaten när det finns en version av din webbsida på det inhemska språket för Google att indexera. Om du vill kunna ranka högt på Google på andra språk är en översättning av dina hemsidor nödvändig.

3. Flerspråkig SEO

När du väl skapat en flerspråkig webbsida behöver du anpassa din onlinemarknadsföring därefter. Det innebär att engagera sig i flerspråkig SEO. När du studerar den analytiska data som reflekterar en global publik kan du komma att upptäcka att de mest värdefulla söktermerna att rikta in sig på finns på ett språk annat än ditt modersmål. Så ja, det finns ett behov och ett stort värde i att översätta hemsidor till andra språk.

4. Det kan vara nödvändigt för att nå rätt kunder

Arbetar du inte redan aktivt med flerspråkig marknadsföring? Då rekommenderar vi dig att ta en titt på den ofta bortglömda datan för geografi och språkpreferenser som finns tillgänglig i Google Analytics. Det kan mycket väl visa sig att besökare på din webbsida och kunder skriker efter en översättning av din hemsida till ett visst språk. Om en stor del av din användarbas söker på ett annat språk så är det dags att översätta din hemsida.

5. Internationellt kundengagemang

Marknadsföring online ger dig möjligheten att kommunicera direkt med kunder och få feedback på produkter och tjänster. Genom att översätta sin webbsida till fler språk uppvisar en organisation att den är mottaglig för feedback på flera olika språk. Detta innebär:

 

 • Mer feedback för att utveckla produkter eller tjänster.
 • Att kunder förstår att de kan lämna relevant feedback på ett språk de behärskar.

6. Fortsatt tillväxt

Varför inte vara optimistisk inför din verksamhets potential att växa? Sakta men säkert kan den lokala marknaden mättas, och för att nå nya höjder måste man identifiera nya marknader. Att bli flerspråkig är ett effektivt sätt att driva fortsatt tillväxt och hitta nya marknader att etablera sig på. Första steget i denna process är att planera vilka målmarknader man vill rikta in sig på och sedan fundera på vad som behöver prioriteras i översättningen. 

Få din hemsida översatt av Novoterm

Novoterm översätter texter för digital publicering på olika plattformar på över 40 olika språk. Det kan handla om översättning av hemsidor, utbildningsmaterial eller programvara. Läs mer om våra IT-översättningar eller kontakta oss direkt för flexibla och professionella helhetslösningar för en översättning av din hemsida.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Medicinska översättningar

Varför medicinska översättningar är nödvändiga inom modern medicin

2020-12-04

Det finns få områden där precision är så viktig som inom medicin och medicinska översättningar. En felöversatt mening eller ett ord som försvunnit i en sjukjournal kan leda till allvarliga komplikationer, försämra kvaliteten på behandlingar och i värsta fall riskera patientens liv.

Medicinska översättningar är inte begränsade till sjukjournaler. Läkemedelsbranschen såväl som andra hälso- och sjukvårdsinrättningar behöver numera också anpassa sig till internationella målgrupper. Detta är för att vår värld blir alltmer global, i takt med att fler och fler väljer att flytta till ett annat land permanent eller en viss period under livet. 

Språktillgänglighet är essentiellt för modern hälsovård

Patienter har rätt till att begripliga instruktioner från sina doktorer oavsett vilket deras modersmål är. Då allt fler personer flyttar till andra länder ökar behovet att tillgängliggöra information, samtidigt som det är svårt för vårdkliniker och sjukhus att hålla sina instruktioner och dokument uppdaterade på många språk. Flerspråkiga släktingar eller anställda kan inte garantera korrekta medicinska översättningar. Faktum är att deras försök att agera tolk inte sällan leder till missförstånd i kommunikationen mellan läkare och patient.

Språket blir lätt en barriär mellan sjukvården och dem som inte talar det lokala språket. Det är därför professionella översättare har kommit att bli en så viktig aktör inom modern medicin.

Med professionella medicinska översättningar skapar man förutsättningar för att patienten dels ska kunna förstå sitt medicinska tillstånd, dels ska kunna följa instruktionerna i behandlingsplanen. Några av de viktigaste dokumenten som behöver översättas inom medicin inkluderar:

 • Signering
 • Dokument om behörighetskrav 
 • Informationsformulär och samtyckesformulär
 • Utskrivningsinstruktioner
 • Dokument vid kliniska prövningar

Dessa typer av dokument ger patienterna tillgång till viktig information som hjälper dem att ta det bästa beslutet för deras hälsa.

Läkemedelsindustrin behöver medicinska översättningar för stadig tillväxt

Modern medicin går hand i hand med teknologi och innovation. Nya behandlingar, medicinsk utrustning och läkemedel utvecklas varje dag. Men för att göra dessa tillgängliga på olika språk behöver läkemedelsindustrin professionella medicinska översättningar.

Varje importerat läkemedel behöver översatta dokument för att bli godkända av nationella myndigheter. Ett läkemedel som används i EU kan bli förbjudet att användas i USA om det finns felaktigheter i dokumenten som beskriver läkemedlet. En missad substans, ett mått som inte konverterats korrekt eller en felstavning kan diskvalificera ett fullt fungerande läkemedel från att användas i ett annat land. 

Medicinska översättningar spelar en nyckelroll i framställningen av dokument som krävs för att ett företag ska få lansera sitt läkemedel på marknaden. Utan korrekta översättningar kan företag inom läkemedelsindustrin inte efterleva lokala förordningar. Med professionella medicinska översättningar ser man till att följande information alltid är korrekt för ett läkemedel:

 • Lagringsinstruktioner
 • Märkning- och doseringsformer
 • Sidoeffekter
 • Varningar och försiktighetsregler
 • Utgångsdatum
 • Kontraindikationer
 • Interaktioner mellan läkemedel
 • Användningsfrekvens

Modern medicin och forskning är internationellt

Under det senaste årtiondet har antalet läkare och sjuksköterskor ökat i många OECD-länder*. Läkare och sjuksköterskor som antingen är utlandsfödda eller har genomfört sin utbildning utomlands står för en majoritet av dem.

Läkare måste lära sig ett nytt språk när de arbetar i andra länder. Medicinsk terminologi är väldigt specifik och kan vara en stor utmaning, speciellt om man nyligen lärt sig språket. Även om de flesta utländska specialisterna pratar bra engelska så gör översättningar till deras modersmål det möjligt att lära sig snabbare och ta till sig informationen bättre. Samma sak gäller för alla som jobbar inom sjukhus, kliniker eller annan hälsovårdsinrättning. 

Anlita Novoterm för dina medicinska översättningar

Modern medicin är gränslös. Information behöver färdas snabbt för att tillåta kommunikation mellan multinationella lag av specialister – både i praktik och forskning. Novoterms medicinska översättningar gör denna kommunikation effektiv. Vår djupa kunskap om det medicinska fältet säkerställer precisa översättningar av medicinska instruktioner och andra dokument som är vitala för att kunna bistå med bra hälsovård till patienter. 

Behöver du en översättning inom medicin från engelska till svenska, svenska till engelska, eller på något annat språk? Kontakta Novoterm idag. Vi erbjuder medicinska översättningar på över 40 olika språk och har lång erfarenhet inom området. 

*https://www.oecd.org/health/recent-trends-in-international-migration-of-doctors-nurses-and-medical-students-5571ef48-en.htm

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

 

Textredigering

Vad är skillnaden mellan textredigering, textbearbetning, korrekturläsning, textgranskning och språkgranskning?

2020-10-09

Textredigering, textbearbetning, textgranskning, språkgranskning och korrekturläsning är alla termer som beskriver att man går igenom en befintlig text i syfte att förbättra den, men man dyker lite olika djupt ner i texten. Gränsen mellan begreppen är något flytande och definitionen kan skilja sig lite beroende på vem man frågar.

I detta inlägg tänkte vi därför förtydliga definitionerna av dessa termer så att du ska få en bättre insikt i vad de faktiskt innebär.

Vad är korrekturläsning?

Korrekturläsning är en genomgång av texten på dess ytligaste nivå. Det innebär att man kontrollerar och ser till att den är korrekt i fråga om grammatik, meningsbyggnad, stavning och rena idiomatiska uttryck. Korrekturläsning behandlar däremot inte textens innehåll eller disposition.

Alla texter mår bra av en korrekturläsning för att säkerställa att texten är språkligt korrekt och förståelig för läsaren.

Vad är textbearbetning?

Textbearbetning sker på en djupare nivå än korrekturläsning. Förutom att man kontrollerar grammatik, meningsbyggnad, stavning och rena idiomatiska uttryck, så går man även igenom konsekvens, logik och röd tråd i texten. I textbearbetningsarbetet ingår att man anpassar texten till den angivna målgruppen eller kulturen samt utför en konsekvenskontroll av terminologi och företagsspecifika riktlinjer eller önskemål.

Detta är en komplett genomgång av en text där man tittar på alla nivåer för att se till att texten hänger ihop och fungerar i sitt tänkta sammanhang.

Vad är textredigering?

Textredigering är en term vars definition varierar något. Vissa använder den som en kategoriserande term för alla typer av textuell bearbetning av en text. Lika många använder textredigering för att specifikt beskriva ett rent redigeringsarbete av en text. Det kan betyda att korta ned, disponera om eller lyfta fram saker ur texten.

Novoterms definition av textredigering inbegriper att man bearbetar om textens längd, format eller disposition utifrån ett specifikt syfte. Målet med att göra en textredigering kan exempelvis vara att anpassa en längre företagspresentation till en kortare säljande text som ska publiceras digitalt. Syftet med textredigering är att bibehålla essensen av originaltexten och samtidigt anpassa den till en annan kanal eller målgrupp. 

Vad är språkgranskning?

Termen språkgranskning kan användas som en helomfattande term för alla sätt att gå igenom och förbättra en befintlig text – vare sig det handlar om korrekturläsning, textbearbetning eller textredigering.

Vi erbjuder även språkgranskning av befintliga texter eller översättningar på andra språk.

Vad är textgranskning?

Termen textgranskning används i princip synonymt med språkgranskning. Ibland kan man dock se språkgranskning som en term för att språkligt se över texten, medan en textgranskning även kan syfta till att man ser över själva innehållet, det vill säga att man gör en faktagranskning.

Generellt ser vi på Novoterm textgranskning som en synonym till språkgranskning, så länge kunden inte uttryckligen önskar något annat.

Novoterms språkgransknings- och översättningstjänster

Är du i behov av tjänster för textredigering, korrekturläsning, textbearbetning eller liknande? Kontakta Novoterm idag. Vi arbetar med texter på alla nivåer. Oavsett vilken term du än använder för att beskriva textredigering, korrekturläsning eller textbearbetning så kan vi garantera att den inkluderas i våra tjänster.

Har du några frågor om översättning eller språkgranskning? Tveka inte att skicka ett mejl eller ring oss och fråga så hjälper vi dig.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

korrekturläsning

Fem anledningar för företag att anlita en korrekturläsare

2020-09-03

Dagens företag och organisationer skapar och publicerar allt fler texter på olika plattformar. Precis som texten du läser just nu.

För att framstå som ett professionellt företag gentemot sina kunder måste texterna vara välskrivna, inte bara innehållsmässigt, utan även språkmässigt gällande ”textens yta” (stavning, grammatik m.m.). Men ibland saknas helt enkelt kompetensen eller tiden för att göra denna kvalitetskontroll som kallas korrekturläsning. I sådant fall kan det bästa alternativet vara att beställa tjänsten från en extern korrekturläsare.

I denna artikel tänkte vi presentera fem anledningar och fördelar för företag att anlita en professionell korrekturläsare för att garantera att era texter och dokument är felfria och uppfyller sitt syfte.

1. Ett par fräscha ögon

korrekturläsare online
När man arbetar med ett och samma dokument över en längre tid ökar risken att missa stavfel och grammatiska fel på grund av den så kallade textblindheten. Textblindhet innebär att hjärnan börjar tolka och läser texten såsom den var tänkt, och inte som den faktiskt är skriven.

En extern korrekturläsare läser texten med fräscha ögon och har ett objektivt perspektiv som gör det enklare att identifiera klumpiga formuleringar och oavsiktliga stavfel.

2. Hjälp vid behov

Att anställa en korrekturläsare på heltid är inte möjligt för många företag. Det är inte bara en extra kostnad utan det förutsätter också att ni på företaget skapar så stora textmängder att det rättfärdigar investeringen.

Med en extern korrekturläsare slipper ni en dyr anställning som ni kanske inte får full nytta av. Med en korrekturläsare online från Novoterm har ni tillgång till en flexibel tjänst där ni enbart betalar för det ni behöver.

3. Sinnesfrid

“Less is more”, speciellt när det kommer till att skriva en text. Att texten är enkel och lätt att ta till sig är viktigt både för mottagaren och författaren, som vill nå fram med sitt budskap. Men det är inte alltid så lätt att hålla sig till den grundregeln. När vi skriver viktiga texter, till exempel pressmeddelanden, har vi en tendens att bli alltför mycket perfektionister. Vi skriver om texten gång på gång eftersom vi inte är nöjda med en formulering eller ett ordval, men vet inte riktigt när det är dags att sluta.

En korrekturläsare från Novoterm bidrar med ett objektivt perspektiv som tar er text till nästa nivå gällande budskapets tydlighet och språkligt flyt. Våra korrekturläsare ser till att texten uppfyller sitt syfte och att ni valt rätt terminologi för genren.

Med vetskapen om att en professionell och erfaren korrekturläsare läst igenom texten kan ni vara trygga i att texten reflekterar ert företag på rätt sätt och att inga misstag distraherar och irriterar läsaren.

4. Tidsvinst

Ibland finns det helt enkelt inte tid eller någon kollega tillgänglig som kan agera korrekturläsare för din text just när du behöver det.

Med en extern korrekturläsare kan ni slippa att det drar ut på tiden och ni kan leverera en färdig text snabbare.

5. Konsekvens

En av de viktigaste faktorerna för ett företag är att vara konsekvent, det vill säga att varje liten text reflekterar företagets distinkta tonalitet. Det är i slutänden denna röst som möter era kunder, bygger trovärdighet och särskiljer ert företag från konkurrenterna.

Men om tio olika personer skriver tio olika dokument kan det vara svårt att bibehålla ett konsekvent språk. En extern korrekturläsare från Novoterm ser över tonaliteten för era texter och ser till att de reflekterar ert företag korrekt på det sätt ni önskar.

Novoterm: Korrekturläsning på över 40 språk

korrekturläsare
Oavsett om ni ska marknadsföra era tjänster, vill kommunicera bättre med era kunder eller ska försöka övertyga potentiella kunder att testa era produkter eller tjänster för första gången, så är fördelarna många med att anlita en extern korrekturläsare från Novoterm.

Kontakta oss för korrekturläsning redan idag så ser vi till att era texter uppnår sin fulla potential och förmedlar det ni vill säga.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

 

Vad innebär fyra ögon-principen vid språkgranskning?

2020-08-27

Här syftar språkgranskning på kvalitetssäkring av texter, och alltså inte på Novoterms separata tjänster för språkgranskning, där vi utför korrekturläsning och textbearbetning av befintliga texter. Läs mer om vår tjänst språkgranskning och korrekturläsning.

Varje seriös översättningsbyrå anammar någon typ av kvalitetssäkringssystem i sin arbetsprocess, som kan inkludera ett flertal olika steg beroende på projektets karaktär och kundens behov. Kvalitetssäkringen för översättningsprojekt utförs alltid av en annan person än översättaren själv med samma kompetens.

Detta är den så kallade ”fyra ögon-principen” inom språkgranskning i översättningsbranschen. Metoden innebär att minst två professionella språkvetare – en översättare och en granskare – har kontrollerat och godkänt det översatta materialet innan projektet levereras till kunden.

Vad är syftet med språkgranskning?

SpråkgranskningErrare humanum est, att fela är mänskligt. Även den mest kompetenta översättaren gör misstag. Snäva deadlines och stora volymer sätter stor press på en och samma person, vilket kan resultera i en feltryckt tangent, ett bortfallet ord eller en misstolkning av ett uttryck. När tekniska, terminologiska och andra aspekter i projektet adderas till ekvationen är det inte svårt att förstå att misstag kan uppstå.

Språkgranskning är en typ av kvalitetskontroll av det översatta materialet som genomförs av en andra översättare eller granskare. Denna språkgranskning inkluderar att hitta och räta upp vanliga misstag såsom stavfel, felöversättningar, utelämnade ord och terminologiska inkonsekvenser eller att kontrollera materialets ändamålsenlighet med det överenskomna syftet utifrån specifika projektkrav, föredragen terminologi och referensmaterial.

När man granskar materialet fokuserar man mest på relevanta ändringar och inte på formuleringar om de inte innebär stilbrott (till exempel användning av informell stil eller slang i en juridisk eller medicinsk översättning). Ansvaret för formuleringar och textens tonalitet faller dock i de flesta fallen fortfarande på översättaren eftersom detta är subjektiva preferenser som inte alltid kan bli objektivt utvärderade.

Bara för att en andra språkgranskare går igenom texten betyder det inte att översättningen är dålig eller att översättarens arbete är bristfälligt – det är en branschpraxis baserat på det rationella antagandet att två personer ser mer än en, och kan åtgärda felaktigheter i tid. Det är därför kommersiella översättningar måste genomgå en kvalitetssäkring i form av språkgranskning utförd av en annan person än översättaren.  

Kvalitetssäkring och ”LQA”Språkgranskare

Vi kan inte nog betona vikten av att varje seriös översättningsbyrå använder någon form av språkgranskning eller ”LQA”-process (Language Quality Assurance) för att säkerställa att det finns dokumentation och spårbarhet genom alla faser av ett levererat översättningsprojekt.

Dessa rutiner innebär en kvalitetssäkring som inbegriper språkgranskning eller LQA, eller båda. Genom hela processen går det att spåra hur språkgranskningsarbetet har genomförts, vilket också inkluderar dokumentation med de upptäckta och åtgärdade felen samt en eventuell diskussion till hjälp för översättaren att leverera ännu bättre översättningar i framtiden.

Verktyg

Beroende på typ av projekt, syfte och format på det översatta materialet används en rad olika verktyg inom språkgranskningsfasen. De vanligaste inkluderar textredigeringsprogrammens och CAT-verktygens integrerade stavnings- och grammatikkontrollverktyg, ändrings- och kommentarsfunktioner, översättningsminnen och termdatabaser, samt terminologiska riktlinjer och kundspecifika skrivregler.

Novoterm: språkgranskade texter av erfarna översättare

Språkgranskning ingår självklart alltid i priset för samtliga projekt vi utför. Vi är inte nöjda med översättningen förrän du är det. Kontakta Novoterm för att få veta mer om vår kvalitetssäkringsprocess eller för att beställa en översättning redan idag.

 

Vad är juridiska språköversättningar?

2020-07-14

Juridiska språköversättningar behandlar texter inom området juridik och lag. Det juridiska språket sägs ofta vara ett “eget” språk där det precis som i vetenskap och religion krävs sammanhållning, precision och respekt för tradition.

Juridikens form varierar från land till land vilket innebär att endast professionella översättare med specialkompetens och erfarenhet inom det juridiska området bör arbeta med dessa dokument. De juridiska översättningarna MÅSTE vara korrekta, minsta felöversättning kan få allvarliga konsekvenser, och resultera i exempelvis ekonomiska förluster eller stämningar.

Skillnader mellan juridiska system

juridiska översättningarnaDet finns väldigt många olika juridiska system i världen. Medan det finns många likheter och en gemensam kultur, finns det också många skillnader som gör dem helt fristående från varandra. Skillnaden mellan religiösa och världsliga lagar är en av de tydligaste skillnaderna där den sistnämnda härleder sin auktoritet från människor, medan de religiösa lagarna härleds från en tolkning av en gudomlighet/högre makt. Trots att skillnaderna mellan dem är stora och de ibland motsäger varandra, används en kombination av dem inom flera juridiska system runt om i världen.

Marocko använder sig till exempel av ett system som utgörs av en mix av båda och är baserat både på islamiska och franska lagar, medan Saudiarabiens system främst utgörs av islamiska lagar men har även introducerat ”sekulära lagsamlingar” som ett komplement i den pågående globaliseringen.

I och med att världen blir allt mer global ökar möjligheterna för en organisation att bredda sin verksamhet, och med det ökar också behovet av att kunna bemöta de juridiska implikationerna som uppstår genom internationell utbredning. Juridiska översättningar spelar en nyckelroll när företag tar steget ut på den globala marknaden.

Varför juridiska översättningar spelar roll

Det finns som sagt många skillnader mellan juridiska system i olika länder. Kombinera det med språkbarriärer, kulturella faktorer och unik terminologi som ligger till grund för många dokument, och du kan förstå hur viktigt det är med juridiska språköversättningar.

Det är i slutänden en av de mest komplexa typerna av översättning där minsta misstag, felöversättning och oklarhet för ett ord eller fras kan ogiltigförklara ett dokument. Eftersom konsekvenserna av dessa misstag kan vara allvarliga så är det viktigt att denna process är så effektiv som möjligt.

Så, hur gör man för att undvika att detta sker?

Anlita experter

För att garantera att dina juridiska översättningar håller måttet är ditt bästa alternativ att anlita en språkspecialist med dedikerade översättare inom juridiska översättningar.

När du är i behov av juridiska översättningar står Novoterm till ditt förfogande. När du anlitar oss för dina juridiska översättningar blir du tilldelad en översättare som har lång erfarenhet av juridiska system inom både ursprungslandet och mållandet, och som självklart översätter till sitt modersmål. Översättaren har också kunskap om olika områden inom juridik, samt förmågan att översätta den säregna stilen och tonaliteten i juridiska dokument.

Det är inte en lätt uppgift att översätta juridiska dokument vare sig de handlar om immateriell äganderätt eller sammanslagning och förvärv. När ett dokument översätts till ett annat språk behöver man inte enbart ta hänsyn till kontexten för målspråket och den unika karaktäristiken för landets juridiska system, översättningen behöver också bibehålla exakt samma juridiska budskap som originalet.

Vilka slags juridiska dokument översätter Novoterm?

Listan av juridiska dokument är näst intill oändlig där du bör hålla i åtanke att alla typer av dokument kan bli ”juridiska” när de korsar gränsen till det civil- och straffrättsliga systemet.

Novoterm erbjuder juridiska översättningar för bland annat:
Juridiska översättningar

 • Arbetsintyg
 • Registreringsbevis
 • Avtal
 • Kontrakt
 • Domar
 • Beslut
 • Policyer
 • Etiska koder
 • Uppförandekoder
 • Försäkringar
 • Testamente
 • Immigrationsdokument
 • Polisintervjuer
 • Bevisdokument
 • Födelsecertifikat
 • Giftemålcertifikat
 • Dödscertifikat

Anlita Novoterm för dina juridiska översättningar

Juridiska översättningar kräver en noggrann process och regelbundna kontroller för att garantera hög kvalitet. Detta kan ta lite tid och mycket bollning fram och tillbaka mellan dig som kund och Novoterm. Vi rekommenderar att vara ute i god tid innan du behöver det översatta juridiska dokumentet. Dock är verkligheten allt annat än ideal. Många förfrågningar på juridiska översättningar sker reaktivt eller i sista minuten. Novoterm har lång erfarenhet av juridiska översättningar där vi anpassat oss efter branschens natur för att bemöta dessa behov, och kan leverera högkvalitativa översättningar till en deadline som passar dig som kund.

Behöver du en juridisk översättning på engelska till svenska, vice versa, eller något annat språk? Kontakta Novoterm idag eller läs mer om våra juridiska översättningar här.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Vad är finansiella översättningar? – översättningsbyrå inom finans

2020-06-02

Finansiella översättningar utgör en väsentlig del av kommunikationen inom internationella affärsprocesser och företag. Ett företags existens och tillväxt är omöjlig utan att man utvecklar de finansiella relationerna och kan redovisa sin finansiella verksamhet korrekt. Detta är särskilt viktigt så här i globaliseringens tidsålder när det finns ett ständigt behov av att kommunicera och samarbeta internationellt med partners från olika länder. Att samarbeta med internationella handelspartner eller att öppna för andra typer av samarbeten är nära relaterat till en verksamhets finansiella redovisning och rapportering, och i samband med det tas det ofta fram olika finansiella dokument.

Men vad innebär finansiella översättningar? Vad för typer finns det, och varför är det så viktigt att ta hjälp av en professionell översättningsbyrå inom finansområdet?

Varför är finansiella översättningar nödvändiga?

finansiella översättningarFinansiella översättningar av hög kvalitet utgör en fundamental del av att skapa goda och långvariga relationer med olika samarbetspartner. Att översätta sin finansiella information och rapportering ger utländska företag och andra intressenter möjlighet att få en inblick i och en god uppfattning om ditt företag, och gör det också möjligt för dem att bedöma ditt företags professionalism och graden av tillförlitlighet när det kommer till ett eventuellt samarbete eller en investering.

Många företag och organisationer har helt enkelt ett behov av att kunna dela med sig av sin finansiella information på fler språk än ett. För ett svenskt företag som exempelvis behöver hjälp med finansiella översättningar till engelska kan det bland annat vara på grund av att:

 • intressenter/samarbetspartners inte talar svenska
 • modverksamheter, oavsett storlek eller verksamhetsform.

Finansiella översättningar består bland annat av att översätta dokument som:
Finansiella översättningar

 • årsredovisningar
 • finansiella delårsrapporter
 • börsintroduktionsprospekt
 • nyemissionsprospekt
 • affärsplaner och verksamhetsmål
 • finansiella avtal
 • olika typer av kontrakt
 • försäkringsdokumentation
 • revisionsdokumentation

Varför bör du anlita Novoterm för dina finansiella översättningar?

Informationen som behandlas i bank- eller försäkringsdokument, avtal och kontrakt eller redovisningar och rapporter är i många fall oerhört känslig – både vad gäller sekretess och korrekthet. Finansiella översättningar kräver en stor ämneskunskap, ständigt aktuell kunskap om finansiella facktermer och rådande nationella och internationella riktlinjer, specifik kunskap om formalia för olika typer av finansiella dokument, samt kompetensen att återge samma innehåll och tonalitet på ett annat språk.

De allra flesta av Novoterms finansiella översättare är i grunden formellt utbildade inom ekonomi och affärsjuridik, och besitter på så vis goda kunskaper inom ekonomi, finans, bokföring och affärsetik och -juridik. Vi har även förmågan att representera och återskapa ditt företags tonalitet och budskap med rätt terminologi när det kommer till översättning av dokument vid affärsförhandlingar, presentationer, finansiella redovisningar eller bokföring.

Förutom att våra översättare behärskar det finansiella området i teorin krävs också specifik kunskap om finansiell rapportering från olika länder eftersom olika redovisningsstandarder frekvent uppdateras mot nya regelverk. Av denna anledning är det mycket viktigt att anlita en professionell finansiell översättare som är bekant med den formalia för officiella finansiella dokument som råder, både på originalspråket och språket man översätter till. För att garantera fackkunskap och korrekthet arbetar Novoterms översättare alltid till sitt modersmål.

Översättningsbyrå inom finans – Novoterm

Novoterm är en professionell översättningsbyrå inom finans med mångårig erfarenhet där vi hjälper några av Sveriges största börsnoterade företag med sina finansiella översättningar.

Vi erbjuder finansiella översättningar från engelska till svenska och vice versa. Kontakta Novoterm när du behöver en pålitlig översättningsbyrå inom finans.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Vad är medicinska översättningar?

2020-05-06

Medicinska översättningar kräver korrekthet – det finns få branscher där precision är lika viktigt som inom medicin. Ett ändrat eller borttaget ord i en läkarjournal kan ha förödande konsekvenser och riskera en patients liv.

Men det finns många fler områden och typer av dokument inom medicin och naturvetenskap där man behöver medicinska översättningar för att nå ut till sin tilltänkta målgrupp. I vår globala värld behöver exempelvis läkemedelsindustrin, apotek och vård och omsorg anpassa sig efter sina olika mål- och patientgrupper.

I denna artikel tänkte vi gå igenom vad en medicinsk översättning innebär, vad för typer av texter det kan handla om, och vilken nytta de innebär för hälsovård och läkemedelsindustrin.

Medicinska översättningar är …

… översättningar av olika dokument inom ett stort antal områden inom medicin för sjukhus, kliniker och annan hälsovård, såväl som för läkemedelsindustrin och apoteksbranschen. Medicinska översättningar används bland annat för att översätta viktig information som rör till exempel medicinteknik, forskningsresultat, patientjournaler och anvisningar.

Medicinska översättningar för vård och omsorg

medicinsk översättning

Medicinska översättningar spelar en nyckelroll i hur vården kan informera, instruera och erbjuda nödvändiga behandlingar för de av sina patienter som inte talar det språk som informationen finns tillgänglig på från början.

Läkare med patienter som talar andra språk behöver ett sätt att ge sina patienter instruktioner på ett språk de förstår. Vårdpersonal behöver i många fall hjälp med medicinska översättningar för att översätta patientjournaler för patienter som nyligen flyttat till landet och ännu inte bemästrar språket, och som har tagit med sig sin patientjournal från hemlandet. Läkare och patienter behöver ha en samstämmig bild av patientens hälsotillstånd för att gemensamt kunna planera för kommande behandlingar.

Medicinska översättningar för läkemedelsindustrin

Medicinska översättningar är minst lika viktiga inom läkemedelsindustrin och för apoteksbranschen. Apotekspersonal som tillhandahåller receptbelagda läkemedel behöver kunna informera sina kunder om instruktioner, dosering och annan information på ett språk kunderna förstår för att försäkra sig om att läkemedlet används korrekt.

Novoterms arbetsprocess med medicinska översättningar

Medicinska översättningar kräver en oerhört hög nivå av språkkunskaper, analytisk förmåga och djup förståelse av både käll- och målspråkets kulturella kontext. På grund av detta arbetar vi alltid tätt tillsammans med dig som kund för att alla begrepp ska bli korrekt översatta för textens målgrupp och syfte.

För att garantera kvaliteten på våra medicinska översättningar har de av våra översättare som utför översättningsarbetet någon bakgrund inom medicin, det kan vara som läkare, sjuksköterskor, kemister eller naturvetare. Våra översättare har dessutom alltid det språk de översätter till som modersmål för att skapa förutsättningar för att texten blir korrekt och uppfyller sitt syfte.

Typer av medicinska översättningar

Novoterm genomför medicinska översättningar för områden som läkemedelsutveckling, life science, vård och omsorg samt bio- och medicinteknik. Vi översätter bland annat:

Medicinska översättningar

 • Läromedel
 • Patientinformation
 • Bruksanvisningar
 • Produktetiketter
 • Produkthandböcker
 • Medicinska protokoll
 • Medicinsk terminologi
 • Medicinska artiklar
 • Medicinska forskningsresultat
 • Kliniska rapporter och studier
 • Kliniska prövningar

Medicinska översättningar för vården och läkemedelsindustrin

Novoterm erbjuder medicinska översättningar i Stockholm på över 40 olika språk, främst mellan de nordiska språken och brittisk och amerikansk engelska.

Kontakta oss för mer information och priser för en medicinsk översättning, eller besök vår branschsida för medicinska översättningar. Här kan du läsa mer om vårt utbud av medicinska översättningar och områdena vi främst arbetar inom.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”