Behandla text för olika kanaler | Novoterm

Varför behöver man översätta sin årsredovisning? | Novoterm

2021-07-29

Vad är en årsredovisning?

Årsredovisningen är en grundsten för alla moderna företag. En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper, med särskilda upplysningar i form av noter som specificerar innehållet i de finansiella rapporterna. Det ska även ingå en förvaltningsberättelse som återger de viktigaste händelserna under året.

En årsredovisning kräver noggrann planering och du behöver kombinera stil, tydlig kommunikation och korrekthet för att innehållet ska komma till nytta för alla berörda parter. Produktionsfasen blir ännu mer intensiv för internationella företag på grund av de olika språken som används inom företaget, och de språk som läsarna av årsredovisningen talar. Att översätta sin årsredovisning har kommit att bli vitalt för internationella företag och organisationer i sin strävan att tydligt kunna kommunicera med alla sina intressenter om sin finansiella ställning.

Därför behöver du översätta din årsredovisning

Många större, börsnoterade företag strävar efter att presentera sin årsredovisning på två (eller fler) språk. Det första är ofta det språk som ägare och aktieägare talar i det land där noteringen skett och det andra är engelska.

Syftet med att översätta till engelska är att informera utländska ägare och aktieägare om företagets situation och finansiella ställning såväl som att attrahera nya investerare och nytt kapital för att företaget ska kunna växa ytterligare. Det är rekommenderat att tillsammans med en professionell översättningsbyrå etablera regelbundna rutiner och processer för att översätta sin årsredovisning, då översättningsarbetet är krävande. Ju mer bekant och van översättaren är med företaget, dess verksamhet och bransch, desto bättre blir översättningen. 

Varför du bör anlita en professionell översättningsbyrå

Finansiella översättningar – som översättning av en årsredovisning räknas som – är ett specialistområde. Enbart professionella översättare med specialistkunskap inom finans och som har en gedigen erfarenhet inom ämnet kommer att kunna skapa en tillräckligt bra översättning. 

Översättaren behöver ha träning eller professionell erfarenhet inom det finansiella området för att kunna applicera alla specifika detaljer inom området på materialet som ska översättas.

Till exempel behöver översättaren vara bekant med internationella redovisningsnormer och rapporteringsformat (IFRS – International Financial Reporting Standards, ESEF – European Single Electronic Format, m.m.) för att översätta en årsredovisning och andra finansiella dokument och anpassa översättningen efter normerna i mållandet. 

Årsredovisningar innehåller också flera olika typer av material (redaktionellt innehåll, kvantitativ data, etc.) som kräver specifika kunskaper, både språkliga och finansiella sådana. 

Anlita Novoterm för att översätta din årsredovisning

Utöver de tekniska aspekterna av att översätta en årsredovisning finns det en rad andra hårda värden som bör uppfyllas, och som enbart en professionell översättningsbyrå som Novoterm kan bistå med.

Förbättrad läsbarhet

Om du väljer att använda en maskinöversättning, till exempel från Google Translate, för att översätta din årsredovisning blir slutresultat ofta stolpigt och onaturligt. Det är för att automatiska översättningsprogram har svårt att hantera ordföljd, kulturella aspekter och att ord kan ha flera betydelser. Att översätta en text från engelska till svenska, eller annan språkkombination på detta vis kan undergräva hela texten och göra dokumentet svårt att förstå.

Novoterms översättare översätter enbart till sitt modersmål och säkerställer att nyanserna av originaldokumentet bevaras. Dessutom, till skillnad från en maskin, tas kulturella aspekter alltid med i beaktning, till exempel idiomer och lokala tid- och datumformat, för att materialet ska vara läsbart för din internationella målgrupp.

Maximerad korrekthet

Det finns inget utrymme för faktafel när det kommer till att översätta en årsredovisning. Den måste reflektera originaldokumentet perfekt. Minsta lilla fel mellan datan i de två dokumenten kan ha dramatiska konsekvenser för ditt företag. 

Novoterm anlitar enbart översättare som har finansiell erfarenhet och branschspecifik kunskap för att översätta finansiella dokument som årsredovisningar. De har perfekt förståelse för all data som ingår i en årsredovisning och använder denna insikt för att säkerställa att all data är konsekvent för alla dokument. 

Garanterad konfidentialitet

En årsredovisning är i grund och botten kommersiellt känslig och med stor sannolikhet konfidentiell. Samtliga personer som arbetar med finansiella översättningar är bundna av strikta sekretessavtal och har en lång erfarenhet av sekretessbelagda uppdrag.

Behöver du en översättningsbyrå för att översätta ett dokument från svenska till engelska, översätta från engelska till svenska eller en annan språkkombination? Kontakta Novoterm.

Vi erbjuder språköversättningar på över 40 olika språk inom en rad olika branscher inklusive:

 • Finans
 • Medicin
 • Juridik
 • Teknik
 • Webb & IT

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Korrekturläsning | Novoterm

Vad betyder korrekturläsning? | Novoterm

2021-07-23

You have probably been asked to proofread your own documents before submitting them at some point in your life, either as a student or at work. But what does proofreading really mean ? What is included in the process of proofreading something? Why should one even bother to proofread? 

Most people have a vague understanding of what proofreading is, that it does not involve any profound changes or fact checking and that proofreading is not the same thing as word processing. The simplest definition of proofreading, which this article will explain in more detail, is:

Proofreading is the process of reviewing the final draft of a text to ensure consistency and accuracy in grammar, spelling, punctuation and formatting.

What is traditional proofreading?

Something that confuses many regarding what proofreading really means is the very fact that the word is used in different ways in different areas. Asking the question ” What does proofreading mean ?” to someone who works in, for example, the publishing sector will in all probability give a different answer than if you ask a university student. 

Someone in the publishing sector sees proofreading as the last opportunity to review and change a manuscript before it is printed and published. The reviewer compares the test documents ─ printed versions of the document that include all formatting, page numbers, headings, etc. to be included in the final version ─ with the edited copy to ensure that no errors occurred during formatting and printing.

But wait ─ I thought proofreading was about fixing spelling mistakes?

Yes, the word “proofreading” also has another definition, separate from its function in publishing manuscripts.

What most people mean when they say “proofreading” is the process of checking documents to find some kind of grammatical, typographical or formatting error. Proofreading should always be the last step before a document is published online, submitted to teachers, submitted for a job application or otherwise shared with the intended target group.

What types of errors are identified and fixed in proofreading?

Once a document is ready for proofreading, it should already be processed. This means that the text is well organized, well written and easy to understand. Word processing also includes error correction but generally focuses more on creating a complete document.

Proofreading, on the other hand, focuses on finding both small and large errors that either went under the radar or occurred during word processing. Choir readers ensure that the latest version of the document is completely free of grammatical, typographical and formatting errors. 

 

A proofreading service includes reviewing, among other things:

 

 • Bending
 • Punctuation
 • Sight error
 • Abbreviations
 • Numeric expression
 • Special writings
 • Uppercase and lowercase letter
 • Hyphenation
 • Linguistic expressions
 • Formatting

Contact Novoterm for proofreading of your company documents

Are you in need of proofreading in English , Swedish or another language? We know that your text must work in its entirety but also in its context. Several of our project managers are also trained linguists with Swedish as their mother tongue and who have worked as linguists, professional translators and proofreaders.

 

Contact Novoterm today for proofreading in Swedish , English and over 40 other languages ​​and we will help you.

How much does proofreading cost?

The price of proofreading (charged per hour) depends on the basic quality of the text and in the long run on how long the review takes. Our proofreaders are experienced and can therefore often quickly form an idea of ​​how long it will take to proofread a text or translation. 

 

Email us to take advantage of our price for proofreading.

 

“The text above is written for online marketing purposes. The opinions are the author’s own and do not necessarily reflect the opinions of Novoterm. “

Översättningar byggbranschen I Novoterm

Vad är översättningar inom byggbranschen?

2021-05-29

Företag inom byggindustrin har precis som många andra branscher blivit allt mer globala. De är inte längre låsta till en enda plats eller ett land. I den moderna byggindustrin utgör landsgränser inget problem vid förflyttning av material och maskiner, eller spridning av idéer. Dagens byggföretag har numera tillgång till material från hela världen och idéer från arkitekter och ingenjörer från alla länder. 

Till följd av detta har översättningar inom byggbranschen blivit ett måste för att säkerställa god kommunikation och snabb och effektiv rörlighet för människor, material och idéer över landsgränser och runt om i världen. Översättning för byggföretag tillåter dem att ta steget ut på internationella marknader och på så vis bredda sin verksamhet.

Varför är översättning inom byggbranschen viktiga?

Det är inte ovanligt att företag från ett land anlitar ett byggföretag i ett annat. Har länderna inte ett gemensamt språk bör man överväga de utmaningar en språkbarriär innebär. Allteftersom företag blir mer internationella ökar antalet multinationella byggprojekt som inkluderar fler människor från olika nationaliteter och därmed fler språk. För att säkerställa snabba, effektiva och framförallt säkra byggprojekt är översättningar inom bygg ofta ett måste. 

Dessa typer av översättningar är mångfacetterade. Arkitektritningar och byggplaner behöver översättas, precis som manualer för utrustning och maskiner, samt kontrakt och avtal. Korrekt översättning av relevanta byggdokument är en förutsättning för att kunna genomföra ett säkert byggprojekt och ger företaget samtidigt möjlighet att flytta material och människor över landsgränser.

Komplexitet i terminologi

Precis som många andra industrier har byggbranschen sin specifika terminologi gällande byggmaterial, utrustning och maskiner, såväl som komplexa ingenjörs- och arkitekturtermer för olika dokument. Det är en djungel av olika termer som kan skilja sig markant åt från ett språk eller land till ett annat. En översättning inom bygg kräver att man är införstådd med språket, terminologin och kulturen inom båda länderna, men också att man har en djup förståelse för branschen för att kunna framställa en korrekt översättning.

Med andra ord: ingenting man gör på egen hand.

Typer av byggdokument

Nedan är ett urval av olika typer av dokument och texter inom byggbranschen som ofta översätts:

 • Kontrakt och avtal
 • Projektbeskrivningar
 • Tekniska specifikationer
 • Strukturmässiga specifikationer
 • Projektanalys och planering
 • Nybyggnationsdokument
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Manualer för utrustning och maskiner
 • Anbudsdokument
 • Reklam och marknadsföring
 • Planskisser
 • Upphandlingar

Behöver ni översätta byggdokument?

Kontakta Novoterm! Vi erbjuder kvalitetssäkrade översättningar av byggdokument för alla typer av byggprojekt inklusive allt från uppföranden av privatbostäder, kontorskomplex och hotellfastigheter till vägtunnlar, säkerhetsanordningar och komplexa trafikledningssystem med mera. Våra översättare inom bygg har djup ämneskunskap och gedigen erfarenhet av att leverera en korrekt översättning inom kort varsel.

Byggbranschen är en riskfylld industri där minsta misstag kan stå ett företag dyrt. Efter byggnaden står färdig är det ingen som vill höra att en specifik detalj inte är upp till branschstandard, inte håller måttet eller inte uppfyller kontraktets specifikationer. Översättningar inom byggbranschen kan vara avgörande för framgången av ert internationella byggprojekt. 

Om du behöver hjälp med översättning, språkgranskning eller projektledning av produktioner som involverar text och kommunikation, då har du kommit rätt! Kontakta oss för mer information om våra tjänster och pris för översättning av dokument.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Juridiska Översättningar I Novoterm

Fyra juridiska översättningar som kan vara viktiga för företag

2021-04-23

I dagens globala värld behöver företag fokusera på såväl lokala som utländska målgrupper för att vara konkurrenskraftiga. Med tillgång till ett flertal kommunikativa verktyg är det nödvändigt för ett företag att kommunicera med flera målmarknader, och att göra det effektivt. De behöver tilltala sina olika målgrupper på deras specifika språk.

Men de rättsliga kraven varierar från land till land. Ett företags främsta prioritet är dels att förstå sina egna rättsliga förpliktelser, dels att hjälpa sina kunder att förstå deras. I sådana fall kommer juridiska översättningar till användning på flera sätt. I denna artikel presenterar vi fyra juridiska översättningar som de flesta företag brukar komma i kontakt med förr eller senare.

Översättning av rättslig information och dokumentation

Varje enskild marknad har sin uppsättning av lagar och förordningar som gäller för såväl lokala som utländska verksamheter. Alla medarbetare inom det internationella företaget behöver förstå de rättsliga kraven som påverkar verksamheten inom ett land eller område. Företaget måste efterleva de lokala lagar och förordningar som berör företagsdokumentation, finans, återbetalningsregler, marknadsföring och reklamkampanjer, produktsäkerhet och konsumenträttigheter.

Den rättsliga informationen måste finnas tillgänglig på de språk som talas inom företagets alla avdelningar, och på de språken de olika målgrupperna talar. Översättning av juridiska dokument är nödvändigt för att ge alla berörda chansen att förstå deras rättsliga skyldigheter och rättigheter.

Översättning av dokumentation om immateriella rättigheter

Varje förändring eller innovation av en produkt har rättsliga implikationer. För att skydda sin verksamhet och sina produkter måste internationella företag säkerställa sina immateriella rättigheter. Det förhindrar andra från att kopiera verksamheten, tjänsten eller produkten och ger företaget även rätten att vidta åtgärder mot alla som försöker kopiera dessa.

För att förhindra både avsiktliga och oavsiktliga rättsliga övertramp krävs goda juridiska översättningar för att skapa förutsättningar så att alla kan ta del av relevanta regler på sitt eget språk.

Översättning av kontrakt

Globala företag med en stor kundbas hanterar i många fall ett stort antal affärskontrakt inom olika länder. Professionella juridiska språktjänster säkerställer att kontrakten är korrekta och anpassade efter landets unika förutsättningar och ger vardera part bästa möjlighet att förstå innehållet.

Översättning av användarvillkor och integritetspolicy

Kunder måste bli informerade om sina rättigheter och skyldigheter när de köper en produkt, ger samtycke för företaget att behandla deras privata data eller när de registrerar sig för en tjänst. Det är ett krav i många länder att kunna bistå med användarvillkor och integritetspolicy på det språk webbplatsen använder för att alla kunder ska ha förutsättningar att förstå allt gällande företagets policyer, tjänster och produkter.

Utforska Novoterms juridiska språktjänster

Novoterm erbjuder ett brett utbud av juridiska språktjänster inklusive juridiska översättningar, korrekturläsning och textbearbetning. Kontakta oss idag för översättning av juridiska dokument mellan över 40 olika språk.

Läs vår artikel “Vad är juridiska översättningar?” för mer information om juridiska översättningar och dess många olika typer.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

tekniska översättningar

Varför är tekniska översättningar viktiga?

2021-03-16

Tekniska översättningar innebär översättning av mycket tekniska dokument framställda av industriella yrkesmän med expertkompetens inom deras yrkesområde och brukar handla om ett specifikt ämne. Översättning av tekniska dokument är en utmanande uppgift som kräver att översättaren har en djupgående förståelse för tekniska dokument som texttyp och den specifika textens tema. Översättningsfel, saknade uppgifter eller feltolkningar vid översättning av tekniska dokument kan ha allvarliga konsekvenser. 

I denna artikel kommer vi att behandla följande teman:

 • När företag behöver tekniska översättningar
 • Vilket slags kompetens som krävs för att göra en teknisk översättning
 • Varför tekniska översättningar är så viktiga

När behöver ett företag en teknisk översättning?

Alla industrier behöver tekniska översättningar i någon form för att kunna bistå med nödvändig information på olika språk.

Inom tillverkningsindustrin har internationella företag till exempel ofta ett behov av att översätta träningsmaterial, driftrutiner och säkerhetsinstruktioner för de anställda som tillverkar produkterna. På samma sätt behöver även de företag som säljer maskiner till tillverkningsföretag tillhandahålla användarmanualer och säkerhetsinstruktioner på ett språk de anställda kan förstå.

Behovet av tekniska översättningar är dock inte begränsat till traditionella företagsverksamheter. Medicinska forskarlag behöver till exempel ofta översätta sina upptäckter till flera språk för att fler ska kunna förstå och använda sig av de nya upptäckterna.

Vanliga tekniska översättningar

Tekniska översättningar behövs för en mängd olika texter och dokument: allt från användarmanualer till specialiserade webbplatser. Några exempel på de vanligaste varianterna är software strings, patent och användarmanualer. 

Software strings

Software strings kräver kanske inte så mycket teknisk kunskap, men översättaren behöver förstå hur strings används inom programmering. Man behöver vara införstådd med både terminologin och hur programvaran tolkar strängen både i original- och målspråket.

Patent

Tekniska översättningar av patent är ett nischat område där de rättsliga och praktiska kraven är rigorösa. Detta är för att patent behöver inkludera tekniska detaljer och beskrivningar av tänkbara framtida tillämpningar av produkten utan att avslöja all relevant information.

Användarmanualer

Att översätta användarmanualer kräver specialiserad kunskap inom specifika områden såväl som förmågan att beskriva komplexa koncept i enkla termer. De flesta företagen inom tillverknings- eller teknologiindustrin har ett kontinuerligt behov av tekniska översättningar på flera språk.

Vilket slags kompetens krävs för att översätta ett tekniskt dokument?

Att översätta tekniska dokument är ett av de svåraste områdena i översättningsbranschen. En översättare behöver – förutom sin översättarkompetens – vara väl införstådd med den tekniska terminologin och fackspråket för det specifika området på båda språken. 

Att själv försöka sig på en översättning av ett tekniskt dokument eller manual kan vara både mycket svårare och mer tidsödande än vad man skulle tro. Den tekniska industrin är fylld med komplexa facktermer, och är man inte insatt i den tekniska branschen eller bekväm med båda språken blir det näst intill omöjligt att producera en korrekt teknisk översättning.

Varför är tekniska översättningar viktiga?

Tekniska översättningar är nödvändiga för att kunna uppfylla lokala och internationella standarder och bistå personer med relevant information på deras modersmål. När du saknar korrekt dokumentation eller andra underlag riskerar du att förlora värdefulla affärsmöjligheter, eller än värre, bli bötfälld eller tvungen att stänga ned din verksamhet. 

Högkvalitativa tekniska översättningar är ett säkerhetsnät för ditt företag. Det är ett sätt att visa upp din yrkesmässiga stolthet för klienter, partners och anställda – på andra språk. Att investera i högkvalitativa översättningar visar att du bryr dig tillräckligt mycket om alla du arbetar med för att bistå dem med korrekt och välformulerad information på deras modersmål.

Behöver du översättning av tekniska dokument?

Kontakta Novoterm. Vi erbjuder tekniska översättningar i Stockholm och övriga Sverige på över 40 olika språk. Oavsett om du behöver en teknisk översättning från engelska till svenska, svenska till engelska eller mellan andra språk så kan vi hjälpa dig. 

I vår översättningsprocess är det väldigt viktigt för oss med en aktiv dialog med dig som kund. Vi lyssnar på dina behov och frågar dig om textens syfte, dess avsedda budskap, målgrupp och innehåll.  Väljer du Novoterm för dina tekniska översättningar från svenska till engelska eller mellan andra språk kan du alltid räkna med ett högkvalitativt resultat.

Läs mer om tekniska översättningar.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

 

språköversättningar

Framtidens språköversättningar för företag

2021-02-10

I dagsläget där även den lilla verksamheten kan tjäna en global kundbas växer behovet av kommunikation mellan olika språk och kulturer snabbt. Men kommunikation av gränsöverskridande karaktär är komplex. Om man inte lägger möda på arbetet finns det risk för att ord eller betydelser försvinner eller ändras i språköversättningar på grund av en felöversättning och/eller en felaktig tolkning av något i originaltexten. 

Kostnaden av felaktiga eller bristfälliga språköversättningar är oftast mer än bara ekonomisk. Misskommunikation kan leda till försämrat rykte, juridiska problem, fysisk skada eller till och med industriella katastrofer. Av denna anledning är tydlig, korrekt och effektiv kommunikation – mellan kulturer, språk, discipliner och industrier – av allt högre prioritet och många företag spenderar en påtaglig mängd resurser på att säkerställa kommunikationen inom sin egen verksamhet och det egna nätverket av agenter, partners och kunder. Detta behov av att kunna dela information mellan och inom olika delar av en verksamhet eller ett nätverk kallas idag lokalisering

Lokalisering är definierat som teknologier och processer som anpassar produkter och tjänster för användning inom och av specifika länder, regioner eller grupper. Det är ofta beskrivet som en komplex process som inkluderar att översätta text och ljud, att anpassa dokument och mjukvara för att reflektera lokala konventioner (till exempel hur decimaler och datum representeras) såväl som att kontinuerligt analysera regler, bestämmelser och skattekrav i specifika länder, stater och städer att inkorporera i produkter och tjänster.

Språköversättningar vid en vändpunkt

Mängden resurser och pengar som spenderas på språköversättningar inom företagsvärlden växer snabbt jämsides med globaliseringen och antalet texter som produceras över hela världen. 

Denna tillväxt stimuleras också av ny teknologi. Många organisationer använder sig av artificiell intelligens (AI) i form av maskinöversättning för att reducera kostnaden av språköversättningar. AI-automatiserade översättningsplattformar som Google Translate, Microsoft Translator och Amazon Translate har under de senaste åren gjort stora framsteg i hur korrekta översättningar de kan producera, av två anledningar:

 1. De bygger på de senaste förbättringarna inom maskinöversättningsalgoritmer.
 2. De har tillgång till mycket mer språkdata från sökmotorer, sociala nätverk och e-handelswebbplatser.

För en privatperson är översättningstjänster direkt i webbläsaren ofta mer än tillräckligt. Dessa språköversättningar, som får sitt ekonomiska stöd via reklam på webbplatsen, är vanligtvis helt gratis och användaren brukar vara nöjd med den kvalitet de får. Eventuella felaktigheter får begränsade konsekvenser.

I kontrast till detta står B2B-marknaden. Kvaliteten av en webbaserad språköversättning är sällan tillräcklig för en verksamhet då deras krav är högre eftersom eventuella felaktigheter har allvarligare konsekvenser. Låt oss ta översättningen av en användarmanual för en industriell maskin som exempel. Om operatören inte förstår eller misstolkar hur maskinen ska användas på grund av en felaktig eller bristfällig språköversättning riskerar det att störa produktionsflödet och i absolut värsta fall orsaka en industriell katastrof där personer i maskinens närhet kan skadas.

AI och slutet för mänskliga språköversättare?

De senaste förbättringarna i korrekthet av maskinöversättningar har lett till att många siar om att maskiner kommer att innebära slutet för mänskliga språköversättare, även inom B2B. Det spekuleras om att tusentals jobb inom produkt- och tjänstelokalisering, publicering, marknadsföring och en myriad andra områden kommer att försvinna även om själva behovet av språköversättningar fortsätter öka.

Detta är dock en bristfällig prognos. Även om den senaste utvecklingen inom maskinöversättning gjort stora framsteg så finns det en rad argument som talar emot att de inom kort kan dominera översättningsbranschen:

 1. Ribban för kvalitet i språköversättningar ligger betydligt högre för ett företag än för en privatperson. En maskinöversatt språköversättning uppnår i dagsläget inte de minimikrav som många företag ställer.
 2. Nya behov uppstår kontinuerligt och det kan vara svårt att hålla översättningsprogram ständigt uppdaterade då det saknas språkdata:

– Ökat behov av översättningar för fler språk och dialekter.
– Ökat behov av översättningar inom vertikala marknader med specifik terminologi, såsom hälsovård och juridik.
– Ökat behov av översättningar av fler specialiserade, övergripande dokumenttyper, såsom dokument för att beskriva beslut, krav och system.

 1. Utvecklingen av automatiska översättningsverktyg kommer inte att kunna fortsätta i samma tempo som tidigare. De stora framsteg som skett under de senaste åren härstammar främst från nyttjandet av bibliotek av redan översatt material för att översätta liknande texter. I verkligheten är de flesta översättningsuppdrag väldigt specifika gällande både kontext och disciplin där det finns minimalt med redan översatt material.

Kontakta Novoterm för språköversättning för ditt företag

Framtiden för språkindustrin är oviss. Ingen vet med full säkerhet när nästa teknologiska genombrott kommer att ske, eller om den ens kommer att revolutionera processen för att översätta språk. I dagsläget behövs det mänskliga språköversättare för att tillgodose behoven av främst B2B-industrin, men även B2C-marknaden.

Novoterm är en professionell översättningsbyrå som erbjuder språköversättningar på över 40 olika språk inom en rad olika branscher inklusive:

 • Finans
 • Medicin
 • Juridik
 • Teknik
 • Webb & IT

Kontakta oss idag så hjälper vi dig med alla dina språk- och textbehov. Utöver språköversättning erbjuder vi även språkgranskning i form av korrekturläsning och textbearbetning.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

 

översätta hemsidor

6 fördelar med att översätta en hemsida

2021-01-05

Världen är stor och internet har gjort det enklare än någonsin att etablera sig inom internationella marknader för att bredda sin verksamhet. Samtidigt finns det inget universellt språk hela världens befolkning talar. Inte ens engelskan är tillräckligt utbredd för att kunna klassas som “universell”, enbart ca. 1,5–2 miljarder talar engelska i världen, alltså 20 % av världens befolkning. En enspråkig hemsida på svenska, eller en tvåspråkig på engelska och svenska kommer därför inte att kunna nå sin fulla potential. 

I denna artikel kommer vi presentera 6 fördelar med att översätta hemsidor till fler språk än bara svenska och engelska. 

1. Fler språk = Fler kunder

Kunder är alltid enklare att nå och övertyga om du tilltalar dem på deras modersmål. Dina lokala kunder är bara toppen av ett mycket större isberg. När du bestämmer dig för att översätta din webbsida kommer du snabbt att kunna hitta olika sätt att utveckla och bredda din verksamhet.

2. Du blir enklare att hitta när du översätter din hemsida

Om du redan investerat i digital marknadsföring som SEO så vet du hur viktigt det är att göra din webbsida enkel att hitta via sökmotorer. Tänk på hur många fler webbsökningar som sker på andra språk än ditt eget! Det är mycket enklare att ranka högt på de sökresultaten när det finns en version av din webbsida på det inhemska språket för Google att indexera. Om du vill kunna ranka högt på Google på andra språk är en översättning av dina hemsidor nödvändig.

3. Flerspråkig SEO

När du väl skapat en flerspråkig webbsida behöver du anpassa din onlinemarknadsföring därefter. Det innebär att engagera sig i flerspråkig SEO. När du studerar den analytiska data som reflekterar en global publik kan du komma att upptäcka att de mest värdefulla söktermerna att rikta in sig på finns på ett språk annat än ditt modersmål. Så ja, det finns ett behov och ett stort värde i att översätta hemsidor till andra språk.

4. Det kan vara nödvändigt för att nå rätt kunder

Arbetar du inte redan aktivt med flerspråkig marknadsföring? Då rekommenderar vi dig att ta en titt på den ofta bortglömda datan för geografi och språkpreferenser som finns tillgänglig i Google Analytics. Det kan mycket väl visa sig att besökare på din webbsida och kunder skriker efter en översättning av din hemsida till ett visst språk. Om en stor del av din användarbas söker på ett annat språk så är det dags att översätta din hemsida.

5. Internationellt kundengagemang

Marknadsföring online ger dig möjligheten att kommunicera direkt med kunder och få feedback på produkter och tjänster. Genom att översätta sin webbsida till fler språk uppvisar en organisation att den är mottaglig för feedback på flera olika språk. Detta innebär:

 

 • Mer feedback för att utveckla produkter eller tjänster.
 • Att kunder förstår att de kan lämna relevant feedback på ett språk de behärskar.

6. Fortsatt tillväxt

Varför inte vara optimistisk inför din verksamhets potential att växa? Sakta men säkert kan den lokala marknaden mättas, och för att nå nya höjder måste man identifiera nya marknader. Att bli flerspråkig är ett effektivt sätt att driva fortsatt tillväxt och hitta nya marknader att etablera sig på. Första steget i denna process är att planera vilka målmarknader man vill rikta in sig på och sedan fundera på vad som behöver prioriteras i översättningen. 

Få din hemsida översatt av Novoterm

Novoterm översätter texter för digital publicering på olika plattformar på över 40 olika språk. Det kan handla om översättning av hemsidor, utbildningsmaterial eller programvara. Läs mer om våra IT-översättningar eller kontakta oss direkt för flexibla och professionella helhetslösningar för en översättning av din hemsida.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Medicinska översättningar

Varför medicinska översättningar är nödvändiga inom modern medicin

2020-12-04

Det finns få områden där precision är så viktig som inom medicin och medicinska översättningar. En felöversatt mening eller ett ord som försvunnit i en sjukjournal kan leda till allvarliga komplikationer, försämra kvaliteten på behandlingar och i värsta fall riskera patientens liv.

Medicinska översättningar är inte begränsade till sjukjournaler. Läkemedelsbranschen såväl som andra hälso- och sjukvårdsinrättningar behöver numera också anpassa sig till internationella målgrupper. Detta är för att vår värld blir alltmer global, i takt med att fler och fler väljer att flytta till ett annat land permanent eller en viss period under livet. 

Språktillgänglighet är essentiellt för modern hälsovård

Patienter har rätt till att begripliga instruktioner från sina doktorer oavsett vilket deras modersmål är. Då allt fler personer flyttar till andra länder ökar behovet att tillgängliggöra information, samtidigt som det är svårt för vårdkliniker och sjukhus att hålla sina instruktioner och dokument uppdaterade på många språk. Flerspråkiga släktingar eller anställda kan inte garantera korrekta medicinska översättningar. Faktum är att deras försök att agera tolk inte sällan leder till missförstånd i kommunikationen mellan läkare och patient.

Språket blir lätt en barriär mellan sjukvården och dem som inte talar det lokala språket. Det är därför professionella översättare har kommit att bli en så viktig aktör inom modern medicin.

Med professionella medicinska översättningar skapar man förutsättningar för att patienten dels ska kunna förstå sitt medicinska tillstånd, dels ska kunna följa instruktionerna i behandlingsplanen. Några av de viktigaste dokumenten som behöver översättas inom medicin inkluderar:

 • Signering
 • Dokument om behörighetskrav 
 • Informationsformulär och samtyckesformulär
 • Utskrivningsinstruktioner
 • Dokument vid kliniska prövningar

Dessa typer av dokument ger patienterna tillgång till viktig information som hjälper dem att ta det bästa beslutet för deras hälsa.

Läkemedelsindustrin behöver medicinska översättningar för stadig tillväxt

Modern medicin går hand i hand med teknologi och innovation. Nya behandlingar, medicinsk utrustning och läkemedel utvecklas varje dag. Men för att göra dessa tillgängliga på olika språk behöver läkemedelsindustrin professionella medicinska översättningar.

Varje importerat läkemedel behöver översatta dokument för att bli godkända av nationella myndigheter. Ett läkemedel som används i EU kan bli förbjudet att användas i USA om det finns felaktigheter i dokumenten som beskriver läkemedlet. En missad substans, ett mått som inte konverterats korrekt eller en felstavning kan diskvalificera ett fullt fungerande läkemedel från att användas i ett annat land. 

Medicinska översättningar spelar en nyckelroll i framställningen av dokument som krävs för att ett företag ska få lansera sitt läkemedel på marknaden. Utan korrekta översättningar kan företag inom läkemedelsindustrin inte efterleva lokala förordningar. Med professionella medicinska översättningar ser man till att följande information alltid är korrekt för ett läkemedel:

 • Lagringsinstruktioner
 • Märkning- och doseringsformer
 • Sidoeffekter
 • Varningar och försiktighetsregler
 • Utgångsdatum
 • Kontraindikationer
 • Interaktioner mellan läkemedel
 • Användningsfrekvens

Modern medicin och forskning är internationellt

Under det senaste årtiondet har antalet läkare och sjuksköterskor ökat i många OECD-länder*. Läkare och sjuksköterskor som antingen är utlandsfödda eller har genomfört sin utbildning utomlands står för en majoritet av dem.

Läkare måste lära sig ett nytt språk när de arbetar i andra länder. Medicinsk terminologi är väldigt specifik och kan vara en stor utmaning, speciellt om man nyligen lärt sig språket. Även om de flesta utländska specialisterna pratar bra engelska så gör översättningar till deras modersmål det möjligt att lära sig snabbare och ta till sig informationen bättre. Samma sak gäller för alla som jobbar inom sjukhus, kliniker eller annan hälsovårdsinrättning. 

Anlita Novoterm för dina medicinska översättningar

Modern medicin är gränslös. Information behöver färdas snabbt för att tillåta kommunikation mellan multinationella lag av specialister – både i praktik och forskning. Novoterms medicinska översättningar gör denna kommunikation effektiv. Vår djupa kunskap om det medicinska fältet säkerställer precisa översättningar av medicinska instruktioner och andra dokument som är vitala för att kunna bistå med bra hälsovård till patienter. 

Behöver du en översättning inom medicin från engelska till svenska, svenska till engelska, eller på något annat språk? Kontakta Novoterm idag. Vi erbjuder medicinska översättningar på över 40 olika språk och har lång erfarenhet inom området. 

*https://www.oecd.org/health/recent-trends-in-international-migration-of-doctors-nurses-and-medical-students-5571ef48-en.htm

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

 

Textredigering

Vad är skillnaden mellan textredigering, textbearbetning, korrekturläsning, textgranskning och språkgranskning?

2020-10-09

Textredigering, textbearbetning, textgranskning, språkgranskning och korrekturläsning är alla termer som beskriver att man går igenom en befintlig text i syfte att förbättra den, men man dyker lite olika djupt ner i texten. Gränsen mellan begreppen är något flytande och definitionen kan skilja sig lite beroende på vem man frågar.

I detta inlägg tänkte vi därför förtydliga definitionerna av dessa termer så att du ska få en bättre insikt i vad de faktiskt innebär.

Vad är korrekturläsning?

Korrekturläsning är en genomgång av texten på dess ytligaste nivå. Det innebär att man kontrollerar och ser till att den är korrekt i fråga om grammatik, meningsbyggnad, stavning och rena idiomatiska uttryck. Korrekturläsning behandlar däremot inte textens innehåll eller disposition.

Alla texter mår bra av en korrekturläsning för att säkerställa att texten är språkligt korrekt och förståelig för läsaren.

Vad är textbearbetning?

Textbearbetning sker på en djupare nivå än korrekturläsning. Förutom att man kontrollerar grammatik, meningsbyggnad, stavning och rena idiomatiska uttryck, så går man även igenom konsekvens, logik och röd tråd i texten. I textbearbetningsarbetet ingår att man anpassar texten till den angivna målgruppen eller kulturen samt utför en konsekvenskontroll av terminologi och företagsspecifika riktlinjer eller önskemål.

Detta är en komplett genomgång av en text där man tittar på alla nivåer för att se till att texten hänger ihop och fungerar i sitt tänkta sammanhang.

Vad är textredigering?

Textredigering är en term vars definition varierar något. Vissa använder den som en kategoriserande term för alla typer av textuell bearbetning av en text. Lika många använder textredigering för att specifikt beskriva ett rent redigeringsarbete av en text. Det kan betyda att korta ned, disponera om eller lyfta fram saker ur texten.

Novoterms definition av textredigering inbegriper att man bearbetar om textens längd, format eller disposition utifrån ett specifikt syfte. Målet med att göra en textredigering kan exempelvis vara att anpassa en längre företagspresentation till en kortare säljande text som ska publiceras digitalt. Syftet med textredigering är att bibehålla essensen av originaltexten och samtidigt anpassa den till en annan kanal eller målgrupp. 

Vad är språkgranskning?

Termen språkgranskning kan användas som en helomfattande term för alla sätt att gå igenom och förbättra en befintlig text – vare sig det handlar om korrekturläsning, textbearbetning eller textredigering.

Vi erbjuder även språkgranskning av befintliga texter eller översättningar på andra språk.

Vad är textgranskning?

Termen textgranskning används i princip synonymt med språkgranskning. Ibland kan man dock se språkgranskning som en term för att språkligt se över texten, medan en textgranskning även kan syfta till att man ser över själva innehållet, det vill säga att man gör en faktagranskning.

Generellt ser vi på Novoterm textgranskning som en synonym till språkgranskning, så länge kunden inte uttryckligen önskar något annat.

Novoterms språkgransknings- och översättningstjänster

Är du i behov av tjänster för textredigering, korrekturläsning, textbearbetning eller liknande? Kontakta Novoterm idag. Vi arbetar med texter på alla nivåer. Oavsett vilken term du än använder för att beskriva textredigering, korrekturläsning eller textbearbetning så kan vi garantera att den inkluderas i våra tjänster.

Har du några frågor om översättning eller språkgranskning? Tveka inte att skicka ett mejl eller ring oss och fråga så hjälper vi dig.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

korrekturläsning

Fem anledningar för företag att anlita en korrekturläsare

2020-09-03

Dagens företag och organisationer skapar och publicerar allt fler texter på olika plattformar. Precis som texten du läser just nu.

För att framstå som ett professionellt företag gentemot sina kunder måste texterna vara välskrivna, inte bara innehållsmässigt, utan även språkmässigt gällande ”textens yta” (stavning, grammatik m.m.). Men ibland saknas helt enkelt kompetensen eller tiden för att göra denna kvalitetskontroll som kallas korrekturläsning. I sådant fall kan det bästa alternativet vara att beställa tjänsten från en extern korrekturläsare.

I denna artikel tänkte vi presentera fem anledningar och fördelar för företag att anlita en professionell korrekturläsare för att garantera att era texter och dokument är felfria och uppfyller sitt syfte.

1. Ett par fräscha ögon

korrekturläsare online
När man arbetar med ett och samma dokument över en längre tid ökar risken att missa stavfel och grammatiska fel på grund av den så kallade textblindheten. Textblindhet innebär att hjärnan börjar tolka och läser texten såsom den var tänkt, och inte som den faktiskt är skriven.

En extern korrekturläsare läser texten med fräscha ögon och har ett objektivt perspektiv som gör det enklare att identifiera klumpiga formuleringar och oavsiktliga stavfel.

2. Hjälp vid behov

Att anställa en korrekturläsare på heltid är inte möjligt för många företag. Det är inte bara en extra kostnad utan det förutsätter också att ni på företaget skapar så stora textmängder att det rättfärdigar investeringen.

Med en extern korrekturläsare slipper ni en dyr anställning som ni kanske inte får full nytta av. Med en korrekturläsare online från Novoterm har ni tillgång till en flexibel tjänst där ni enbart betalar för det ni behöver.

3. Sinnesfrid

“Less is more”, speciellt när det kommer till att skriva en text. Att texten är enkel och lätt att ta till sig är viktigt både för mottagaren och författaren, som vill nå fram med sitt budskap. Men det är inte alltid så lätt att hålla sig till den grundregeln. När vi skriver viktiga texter, till exempel pressmeddelanden, har vi en tendens att bli alltför mycket perfektionister. Vi skriver om texten gång på gång eftersom vi inte är nöjda med en formulering eller ett ordval, men vet inte riktigt när det är dags att sluta.

En korrekturläsare från Novoterm bidrar med ett objektivt perspektiv som tar er text till nästa nivå gällande budskapets tydlighet och språkligt flyt. Våra korrekturläsare ser till att texten uppfyller sitt syfte och att ni valt rätt terminologi för genren.

Med vetskapen om att en professionell och erfaren korrekturläsare läst igenom texten kan ni vara trygga i att texten reflekterar ert företag på rätt sätt och att inga misstag distraherar och irriterar läsaren.

4. Tidsvinst

Ibland finns det helt enkelt inte tid eller någon kollega tillgänglig som kan agera korrekturläsare för din text just när du behöver det.

Med en extern korrekturläsare kan ni slippa att det drar ut på tiden och ni kan leverera en färdig text snabbare.

5. Konsekvens

En av de viktigaste faktorerna för ett företag är att vara konsekvent, det vill säga att varje liten text reflekterar företagets distinkta tonalitet. Det är i slutänden denna röst som möter era kunder, bygger trovärdighet och särskiljer ert företag från konkurrenterna.

Men om tio olika personer skriver tio olika dokument kan det vara svårt att bibehålla ett konsekvent språk. En extern korrekturläsare från Novoterm ser över tonaliteten för era texter och ser till att de reflekterar ert företag korrekt på det sätt ni önskar.

Novoterm: Korrekturläsning på över 40 språk

korrekturläsare
Oavsett om ni ska marknadsföra era tjänster, vill kommunicera bättre med era kunder eller ska försöka övertyga potentiella kunder att testa era produkter eller tjänster för första gången, så är fördelarna många med att anlita en extern korrekturläsare från Novoterm.

Kontakta oss för korrekturläsning redan idag så ser vi till att era texter uppnår sin fulla potential och förmedlar det ni vill säga.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”