En guide till språkgranskning: Vad är skillnaden mellan korrekturläsning och textbearbetning?

2020-03-04

Korrekturläsning, textbearbetning och språkgranskning kan vara den avgörande detaljen som tar din text från att vara bra till att vara fantastisk. Korrekturläsning, textbearbetning och språkgranskning har mycket gemensamt, men innebär i slutänden lite olika saker. Det betyder också att en kombination av dem ibland kan vara nödvändig för att framställa en bra och korrekt text eller översättning.
Vi ska i denna text gå igenom dessa lite olika processer, jämföra dem och se vilka skillnader och likheter det finns mellan textbearbetning, korrekturläsning och språkgranskning.

Språkgranskning

Skrivning av den nya texten i processen för språkgranskning | NovotermSpråkgranskning kan betraktas som en övergripande form av textbearbetning. Det kan handla om en text du har skrivit själv eller låtit översätta. När man arbetar professionellt med översättning kan språkgranskning vara ett separat steg, där en granskare eller språkvetare ger en professionell bedömning av texten. Det kan innebära att man flyttar runt, kortar ned eller omformulerar texten vid behov.
Språkgranskaren fokuserar på ordval och idiomatiska uttryck i texten, disposition och kontext. Processen för språkgranskning innebär med andra ord en kontroll och en utvärdering av texten så att den passar i sitt tänkta sammanhang.
Språkgranskning av en översättning brukar ofta ske innan den slutgiltiga genomgången av texten där man jämför översättningen med originalet och stämmer av att eventuella riktlinjer eller önskemål har uppfyllts. Språkgranskning kan alltså innefatta allt från textredigering och bearbetning till stavningskontroll och omformuleringar.
Ett vanligt tillvägagångssätt när det kommer till språkgranskning är att låta en person som inte arbetat med texten tidigare läsa igenom den och återkoppla med förslag på ändringar.
Både textbearbetning och korrekturläsning bidrar till en bättre och mer precis översättning. Det spelar ingen roll om översättningsarbetet och språkgranskningen sker separat eller inkluderas i en och samma process. Språkgranskning är ett viktigt steg i det hela för att skapa den perfekta översättningen.

Korrekturläsning

Förbättra texten genom korrekturläsning av korrekturläsare | NovotermDet främsta syftet med korrekturläsning är att förbättra texten ur ett lexikaliskt och syntaktiskt perspektiv genom att till exempel åtgärda felaktig grammatik, interpunktion eller eventuella stavfel. Det kan ses som en språkgranskning av en texts yta.
Korrekturläsning är i många fall det sista steget i redigeringsprocessen innan texten är klar för att den ska bli korrekt och välskriven. För bästa resultat bör en korrekturläsning utföras av en professionell korrekturläsare eller översättare på modersmålet.
Textbearbetning eller språkgranskning av en översättning är i de flesta fall mer tidskrävande än en ren korrekturläsning eftersom det inte enbart involverar en kontroll av stavning och grammatik, utan även omfattar en genomgång av källtexten och dess budskap och syfte.
Vårt professionella tips: Underskatta inte korrekturläsning. Hoppa aldrig över den sista språkliga kontrollen av texten oavsett om den är allmänt riktad eller mycket branschspecifik, oavsett vad för typ av text det handlar om eller vad syftet med den är.

Novoterms tjänster inom språkgranskning

Novoterm erbjuder textbearbetning, korrekturläsning och professionell språkgranskning utförda av erfarna översättare och granskare som alltid arbetar på sitt modersmål. Vi ser till att dina texter är både grammatiskt och idiomatiskt korrekta, anpassade efter din målgrupp och att de fungerar i sin helhet och i sitt tänkta sammanhang. Korrekturläsning och språkgranskning ingår alltid i våra översättningstjänster. Det är vårt sätt att kvalitetssäkra texterna och se till att de alltid är korrekta och uppfyller sitt tänkta syfte.
För mer information om våra tjänster, priser för språkgranskning, textbearbetning eller korrekturläsning och annan information – kontakta Novoterm idag så hjälper vi dig.
“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Vikten av korrekturläsning och hur en korrekturläsare kan göra din text ännu bättre

2020-02-07

Det är få saker som är lika frustrerande för en läsare – och potentiellt förödande för att ett budskaps syfte ska nå sin målgrupp – som en text med stavfel, bristfällig grammatik eller felaktig interpunktion.

Korrekturläsning av text av en översättningsbyrå | NovotermEller va tyker du!

Oavsett om det är en magisteruppsats eller ett mail till en kund – ja, egentligen vilket skrivet dokument som helst – är det viktigt att se till att texten är välformulerad, korrekt skriven och inte innehåller några slarvfel innan den skickas eller publiceras. Att be någon i din omgivning att läsa igenom texten kan vara ett bra sätt att få konstruktiv kritik och ett extra par ögon som hjälper dig att förbättra texten. Men tyvärr räcker inte alltid en väns eller familjemedlems kompetens till om ämnet är för komplext, om texten är skriven på ett språk de inte behärskar eller om texten helt enkelt är så lång att de inte har tid att läsa den. I sådana situationer rekommenderar vi att du tar hjälp av en professionell korrekturläsare. En sådan ger dig den konstruktiva kritik och respons du behöver för att din text ska bli så bra som möjligt och uppfylla sitt syfte.
En korrekturläsare hjälper dig hitta och åtgärda stavfel, felaktig interpunktion, oidiomatiska formuleringar, grammatiska fel och ologisk disposition eller styckeindelning med mera. Texten du läser just nu har korrekturlästs och reviderats ett flertal gånger innan den ansågs vara redo för publicering på vår blogg.

Vad är ”textblindhet”?

Textblindhet uppstår när man har arbetat med en text väldigt länge och stirrat sig blind på texten och det mest uppenbara till slut går en över huvudet. Det betyder att hjärnan tolkar och läser texten såsom den är tänkt – och inte hur den faktiskt är skriven. Detta gör det svårt att upptäcka misstag och slarvfel som felstavningar, syftningsfel eller ord som saknas.
Textblindhet drabbar alla, oavsett hur mycket de skriver och hur erfarna de är som skribenter. Det finns två sätt att handskas med textblindhet:

– Låt texten vila:

Detta betyder att lägga ned pennan, släppa tangentbordet och inte ens snegla på texten i några timmar eller upp till några dagar. På så vis kan du släppa de känslor och kanske frustrationer som byggts upp under tiden du skrivit. Det blir sedan enklare att upptäcka misstag och hitta sätt att förbättra texten på med ett utvilat sinne och ett nytt fräscht perspektiv.

– Låt någon vara din korrekturläsare:

Det andra alternativet är att låta en annan person genomföra en korrekturläsning av din text. Detta är vad vi kallar ”fyr-ögon-metoden”, det vill säga att två par ögon läser texten istället för ett par.

Vi rekommenderar starkt att alltid ta hjälp av en professionell korrekturläsare. Oavsett hur länge du låter en text vila eller hur många personer i din omgivning som läser igenom den är det svårt att jämföra med den återkoppling på texten som en professionell korrekturläsare kan ge dig.

Författarens skrivprocess

För att förstå betydelsen av korrekturläsning och konstruktiv kritik kan vi ta en titt på vilken roll en korrekturläsare spelar för tillkomsten av en bok. Korrekturläsning är både en av de viktigaste och mest tidskrävande delarna av hela processen, och även en viktig del i själva författarens skrivprocess. I princip alla böcker granskas av flera personer i många timmar innan de är redo att publiceras.
Korrekturläsning är en viktig process | Novoterm“Förste korrekturläsare” för en författare brukar vara en redaktör som ger respons på boken eller texten genom hela processen. Meningar, stycken, sidor och kapitel kan skrivas om och om igen, baserat på återkoppling från författarens korrekturläsare, innan boken ges ut.
Nästa gång du läser en bok, ta en titt i början eller slutet så kommer du att hitta en sida tillägnad de personer som varit med och hjälpt författaren skriva boken. Vi kan lova att de flesta personer som tackas av författaren står med på grund av sin ovärderliga respons och korrekturläsning.

Novoterms korrekturläsning

Detta är vad Novoterm erbjuder dig: professionella korrekturläsare både online och på plats med erfarna skribenter, lingvister och översättare som förutom att de ser till att texten är grammatiskt och idiomatiskt korrekt, även ger förslag på alternativa formuleringar och ändringar för att skapa den perfekta texten.

Kontakta Novoterm för mer information och priser för vår korrekturläsning.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Översättningstjänster för oöversättbara ord och fraser

2020-01-21

Vi hör ofta personer använda sig av frasen ”lost in translation” när de refererar till missöden eller misstag i översättningar från ett språk till ett annat. Vissa språk kan helt enkelt inte fånga den exakta innebörden av ett ord eller fras när det översätts. Dessa ord och fraser kan på så vis anses vara ”oöversättbara”.
Att kalla dem ”oöversättbara” är egentligen inte helt korrekt, vilket är anledningen till våra citattecken runt ordet. Det är sällan, om ens någonsin, det finns ett ord eller fras som absolut inte går att översätta, men ibland kan det behövas en omskrivning för att skapa en bra motsvarighet.
Det finns alltid en risk att missa nyanser, underliggande betydelser eller kulturella referenser på ett annat språk än modersmålet. För att inte riskera ett fall av ”lost in translation” rekommenderar vi dig att ta kontakt med Novoterm. Vi är ett professionellt översättningsföretag som erbjuder pålitliga översättningstjänster på över 40 olika språk och språkvarianter.

Exempel på ”oöversättbara” ord och fraser

”Oöversättbara” ord och fraser finns på flera olika nivåer. Det kan handla om enstaka ord vars exakta betydelse inte går att återge med ett motsvarande ord på ett annat språk, helt enkelt eftersom det saknas ett. Det går däremot oftast utmärkt att göra en mer förklarande översättning med hjälp av en längre fras som beskriver innebörden ändå.
Det “oöversättbara” kan också gälla liknelser som ”vit som snö” eller ”stark som en björn” där hela, eller delar av den beskrivna bilden/refererade företeelsen saknas i målspråkets kultur, vilket gör en ordagrann översättning svårtolkad eller i värsta fall obegriplig. Här behöver man istället hitta en översättning som framkallar samma bild, om än med hjälp av andra ord.
Nedan följer några exempel på ”oöversättbara” ord som vi stött på under årens lopp – i arbetet eller privat.

Grandparents – engelska

Ett vanligt exempel på ”oöversättbart” mellan svenska och engelska är grandparents. I engelskan kan detta ord syfta på både mor- och farföräldrar, utan att specifikt behöva välja mellan dessa. Ska det översättas till svenska behöver man däremot ta reda på om det handlar om mormor och morfar, eller farmor och farfar, eftersom motsvarande ord för bara grandparents saknas i svenskan.

Abbiocco – italienska

Vi har alla upplevt en känsla av sömnighet efter att vi ätit för mycket. Det beskrivs ofta som “mat-” eller “paltkoma” i Sverige, och samma sak är känt på italienska som abbiocco – känslan av sömnighet man upplever efter en stor måltid. Andra språk saknar dock ett separat ord för detta och uttrycker upplevelsen med en längre beskrivning.

 

Komorebi – japanska

Det poetiska och vackra japanska ordet komorebi beskriver solljuset som skiner genom ett träd. Ordet består av fyra karaktärer, tre kanji och en hiragana-partikel. Den första kanjin betyder träd, den andra flykt och den tredje representerar sol eller ljus.

Potjemutjka – ryska

Har du någonsin mött en person som ställer så många frågor att det gränsar till irriterande? Oavsett om det gäller någon på arbetsplatsen eller inne på bion har det ryska språket ett ord som beskriver en sådan person. Det ”oöversättbara” ordet potjemutjka är bildat från det ryska frågeordet “varför” (почему) och refererar till en person som ställer för många frågor.

Psithurisma – grekiska

Många älskar det rasslande ljudet av löv, men det är inte vanligt att det finns ett enda substantiv i ett språk för att beskriva detta fenomen. I grekiskan finner man dock det gamla ordet psithurisma (ψιθύρισµα) som är bildat från verbet viska och betyder “ljudet av löv som rasslar i vinden”.

Mångata – svenska

Det svenska substantivet mångata beskriver poetiskt den gatuliknande reflektionen av månen på vatten. På turkiska finns det ett liknande ord yakamoz, dock med lite bredare betydelse: det beskriver alla typer av ljusreflektioner på vatten.

Schilderwald – tyska

I det tyska språket hittar vi Schilderwald som refererar till en gata med så många vägskyltar att du kan åka vilse. Ordet är sammansatt av två substantiv och kan direktöversättas till “skyltskog”.

Vedriti – slovenska

Att fastna i en regnskur, ta skydd och vänta på att den ska passera är något vi alla är bekanta med i regniga Sverige, men som vi saknar ett eget ord för. Det slovenska verbet vedriti beskriver just detta. Det används även ofta metaforiskt för att beskriva en person som väntar på att hans eller hennes dåliga humör ska passera.

Översättningsföretag i Stockholm

Novoterm är ditt självklara val av översättningsföretag i Stockholm. Vi erbjuder språkgranskning och översättningstjänster för företag inom allt från finans och juridik till teknik, medicin och IT. Vi har i över 20 års tid levererat högkvalitativa översättningstjänster och språkgranskning till företag med höga krav. Kontakta Novoterm idag för mer information om våra översättningstjänster, priser och vår arbetsprocess, eller utforska vårt utbud av översättningstjänster direkt här på vår hemsida.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Språköversättning via kostnadsfria, automatiserade maskinöversättningstjänster: Hur pålitliga är de?

2019-12-03

Språköversättning av text | NovotermI detta inlägg kommer vi att dyka ner i ovan fråga, men först behöver vi reda ut: Vad är en kostnadsfri, automatiserad maskinöversättningstjänst?

Det man oftast menar med detta är webbaserade tjänster och nedladdningsbara program som möjliggör automatiserad språköversättning mellan många språk, utan mänsklig inblandning. Den mest välkända språköversättningstjänsten är Google Translate, men det finns otaliga liknande tjänster runt om på nätet.

Vi kommer i detta inlägg beskriva hur dessa språköversättningtjänster fungerar, vilka användningsområden de passar för, och vilka brister de har.

Hur fungerar en automatiserad maskinöversättningstjänst?

Automatiserade maskinöversättningstjänster använder sig av algoritmer. Algoritmer kan liknas vid recept där indata är ingredienserna, själva algoritmen är receptinstruktionerna, och utdata är den färdiga maträtten. Det är förstås en mycket grov förenkling, eftersom algoritmer är mycket mer komplexa i verkligheten, men det illustrerar ändå konceptet.

Om vi applicerar det på språköversättning blir ord och fraser ingredienserna, språkets regler och grundläggande grammatik är instruktionerna, och översättningen är slutresultatet, automatiskt ”tillagad” av en dator.

Algoritmen för en automatiserad översättningstjänst använder sig av ett omfattande lexikon fyllt med ord och fraser från många av världens språk och den ”lär” sig språken genom att gå igenom ett stort antal texter och deras översättningar. Från detta kan algoritmen lära sig vilka ord som ofta används tillsammans (och i vissa fall förstå sammanhanget utifrån dem) och hur man översätter olika ordkombinationer, inklusive idiom, i en given kontext. Om texten du vill översätta liknar något den sedan tidigare känner till tillräckligt mycket, kommer språköversättningen att vara relativt korrekt. Ju enklare text du matar in, desto större är sannolikheten för detta förstås.

Användningsområden

Av ovan anledning är det främsta – och bästa – användningsområdet för automatiserade språköversättningstjänster att översätta enstaka ord, fraser och meningar. Till viss mån klarar de även att hantera kontext för en kortare text, men bara på en extremt ytlig nivå. De är fortfarande bara maskiner och än så länge har vår teknik inte lyckats återskapa och imitera en människas sätt att uppfatta, förstå sammanhang och kommunicera.

Brister

Som sagt, en automatiserad översättningstjänst är enbart en dator som har ett ändligt antal regler till förfogande för att skapa en översättning. Det fungerar utmärkt när du behöver få enstaka ord eller fraser översatta, men vid längre texter kan den inte hantera nyanser eller sammanhang, och den har heller inte möjlighet att berätta för oss vad den inte förstår. En maskin tolkar allting väldigt bokstavligt, och den kan enbart översätta något den tidigare stött på och därmed ”förstår”.

För att exemplifiera detta kan vi ta en titt på det spanska språket. Spanska talas i ett tjugotal länder och det finns självklart skillnader mellan de olika språkversionerna. Till exempel använder man i vissa områden ”tú” för andra person singular (”du” på svenska) rent grammatiskt, medan man i en handfull länder använder ”vos” som standard.

Ett liknande fall gäller olika spansktalande länders vokabulär, till exempel ordet för ”bil”. I vissa områden används ordet ”coche”, där andra kan använda sig av ”carro” eller ”auto”. En maskin saknar förmågan att förstå vilken form som är korrekt för den givna kontexten, och matar man in ordet ”bil” på svenska i t.ex. Google Translate föreslår sidan ”coche” medan ”en modern bil” översätts som ”un auto moderno”.

Sammanfattningsvis kan man säga att automatiserade översättningsprogram är sofistikerade lexikonprogram med ett antal finesser, även om utvecklingen ständigt går framåt. Automatiserade översättningar är därför inte helt obrukbara, om man använder tjänsten klokt och förstår dess begränsning. Men du kan inte förvänta dig att en översättning gjord av en dator kommer att vara korrekt eller duga till mycket mer än att förstå en texts innehåll i grova drag, om du har tur.

Novoterms språköversättningstjänst

Damen som utför textöversättning | NovotermFör att en översättning ska bli korrekt och kunna användas för mer än bara ytlig förståelse, behövs det en människa bakom den som kan tyda kontexten, förstå nyanser och kontraster, och är införstådd med i vilket sammanhang texten ska användas.  Du kan också vara säker på att våra språköversättare reder ut allt som eventuellt är otydligt i texten och ställer frågor för att översättningen ska bli korrekt och ändamålsenlig. En maskin märker inte att en bokstavlig översättning är ologisk eller fel i sitt sammanhang. Är du ute efter en korrekt och pålitlig översättning för din text så är det enda valet en mänsklig språköversättare. Det finns inget annat alternativ.

Kontakta Novoterm idag för mer information och priser för våra översättningstjänster och språkgranskning. Vi kanske inte är lika snabba som en maskin, eller gratis som ett kostnadsfritt översättningsprogram, men vi garanterar att du får en korrekt översättning.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Hur ser arbetsprocessen ut för en översättningsbyrå? – Novoterms processguide för översättning och språkgranskning

2019-10-29

Två översättare från Novoterm översättningsbyrå språkgranskar en text | Novoterm
Novoterm översättningsbyrå har över 20 års erfarenhet av textöversättning och språkgranskning. Vi strävar ständigt efter att förbättras och erbjuda tjänster av förstklassig kvalitet, och har gjort det sedan starten. En av de främsta anledningarna till att vi lyckas upprätthålla hög kvalitet är att vi alltid följer en väldefinierad uppdragsprocess. Det är en process som vi under dessa 20 år sakta men säkert slipat och filat på för att skapa något som är enkelt att förstå och följa – både för er som kund, men också för alla som är delaktiga i översättnings- och språkgranskningsprocessen inom Novoterm.

Är ni i behov av en översättningsbyrå i Stockholm för språkgranskning eller översättning av texter? Kontakta Novoterm redan idag eller fortsätt läsa om hur processen ser ut i ett samarbete med oss som översättningsbyrå i Stockholm.

Novoterms arbetsprocess

Vår arbets- och uppdragsprocess består av sex steg, utformade för att säkerställa att våra översättningar håller högsta kvalitet och alltid är korrekta. Vi kommer nedan att gå igenom de olika stegen utförligt och beskriva vad de innebär, hur de går till, och varför vi valt att lägga upp vår arbetsprocess på detta vis.

Översättare från Novoterm översättningsbyrå skriver på sin laptop | Novoterm

De sex stegen som ingår i vår arbetsprocess är:

– Förfrågan och offert

 Projektstart

– Val av översättare

 Översättningsfas

 Kvalitetssäkring

 Leverans och uppföljning

Steg 1: Förfrågan och offert

Första steget och första kontakten består av att vi tillsammans med er diskuterar uppdraget och vilken typ av tjänst ni är ute efter. Vi rekommenderar starkt att ni ringer då det dels sparar tid för er, dels skapar det de rätta förutsättningarna för att vi ska få en tydlig bild av vad uppdraget innebär. Att prata på telefon eller på plats gör det möjligt för oss att snabbt förstå era önskemål, samtidigt som vi kan diskutera och besvara eventuella frågor och funderingar.

Efter att vi har gått igenom detaljerna kring uppdraget levererar vi en offert till er så att ni i ett tidigt stadium vet vad det kommer att kosta och hur lång tid det kommer att ta.

Ni kan kontakta Novoterm översättningsbyrå via:

– Mejl: info@novoterm.se

 Telefon: 08-21 17 19

 Vårt digitala kontaktformulär

Steg 2: Projektstart

Vi tilldelar er en projektledare som även blir er kontaktperson på Novoterm. Hen går igenom detaljerna för uppdraget och tittar, tillsammans med er, på vilket referensmaterial som finns tillgängligt och ska användas, vilken språklig ton texten är tänkt att ha, samt vilken målgrupp den vänder sig till. Alla dessa detaljer är viktiga för att våra översättare ska ha ett bra underlag att utgå ifrån så att de kan skapa en översättning som uppfyller sitt tänkta syfte och är anpassad efter era behov.

Hela uppdraget kontrolleras noggrant, för en god överblick kring dess utformning. Vi stämmer av om ni har specifika önskemål för texten, om det finns krav på sekretess eller användning av företagsspecifika uttryck, eller i vilket filformat ni vill ha översättningen levererad. Vid behov och baserat på uppdraget och er verksamhet tar vi fram termlistor och stilguider tillsammans med er, och stämmer av önskemål om specifika termer på det/de språk texten ska översättas till. Vi försöker räta ut alla eventuella frågetecken inför översättningsfasen.

Steg 3: Val av översättare

Utifrån själva uppdraget väljer projektledaren ut en eller flera översättare eller språkgranskare med rätt språkkompetens och relevant erfarenhet inom ämnet. Alla våra översättare i Stockholm och runt om i världen är noggrant utvalda – genom provöversättning – och uppfyller våra kvalitetskrav. Vi fortsätter dessutom att utvärdera dem kontinuerligt så att vi kan vara säkra på att texterna de översätter bibehåller en förstklassig kvalitet.

Långa och nära samarbeten är något vi på Novoterm värdesätter högt och som är ryggraden för vår verksamhet som översättningsbyrå. Det gäller både för er som kund, men också för våra översättare. Detta gör att vi kan anlita samma översättare för era texter och personen blir därmed välbekant med er verksamhet och era önskemål. Med samma projektledare såväl som översättare skapar vi förutsättningarna för att leveranserna alltid är av högsta kvalitet och uppfyller era behov.

Våra översättare översätter alltid TILL sitt modersmål. Detta anser vi är en förutsättning för att korrekt kunna återge olika språkliga nyanser och uttryck samt kunna anpassa texten utifrån eventuella kulturella skillnader. Våra översättare skapar en översättning som inte bara uppfyller era krav och ert syfte med texten, utan också är anpassad efter de rådande språkliga och kulturella omständigheterna.

Steg 4: Översättningsfas

Efter valet av översättare påbörjar vi textbearbetningen. Översättaren eller granskaren jobbar tätt ihop med projektledaren och löser tillsammans eventuella frågetecken som dyker upp under processen. Vi uppskattar alltid en öppen dialog med er som kund. Det tillåter oss att ställa frågor och lösa oklarheter.

Eftersom vi redan vid ett tidigare tillfälle genomfört en noggrann genomgång av texten och det tillgängliga referensmaterialet, och gjort en kartläggning över era önskemål, blir översättningsprocessen effektiv.

Steg 5: Kvalitetssäkring

Att vara blind för sin egen text är en vanlig åkomma bland dem som arbetar med text. De kan bli så inne i sin text att även de mest självklara misstagen kan gå dem obemärkt förbi. Vid sådana situationer kan en lösning vara att låta texten ”vila” ett tag, men ännu bättre är att låta någon annan läsa igenom den för att bistå med konstruktiv kritik och korrektur.

För att säkerställa högsta kvalitet granskas därför alla våra texter av minst en annan person än översättaren själv, före leverans till er. Om så önskas, kan vi även skicka texterna på remiss till en person inom er verksamhet. De får då möjligheten att granska vår översättning och ge oss feedback.

Steg 6: Leverans och uppföljning

Till sist är vi framme vid projektets slut och överlämning av texten. Hur stort eller litet uppdrag det än handlar om, uppskattar vi feedback om såväl den levererade texten som vår arbetsprocess. Det hjälper oss att bli ännu bättre inför nästa uppdrag.

Översättning, språkgranskning och korrekturläsning i Stockholm

Behöver ni en översättningsbyrå i Stockholm? Kontakta Novoterm. Vi kan bistå er med professionell översättning till över 40 språk – vi behärskar i stort sett alla europeiska språk och de största central- och östasiatiska språken. Vi hjälper företag och organisationer världen över med översättningar och granskningar inom ett stort antal branscher, bland annat: juridik, marknadsföring, personalutveckling, hållbarhet, utbildning, IT, medicin och mode.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Fyra anledningar till att anlita en översättningsbyrå för finansiell översättning

2019-10-06

Översättare diskuterar finansiell översättning av rapporten|NovotermFenomenet globalisering har fört med sig stora förändringar inom företags- och finansvärlden. Bolag och banker har lokala kontor runt om i världen, svenska företag har utländskt moderbolag, och intressenter talar inte alltid svenska. Det finns ett tydligt behov av att kunna kommunicera och dela med sig av finansiell information på ytterligare språk.

Novoterm har många års erfarenhet av finansiell översättning från svenska till engelska och många andra språkkombinationer. Vi gör finansiella översättningar av bland annat årsredovisningar, delårsrapporter, marknads- och riskanalyser, samt nyemissions- och börsintroduktionsprospekt, för att nämna några.

Fyra möjliga misstag inom finansiell översättning

För en finansiell översättare finns det mycket lite plats för misstag eller felaktigheter. Ett litet misstag kan stå ett företag dyrt.

Nedan följer fyra exempel på utmaningar inom finansiell översättning. De är samtidigt fyra bra anledningar till att anlita en professionell översättningsbyrå för din finansiella översättning:    

1. Varierande skiljetecken och format för belopp:

Om något är lätt att översätta så borde det ju vara siffror, eller hur? Men riktigt så är inte alltid fallet. På exempelvis engelska och spanska betyder “1,500” ettusen femhundra, medan samma tal i svenska, tyska eller franska texter motsvarar ett belopp som är avsevärt mycket mindre, eller “1,5” för att vara mer exakt. Decimaltecken och tusentalsavskiljare är avgörande för belopp inom finansiell översättning. Beroende på språk kan ”ettusen” skrivas ut som: 1000, 1.000, 1 000, 1,000 eller till och med 1’. 

2. Förvirring mellan värden:

En eventuell lösning på den varierande användningen av skiljetecken, och de många olika format ett tal eller en siffra kan skrivas i, är att skriva ut alla siffror som löptext. Detta skulle dock medföra att texten blev både längre och svårare att läsa. Dessutom finns det andra uppenbara problem: en miljard (1 000 000 000) heter till exempel ”a billion” på engelska och ”mil millones” på spanska, vilket kan vara förvirrande. Standarderna kan också skifta beroende på vad talen refererar till.

3. Missuppfattning av siffror:

Förutom en korrekt översättning av siffror och nummer behöver du även tolka och förstå kontexten för dem. En översättare behöver vara väl införstådd i språket och dess kultur för att inte gå miste om relevanta nyanser som kan förändra ursprungsinformationen. Ett bra exempel på det är datumformat. En översättare måste veta om 1/10 betyder 1 oktober eller 10 januari.

4. Otydligt budskap:

Den brittiska bankkoncernen HSBC skrev 2009 en slogan för sin marknadsföring på engelska som löd: ”Assume nothing” – en reklamkampanj som i många länder (fel)översattes till ”Do nothing”. Efteråt behövde koncernen genomföra en omfattande rebranding som kostade dem nästan 10 miljoner dollar.

Novoterm: Professionell översättningsbyrå

Oavsett om du behöver en finansiell översättning från engelska till svenska, svenska till engelska, eller en annan språkkombination, är det alltid rekommenderat att anlita en pålitlig översättningsbyrå med professionella översättare.

Novoterm har gedigen erfarenhet av både omfattande och komplexa uppdrag av finansiella översättningar, och erfarenhet att hantera den sekretess och insiderloggning det innebär att arbeta med översättning inom finans. Vi jobbar ofta tätt ihop med de finansinstitut, revisions- och advokatbyråer som representerar klienten för att producera en korrekt finansiell översättning. Samtidigt håller vi oss ständigt uppdaterade med den rådande finansiella terminologin och nya eller uppdaterade globala riktlinjer och redovisningsprinciper.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Din översättningsbyrå i Stockholm: Novoterm Translation

2019-08-30

En man som arbetar i Översättningsbyrå | NovotermI en allt mer globaliserad, digital och mångkulturell värld spelar landsgränser en allt mindre roll. Det är lätt att nå ut till världens alla hörn var man än befinner sig. I och med det ökar möjligheterna att kommunicera med allt fler människor, kunna bredda sin verksamhet, och därmed utöka sin kundkrets globalt. Det stora hindret som finns i denna process är just kommunikationen. Alla länder har sina egna språk, och även om man i en stor del av världen talar engelska så räcker det inte alltid till. Ord, fraser och nyanser försvinner ibland mellan språken då det inte alltid finns en perfekt översättning. Dessutom varierar nivån man talar engelska på från person till person och från land till land. Så hur tar man sig över detta kommunikationshinder på det effektivaste och enklaste sättet? Med hjälp av en översättningsbyrå.

Varför en översättningsbyrå?

Att använda sig av en översättningsbyrå är det bästa alternativet när ni måste få något översatt. Ni får hjälp av professionella och utbildade översättare som är insatta i ämnet eller branschen ni behöver översättning inom.

Med en översättningsbyrå kan ni vara säkra på att ni får en översättning av er text som är korrekt i både form och för sitt ändamål. Varje språk är unikt på sitt sätt, och är man inte insatt i hur själva språket är uppbyggt eller känner till kulturen där språket används riskerar man att missa nyanser, underliggande betydelser eller kulturella referenser. Det är en risk man inte vill ta eftersom det i slutänden kan betyda att avsändarens budskap går förlorat i översättningen.

Novoterm översättningsbyrå i Stockholm

Novoterm Translation är en översättningsbyrå i Stockholm som startades redan 1996. Vårt mål är detsamma nu som då: att bistå med översättningar så att alla kan ta del av viktig och relevant information på sitt modersmål.

Vårt team består av ett tiotal projektledare och översättare på vårt kontor i Stockholm. Med hjälp av våra internationella samarbetspartners och noggrant utvalda översättare och språkgranskare runt om i världen kan vi erbjuda en rad olika tjänster inom översättning på över 40 olika språk och språkvarianter. Vi arbetar tätt ihop med alla våra översättare och kan inte nog understryka vilken oerhört värdefull tillgång de är, och hur nödvändigt deras arbete är i dagens samhälle och värld.

Novoterm har alltså i snart 25 år levererat översättningar och språkgranskningar av vitt skilda typer av text och inom de flesta branscher och ämnen. Vi ställer höga krav på oss själva där vi alltid jobbar för att våra kunders behov och önskemål ska uppfyllas. Vi som översättningsbyrå har ett tätt samarbete med och involverar våra kunder i vår arbetsprocess och ställer gärna många frågor till dem. Vårt mål är korrekthet och att leverera en text som lever upp till deras förväntningar och behov.

Behöver ni en översättningsbyrå i Stockholm?

Kontakta Novoterm direkt, eller fyll i vårt digitala kontaktformulär. Ta gärna en titt runt på vår hemsida och läs mer om vilka tjänster vi som översättningsbyrå i Stockholm har att erbjuda och vad de innebär. Våra översättare i Stockholm åtar sig alla uppdrag, oavsett hur små eller stora de än må vara.

Våra språkgranskare och översättare i Stockholm och runt om i världen har en sak gemensamt: vår kärlek för språk och text. Vi jobbar för att texten ska vara så levande och korrekt som möjligt. Vi har alla variabler som kan vara relevanta i åtanke när vi översätter och granskar texter. Vi tar oss alltid tid att undersöka i vilket sammanhang texten kommer att användas, vilken målgrupp den främst är riktad till, inom vilken kultur den ska publiceras och annat som kan påverka textens utformning.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Teknisk översättning och när den bör användas

2019-07-27

Översättningar är något som många företag behöver då de expanderar internationellt. De flesta översättningar bör alltid gå via en översättningsbyrå eftersom det annars är lätt hänt att en text blir felöversatt, får ett sämre flyt eller upplevs översatt och stel. Att vända sig till en professionell översättningsbyrå är ännu viktigare när det kommer till texter av teknisk natur. Här krävs nämligen specifik kunskap gällande terminologi och även förståelse för det enskilda ämnet.

Behovet av teknisk översättning

Behovet av kvalitativa översättningar är idag enormt. Allt fler företag vill söka sig utanför landets gränser och nå en större kundkrets. Då är översättningar det bästa sättet att nå ut med sin produkt. När det kommer till just tekniska texter, exempelvis inom industri eller medicin, är det av största vikt att översättaren har den kunskap och erfarenhet som krävs för att hantera den typen av text. Bland annat bör översättaren, förutom att ha koll på branschens specifika termer, även ha kännedom kring produkten som beskrivs. På så sätt kan översättaren göra ett bra arbete och skriva en korrekt text med bra flyt.

Olika översättningsmetoder används av tekniska översättare

För att översättare ska kunna leverera ett korrekt och bra jobb samarbetar de ofta med skickliga språkgranskare och korrekturläsare. Förutom att översättare som tilldelas uppdraget ska ha erfarenhet från det specifika branschområdet, bör de även ha en lista med termer, allt för att säkerställa att översättningen blir helt korrekt. Tillsammans med språkgranskaren och korrekturläsaren kan de sedan säkerställa att tonaliteten är anpassad efter målgruppen samt att textens budskap kommit fram på ett korrekt och tydligt sätt. För att berätta mer om sina arbetsprocesser, kan företag ibland ha en flik på sin hemsida där det står ”Så här arbetar vi”. Där kan du ofta få mer information.

Teknisk översättning från svenska till engelska och andra språk

Det finns många fördelar med teknisk översättning, särskilt när du går via en översättningsbyrå. De har många skickliga översättare över hela världen. Detta innebär att de oftast har en perfekt person för jobbet, någon som är kvalificerad för just ditt uppdrag. Dessutom kan översättningsbyråer erbjuda översättningar till mängder av språk, inte bara från engelska till svenska och vice versa. En översättning av teknisk natur kan med fördel översättas till många språk för att ert företag ska kunna nå nya marknader och en bredare publik. Detta är vanligt för företag inom bland annat medicin, IT och bygg.

Djupare förståelse och kunskap krävs för teknisk översättning

Några av de stora fördelarna med teknisk översättning är att du helt plötsligt kan sälja en produkt över flera kontinenter och till många länder. Om språket är den enda barriären är problemet snart löst. Skickliga översättare har en omfattande förståelse för språk, särskilt översättning av teknisk karaktär. 

Hitta en bra översättningsbyrå för teknisk engelskaöversättning i Sverige

Om du är intresserad av en professionell översättare kan du ofta gå in under fliken våra tjänster hos företag, där brukar priser och vad som ingå stå. De flesta större företag tar sig an stora som små uppdrag och utför översättningar inom en rad olika områden, bland annat hållbarhet, medicin, finans och juridik. Ett teknisk engelska översättning pris kan variera en hel del beroende på ordmängd och hur uppdraget ser ut.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Allt du behöver veta om korrekturläsarens egenskaper

2019-06-26

Oavsett om du skapar en hemsida, uppdaterar en blogg eller webbshop är det otroligt viktigt att kvaliteten på texterna är hög.

En dåligt skriven text kan få läsaren att både tvivla på kvaliteten och tappa intresset för innehållet. Vare sig ni skriver era egna texter eller anlitar ett företag som arbetar fram innehållet åt er, är det en bra idé att investera i en professionell korrekturläsare. Korrekturläsarens jobb är nämligen att kontrollera språket, grammatiken och flytet i texten så att den passar ert företags målgrupp samt är enkel att förstå. Det handlar om mer än bara rättstavning. Texten kontrolleras även för att låta bra och ha ett bra flyt. Om den som läser hakar upp sig på olika textstycken kommer informationen och budskapet riskera att inte nå fram till mottagaren.

Vad innebär korrekturläsning?

En korrekturläsare arbetar med olika typer av texter, alltifrån kommersiella till informativa texter eller mer branschspecifika texter. Det huvudsakliga syftet är att se till att texten är korrekt enligt alla skrivregler. Det handlar bland annat om stavning, meningsuppbyggnad, grammatik och användandet av olika tecken. Du som är intresserad av att veta mer om vilka tjänster en korrekturläsare utför kan läsa mer på Novoterms hemsida.

Fördelarna med korrekturläsning

Den största fördelen med att få hjälp med korrekturläsningen av en text är att du säkerställer dess kvalitet. Det är lätt att som skribent bli “textblind”. Det kan handla om stavfel, att man har missat en punkt eller rentav ett ord. En korrekturläsare kan därför med nya ögon upptäcka denna sortens fel.
Besök gärna Novoterm Translations hemsida och läs mer om våra korrekturläsartjänster.

Skillnaden mellan korrekturläsare och språkgranskare

Någon som arbetar som språkgranskare har liknande egenskaper som någon som korrekturläser texter. Skillnaden är att språkgranskaren inte bara kontrollerar att texten följer skrivregler och säkerställer att texten är rättstavad. Språkgranskaren ska även förbättra texten vid behov, se till att meningarna är så korrekta som möjligt och att innehållet i texten går att förstå. De är även väl insatta i de specifika branschtermerna och kan därför se till att dessa följs. Besök gärna Novoterm Translations hemsida och läs mer under Våra tjänster.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Så fungerar textbearbetning

2019-06-24

När det kommer till text och språk finns det mycket att tänka på. En välskriven text kan till exempel öka intresset hos läsaren, något som gör texter i marknadsföringssyfte otroligt viktiga. Men för att en text ska bli intressant och fånga läsaren behöver den, förutom att innehålla rätt information, också vara välskriven med ett bra flyt. En del personer är exempelvis skickliga på att skriva informativt men kanske inte särskilt läsvänligt. Det finns olika tjänster inom text- och språkbranschen som erbjuds för att hjälpa till med just detta. Genom att få hjälp med textbearbetning eller textredigering, kan texten återfå rätt flyt, känsla och tonalitet utan att information försvinner. Korrekturläsning säkerställer att texten är korrekt utifrån rådande språkliga och grammatiska regler.

Vad är skillnaden mellan textbearbetning och textredigering?

Om man jämför bearbetning av text med textredigering, vad skiljer sig egentligen? En textredigerare arbetar ofta mer som en korrekturläsare vars huvudsakliga uppgift är att korrigera grammatiska och språkliga fel eller rena slarvfel. En textredigerare går även igenom texten för att få den att flyta på bra och vara enkel att förstå. Ibland lägger redigeraren till någon rubrik eller en ingress, men hen kan också korta ner texten och förändra själva dispositionen. Skillnaden mellan bearbetaren och redigeraren är därför kort sagt att den som bearbetar en text kan göra betydligt större förändringar medan redigeraren försöker låta så mycket av originaltexten som möjligt bestå.

Vad är textbearbetning?

t bearbeta en text innebär ett mer omfattande arbete än att redigera. Man kan säga att bearbetning är ett arbete som sker på djupet, eftersom bearbetaren inte bara gör allt som en redigerare gör – dvs. kontrollerar textens språkliga korrekthet, flyt och läsvänlighet – utan även kan komma att skriva om hela textstycken för att skapa ett mera sammanhållet innehåll med tydlig röd tråd. Bearbetaren kan även lägga till nya rubriker eller citat för att skapa en ännu bättre och mer läsvänlig text.

 

Hur fungerar textbearbetning av information?

För dig som vill ha en genomgång av en mer branschspecifik och informationsspäckad text, är textbearbetning av information rätt val. Bearbetaren är van att arbeta med ”tyngre” texter med mycket information. Personen ser till att kontrollera att texten har rätt tonalitet, flyt och riktar sig till rätt målgrupp, samtidigt som informationen kommer fram på bästa sätt. Textbearbetning av information är vanligt inom branscher som IT, medicin och bygg.

Kontakta rätt företag

För dig som är i behov av textbearbetning eller korrekturläsning, finns mängder av företag att välja bland. Men innan du bestämmer dig bör du jämföra företagen, framförallt genom att kontrollera deras recensioner och referenser. Det finns både frilansande språkgranskare och större företag som kan erbjuda kompletta språktjänster med allt från översättningar mellan flera språk till korrekturläsning, textredigering och textbearbetning. Gäller det stora textmängder, kan det vara bra att välja ett större företag. Då kan du vanligtvis få hjälp med allt från bearbetning och korrekturläsning av dina texter till översättning (till många olika språk) och kvalitetskontroll av dessa utan att leveranstiden blir för alltför lång. För att veta mer om hur bearbetning eller korrektur fungerar kan du vanligtvis läsa mer på fliken ”Våra tjänster” på företagens hemsidor.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”