korrekturläsning | Novoterm

Fem anledningar för företag att anlita en korrekturläsare

2020-09-03

Dagens företag och organisationer skapar och publicerar allt fler texter på olika plattformar. Precis som texten du läser just nu.

För att framstå som ett professionellt företag gentemot sina kunder måste texterna vara välskrivna, inte bara innehållsmässigt, utan även språkmässigt gällande ”textens yta” (stavning, grammatik m.m.). Men ibland saknas helt enkelt kompetensen eller tiden för att göra denna kvalitetskontroll som kallas korrekturläsning. I sådant fall kan det bästa alternativet vara att beställa tjänsten från en extern korrekturläsare.

I denna artikel tänkte vi presentera fem anledningar och fördelar för företag att anlita en professionell korrekturläsare för att garantera att era texter och dokument är felfria och uppfyller sitt syfte.

1. Ett par fräscha ögon

korrekturläsare online
När man arbetar med ett och samma dokument över en längre tid ökar risken att missa stavfel och grammatiska fel på grund av den så kallade textblindheten. Textblindhet innebär att hjärnan börjar tolka och läser texten såsom den var tänkt, och inte som den faktiskt är skriven.

En extern korrekturläsare läser texten med fräscha ögon och har ett objektivt perspektiv som gör det enklare att identifiera klumpiga formuleringar och oavsiktliga stavfel.

2. Hjälp vid behov

Att anställa en korrekturläsare på heltid är inte möjligt för många företag. Det är inte bara en extra kostnad utan det förutsätter också att ni på företaget skapar så stora textmängder att det rättfärdigar investeringen.

Med en extern korrekturläsare slipper ni en dyr anställning som ni kanske inte får full nytta av. Med en korrekturläsare online från Novoterm har ni tillgång till en flexibel tjänst där ni enbart betalar för det ni behöver.

3. Sinnesfrid

“Less is more”, speciellt när det kommer till att skriva en text. Att texten är enkel och lätt att ta till sig är viktigt både för mottagaren och författaren, som vill nå fram med sitt budskap. Men det är inte alltid så lätt att hålla sig till den grundregeln. När vi skriver viktiga texter, till exempel pressmeddelanden, har vi en tendens att bli alltför mycket perfektionister. Vi skriver om texten gång på gång eftersom vi inte är nöjda med en formulering eller ett ordval, men vet inte riktigt när det är dags att sluta.

En korrekturläsare från Novoterm bidrar med ett objektivt perspektiv som tar er text till nästa nivå gällande budskapets tydlighet och språkligt flyt. Våra korrekturläsare ser till att texten uppfyller sitt syfte och att ni valt rätt terminologi för genren.

Med vetskapen om att en professionell och erfaren korrekturläsare läst igenom texten kan ni vara trygga i att texten reflekterar ert företag på rätt sätt och att inga misstag distraherar och irriterar läsaren.

4. Tidsvinst

Ibland finns det helt enkelt inte tid eller någon kollega tillgänglig som kan agera korrekturläsare för din text just när du behöver det.

Med en extern korrekturläsare kan ni slippa att det drar ut på tiden och ni kan leverera en färdig text snabbare.

5. Konsekvens

En av de viktigaste faktorerna för ett företag är att vara konsekvent, det vill säga att varje liten text reflekterar företagets distinkta tonalitet. Det är i slutänden denna röst som möter era kunder, bygger trovärdighet och särskiljer ert företag från konkurrenterna.

Men om tio olika personer skriver tio olika dokument kan det vara svårt att bibehålla ett konsekvent språk. En extern korrekturläsare från Novoterm ser över tonaliteten för era texter och ser till att de reflekterar ert företag korrekt på det sätt ni önskar.

Novoterm: Korrekturläsning på över 40 språk

korrekturläsare
Oavsett om ni ska marknadsföra era tjänster, vill kommunicera bättre med era kunder eller ska försöka övertyga potentiella kunder att testa era produkter eller tjänster för första gången, så är fördelarna många med att anlita en extern korrekturläsare från Novoterm.

Kontakta oss för korrekturläsning redan idag så ser vi till att era texter uppnår sin fulla potential och förmedlar det ni vill säga.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

 

Vad innebär fyra ögon-principen vid språkgranskning?

2020-08-27

Här syftar språkgranskning på kvalitetssäkring av texter, och alltså inte på Novoterms separata tjänster för språkgranskning, där vi utför korrekturläsning och textbearbetning av befintliga texter. Läs mer om vår tjänst språkgranskning och korrekturläsning.

Varje seriös översättningsbyrå anammar någon typ av kvalitetssäkringssystem i sin arbetsprocess, som kan inkludera ett flertal olika steg beroende på projektets karaktär och kundens behov. Kvalitetssäkringen för översättningsprojekt utförs alltid av en annan person än översättaren själv med samma kompetens.

Detta är den så kallade ”fyra ögon-principen” inom språkgranskning i översättningsbranschen. Metoden innebär att minst två professionella språkvetare – en översättare och en granskare – har kontrollerat och godkänt det översatta materialet innan projektet levereras till kunden.

Vad är syftet med språkgranskning?

SpråkgranskningErrare humanum est, att fela är mänskligt. Även den mest kompetenta översättaren gör misstag. Snäva deadlines och stora volymer sätter stor press på en och samma person, vilket kan resultera i en feltryckt tangent, ett bortfallet ord eller en misstolkning av ett uttryck. När tekniska, terminologiska och andra aspekter i projektet adderas till ekvationen är det inte svårt att förstå att misstag kan uppstå.

Språkgranskning är en typ av kvalitetskontroll av det översatta materialet som genomförs av en andra översättare eller granskare. Denna språkgranskning inkluderar att hitta och räta upp vanliga misstag såsom stavfel, felöversättningar, utelämnade ord och terminologiska inkonsekvenser eller att kontrollera materialets ändamålsenlighet med det överenskomna syftet utifrån specifika projektkrav, föredragen terminologi och referensmaterial.

När man granskar materialet fokuserar man mest på relevanta ändringar och inte på formuleringar om de inte innebär stilbrott (till exempel användning av informell stil eller slang i en juridisk eller medicinsk översättning). Ansvaret för formuleringar och textens tonalitet faller dock i de flesta fallen fortfarande på översättaren eftersom detta är subjektiva preferenser som inte alltid kan bli objektivt utvärderade.

Bara för att en andra språkgranskare går igenom texten betyder det inte att översättningen är dålig eller att översättarens arbete är bristfälligt – det är en branschpraxis baserat på det rationella antagandet att två personer ser mer än en, och kan åtgärda felaktigheter i tid. Det är därför kommersiella översättningar måste genomgå en kvalitetssäkring i form av språkgranskning utförd av en annan person än översättaren.  

Kvalitetssäkring och ”LQA”Språkgranskare

Vi kan inte nog betona vikten av att varje seriös översättningsbyrå använder någon form av språkgranskning eller ”LQA”-process (Language Quality Assurance) för att säkerställa att det finns dokumentation och spårbarhet genom alla faser av ett levererat översättningsprojekt.

Dessa rutiner innebär en kvalitetssäkring som inbegriper språkgranskning eller LQA, eller båda. Genom hela processen går det att spåra hur språkgranskningsarbetet har genomförts, vilket också inkluderar dokumentation med de upptäckta och åtgärdade felen samt en eventuell diskussion till hjälp för översättaren att leverera ännu bättre översättningar i framtiden.

Verktyg

Beroende på typ av projekt, syfte och format på det översatta materialet används en rad olika verktyg inom språkgranskningsfasen. De vanligaste inkluderar textredigeringsprogrammens och CAT-verktygens integrerade stavnings- och grammatikkontrollverktyg, ändrings- och kommentarsfunktioner, översättningsminnen och termdatabaser, samt terminologiska riktlinjer och kundspecifika skrivregler.

Novoterm: språkgranskade texter av erfarna översättare

Språkgranskning ingår självklart alltid i priset för samtliga projekt vi utför. Vi är inte nöjda med översättningen förrän du är det. Kontakta Novoterm för att få veta mer om vår kvalitetssäkringsprocess eller för att beställa en översättning redan idag.

 

Vad är juridiska språköversättningar?

2020-07-14

Juridiska språköversättningar behandlar texter inom området juridik och lag. Det juridiska språket sägs ofta vara ett “eget” språk där det precis som i vetenskap och religion krävs sammanhållning, precision och respekt för tradition.

Juridikens form varierar från land till land vilket innebär att endast professionella översättare med specialkompetens och erfarenhet inom det juridiska området bör arbeta med dessa dokument. De juridiska översättningarna MÅSTE vara korrekta, minsta felöversättning kan få allvarliga konsekvenser, och resultera i exempelvis ekonomiska förluster eller stämningar.

Skillnader mellan juridiska system

juridiska översättningarnaDet finns väldigt många olika juridiska system i världen. Medan det finns många likheter och en gemensam kultur, finns det också många skillnader som gör dem helt fristående från varandra. Skillnaden mellan religiösa och världsliga lagar är en av de tydligaste skillnaderna där den sistnämnda härleder sin auktoritet från människor, medan de religiösa lagarna härleds från en tolkning av en gudomlighet/högre makt. Trots att skillnaderna mellan dem är stora och de ibland motsäger varandra, används en kombination av dem inom flera juridiska system runt om i världen.

Marocko använder sig till exempel av ett system som utgörs av en mix av båda och är baserat både på islamiska och franska lagar, medan Saudiarabiens system främst utgörs av islamiska lagar men har även introducerat ”sekulära lagsamlingar” som ett komplement i den pågående globaliseringen.

I och med att världen blir allt mer global ökar möjligheterna för en organisation att bredda sin verksamhet, och med det ökar också behovet av att kunna bemöta de juridiska implikationerna som uppstår genom internationell utbredning. Juridiska översättningar spelar en nyckelroll när företag tar steget ut på den globala marknaden.

Varför juridiska översättningar spelar roll

Det finns som sagt många skillnader mellan juridiska system i olika länder. Kombinera det med språkbarriärer, kulturella faktorer och unik terminologi som ligger till grund för många dokument, och du kan förstå hur viktigt det är med juridiska språköversättningar.

Det är i slutänden en av de mest komplexa typerna av översättning där minsta misstag, felöversättning och oklarhet för ett ord eller fras kan ogiltigförklara ett dokument. Eftersom konsekvenserna av dessa misstag kan vara allvarliga så är det viktigt att denna process är så effektiv som möjligt.

Så, hur gör man för att undvika att detta sker?

Anlita experter

För att garantera att dina juridiska översättningar håller måttet är ditt bästa alternativ att anlita en språkspecialist med dedikerade översättare inom juridiska översättningar.

När du är i behov av juridiska översättningar står Novoterm till ditt förfogande. När du anlitar oss för dina juridiska översättningar blir du tilldelad en översättare som har lång erfarenhet av juridiska system inom både ursprungslandet och mållandet, och som självklart översätter till sitt modersmål. Översättaren har också kunskap om olika områden inom juridik, samt förmågan att översätta den säregna stilen och tonaliteten i juridiska dokument.

Det är inte en lätt uppgift att översätta juridiska dokument vare sig de handlar om immateriell äganderätt eller sammanslagning och förvärv. När ett dokument översätts till ett annat språk behöver man inte enbart ta hänsyn till kontexten för målspråket och den unika karaktäristiken för landets juridiska system, översättningen behöver också bibehålla exakt samma juridiska budskap som originalet.

Vilka slags juridiska dokument översätter Novoterm?

Listan av juridiska dokument är näst intill oändlig där du bör hålla i åtanke att alla typer av dokument kan bli ”juridiska” när de korsar gränsen till det civil- och straffrättsliga systemet.

Novoterm erbjuder juridiska översättningar för bland annat:
Juridiska översättningar

 • Arbetsintyg
 • Registreringsbevis
 • Avtal
 • Kontrakt
 • Domar
 • Beslut
 • Policyer
 • Etiska koder
 • Uppförandekoder
 • Försäkringar
 • Testamente
 • Immigrationsdokument
 • Polisintervjuer
 • Bevisdokument
 • Födelsecertifikat
 • Giftemålcertifikat
 • Dödscertifikat

Anlita Novoterm för dina juridiska översättningar

Juridiska översättningar kräver en noggrann process och regelbundna kontroller för att garantera hög kvalitet. Detta kan ta lite tid och mycket bollning fram och tillbaka mellan dig som kund och Novoterm. Vi rekommenderar att vara ute i god tid innan du behöver det översatta juridiska dokumentet. Dock är verkligheten allt annat än ideal. Många förfrågningar på juridiska översättningar sker reaktivt eller i sista minuten. Novoterm har lång erfarenhet av juridiska översättningar där vi anpassat oss efter branschens natur för att bemöta dessa behov, och kan leverera högkvalitativa översättningar till en deadline som passar dig som kund.

Behöver du en juridisk översättning på engelska till svenska, vice versa, eller något annat språk? Kontakta Novoterm idag eller läs mer om våra juridiska översättningar här.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Vad är finansiella översättningar? – översättningsbyrå inom finans

2020-06-02

Finansiella översättningar utgör en väsentlig del av kommunikationen inom internationella affärsprocesser och företag. Ett företags existens och tillväxt är omöjlig utan att man utvecklar de finansiella relationerna och kan redovisa sin finansiella verksamhet korrekt. Detta är särskilt viktigt så här i globaliseringens tidsålder när det finns ett ständigt behov av att kommunicera och samarbeta internationellt med partners från olika länder. Att samarbeta med internationella handelspartner eller att öppna för andra typer av samarbeten är nära relaterat till en verksamhets finansiella redovisning och rapportering, och i samband med det tas det ofta fram olika finansiella dokument.

Men vad innebär finansiella översättningar? Vad för typer finns det, och varför är det så viktigt att ta hjälp av en professionell översättningsbyrå inom finansområdet?

Varför är finansiella översättningar nödvändiga?

finansiella översättningarFinansiella översättningar av hög kvalitet utgör en fundamental del av att skapa goda och långvariga relationer med olika samarbetspartner. Att översätta sin finansiella information och rapportering ger utländska företag och andra intressenter möjlighet att få en inblick i och en god uppfattning om ditt företag, och gör det också möjligt för dem att bedöma ditt företags professionalism och graden av tillförlitlighet när det kommer till ett eventuellt samarbete eller en investering.

Många företag och organisationer har helt enkelt ett behov av att kunna dela med sig av sin finansiella information på fler språk än ett. För ett svenskt företag som exempelvis behöver hjälp med finansiella översättningar till engelska kan det bland annat vara på grund av att:

 • intressenter/samarbetspartners inte talar svenska
 • modverksamheter, oavsett storlek eller verksamhetsform.

Finansiella översättningar består bland annat av att översätta dokument som:
Finansiella översättningar

 • årsredovisningar
 • finansiella delårsrapporter
 • börsintroduktionsprospekt
 • nyemissionsprospekt
 • affärsplaner och verksamhetsmål
 • finansiella avtal
 • olika typer av kontrakt
 • försäkringsdokumentation
 • revisionsdokumentation

Varför bör du anlita Novoterm för dina finansiella översättningar?

Informationen som behandlas i bank- eller försäkringsdokument, avtal och kontrakt eller redovisningar och rapporter är i många fall oerhört känslig – både vad gäller sekretess och korrekthet. Finansiella översättningar kräver en stor ämneskunskap, ständigt aktuell kunskap om finansiella facktermer och rådande nationella och internationella riktlinjer, specifik kunskap om formalia för olika typer av finansiella dokument, samt kompetensen att återge samma innehåll och tonalitet på ett annat språk.

De allra flesta av Novoterms finansiella översättare är i grunden formellt utbildade inom ekonomi och affärsjuridik, och besitter på så vis goda kunskaper inom ekonomi, finans, bokföring och affärsetik och -juridik. Vi har även förmågan att representera och återskapa ditt företags tonalitet och budskap med rätt terminologi när det kommer till översättning av dokument vid affärsförhandlingar, presentationer, finansiella redovisningar eller bokföring.

Förutom att våra översättare behärskar det finansiella området i teorin krävs också specifik kunskap om finansiell rapportering från olika länder eftersom olika redovisningsstandarder frekvent uppdateras mot nya regelverk. Av denna anledning är det mycket viktigt att anlita en professionell finansiell översättare som är bekant med den formalia för officiella finansiella dokument som råder, både på originalspråket och språket man översätter till. För att garantera fackkunskap och korrekthet arbetar Novoterms översättare alltid till sitt modersmål.

Översättningsbyrå inom finans – Novoterm

Novoterm är en professionell översättningsbyrå inom finans med mångårig erfarenhet där vi hjälper några av Sveriges största börsnoterade företag med sina finansiella översättningar.

Vi erbjuder finansiella översättningar från engelska till svenska och vice versa. Kontakta Novoterm när du behöver en pålitlig översättningsbyrå inom finans.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Vad är medicinska översättningar?

2020-05-06

Medicinska översättningar kräver korrekthet – det finns få branscher där precision är lika viktigt som inom medicin. Ett ändrat eller borttaget ord i en läkarjournal kan ha förödande konsekvenser och riskera en patients liv.

Men det finns många fler områden och typer av dokument inom medicin och naturvetenskap där man behöver medicinska översättningar för att nå ut till sin tilltänkta målgrupp. I vår globala värld behöver exempelvis läkemedelsindustrin, apotek och vård och omsorg anpassa sig efter sina olika mål- och patientgrupper.

I denna artikel tänkte vi gå igenom vad en medicinsk översättning innebär, vad för typer av texter det kan handla om, och vilken nytta de innebär för hälsovård och läkemedelsindustrin.

Medicinska översättningar är …

… översättningar av olika dokument inom ett stort antal områden inom medicin för sjukhus, kliniker och annan hälsovård, såväl som för läkemedelsindustrin och apoteksbranschen. Medicinska översättningar används bland annat för att översätta viktig information som rör till exempel medicinteknik, forskningsresultat, patientjournaler och anvisningar.

Medicinska översättningar för vård och omsorg

medicinsk översättning

Medicinska översättningar spelar en nyckelroll i hur vården kan informera, instruera och erbjuda nödvändiga behandlingar för de av sina patienter som inte talar det språk som informationen finns tillgänglig på från början.

Läkare med patienter som talar andra språk behöver ett sätt att ge sina patienter instruktioner på ett språk de förstår. Vårdpersonal behöver i många fall hjälp med medicinska översättningar för att översätta patientjournaler för patienter som nyligen flyttat till landet och ännu inte bemästrar språket, och som har tagit med sig sin patientjournal från hemlandet. Läkare och patienter behöver ha en samstämmig bild av patientens hälsotillstånd för att gemensamt kunna planera för kommande behandlingar.

Medicinska översättningar för läkemedelsindustrin

Medicinska översättningar är minst lika viktiga inom läkemedelsindustrin och för apoteksbranschen. Apotekspersonal som tillhandahåller receptbelagda läkemedel behöver kunna informera sina kunder om instruktioner, dosering och annan information på ett språk kunderna förstår för att försäkra sig om att läkemedlet används korrekt.

Novoterms arbetsprocess med medicinska översättningar

Medicinska översättningar kräver en oerhört hög nivå av språkkunskaper, analytisk förmåga och djup förståelse av både käll- och målspråkets kulturella kontext. På grund av detta arbetar vi alltid tätt tillsammans med dig som kund för att alla begrepp ska bli korrekt översatta för textens målgrupp och syfte.

För att garantera kvaliteten på våra medicinska översättningar har de av våra översättare som utför översättningsarbetet någon bakgrund inom medicin, det kan vara som läkare, sjuksköterskor, kemister eller naturvetare. Våra översättare har dessutom alltid det språk de översätter till som modersmål för att skapa förutsättningar för att texten blir korrekt och uppfyller sitt syfte.

Typer av medicinska översättningar

Novoterm genomför medicinska översättningar för områden som läkemedelsutveckling, life science, vård och omsorg samt bio- och medicinteknik. Vi översätter bland annat:

Medicinska översättningar

 • Läromedel
 • Patientinformation
 • Bruksanvisningar
 • Produktetiketter
 • Produkthandböcker
 • Medicinska protokoll
 • Medicinsk terminologi
 • Medicinska artiklar
 • Medicinska forskningsresultat
 • Kliniska rapporter och studier
 • Kliniska prövningar

Medicinska översättningar för vården och läkemedelsindustrin

Novoterm erbjuder medicinska översättningar i Stockholm på över 40 olika språk, främst mellan de nordiska språken och brittisk och amerikansk engelska.

Kontakta oss för mer information och priser för en medicinsk översättning, eller besök vår branschsida för medicinska översättningar. Här kan du läsa mer om vårt utbud av medicinska översättningar och områdena vi främst arbetar inom.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Vad är en teknisk översättning?

2020-03-31

Teknologi genomsyrar det mesta i dagens samhälle och har blivit en fundamental del av vår vardag. Världen blir allt mer globaliserad tack vare teknik som gör det möjligt för företag och industrier att bredda sin verksamhet världen över. Eftersom verksamheter kan vara utspridda över flera länder där man talar olika språk har ett stort behov av tydliga och läsbara tekniska översättningar uppstått. 

I denna artikel går vi igenom vad tekniska översättningar är och varför det är så oerhört viktigt att dessa texter blir korrekt översatta redan från början. Att själv försöka göra en teknisk översättning med hjälp av ett automatiskt översättningsprogram – eller på egen hand utan att behärska båda språken på en professionell nivå – är en stor risk då minsta fel i en teknisk översättning kan få förödande konsekvenser.

Var används tekniska översättningar?

En teknisk översättning är helt enkelt översättningar för en mängd olika dokument av teknisk natur. I dagens läge behövs tekniska översättningar inom nästan alla typer av branscher och olika ämnesområden. Nedan hittar du några exempel på branscher, ämnesområden och dokumenttyper.

Branscher:

 • Data & IT
 • Fordonsindustrin
 • Stålindustrin
 • Transport och logistik
 • Telekommunikation
 • Industrier inom förnybar energi

Ämnesområden:

 • Elektronik
 • Medicinsk teknik/bioteknik
 • Kemiteknik
 • Kärnteknik
 • Maskinteknik
 • Mekanik

Tekniska översättningar av:

 • Användarmanualer
 • Bruksanvisningar
 • Tekniska ritningar
 • Säkerhetsanvisningar
 • Programvara
 • Teknisk data
 • Tekniska specifikationer

Varför är det viktigt med en korrekt teknisk översättning?

I de branscher som är i behov av tekniska översättningar råder ett stort fokus på tydlighet. Att själv improvisera ihop en teknisk översättning med hjälp av ett översättningsprogram och hoppas på det bästa håller inte måttet i dessa branscher då följderna kan vara förödande. Det är extremt viktigt att få varje detalj och term översatt korrekt.

Novoterms expertis inom teknisk översättning

tekniska översättningarNovoterms största fokus inom tekniska översättningar är exakthet. Den tekniska världen är komplex och behöver ofta förlita sig på tekniska dokument och instruktioner. Våra översättare som jobbar med tekniska översättningar har därför alltid en teknisk bakgrund för att klara av de tuffa krav som kunderna ställer, och kunna leverera den höga kvalitet som måste finnas för översättning av tekniska dokument.

Vi ser till att våra översättare har den kunskap och insikt i branschen som exempelvis ingenjörer, datavetare, läkare och tekniker har, så att ni kan vara säkra på att era texter blir korrekt översatta. Våra översättare håller sig kontinuerligt uppdaterade med den senaste terminologin som används inom de branscher och industrier de översätter inom.

Vi hjälper er med ert företags tekniska översättningar till och från bland annat svenska och engelska, men våra översättare bemästrar fler än 40 språk totalt. Med en översättare från Novoterm får ni inte bara er text korrekt översatt, det är i slutänden en investering som sparar både tid och resurser. Att skriva på ett främmande språk är svårare än vad man kan tro och än så länge är inte ens de mest avancerade översättningsprogrammen tillräckligt bra för att kunna producera en perfekt översättning. 

Novoterms process

För att garantera att våra översättningar är av högsta kvalitet jobbar vi systematiskt och i en öppen dialog mellan våra tekniska översättare och ert företag. Från start får ni en kontaktperson och en översättare som sätter sig in i hur er verksamhet fungerar, samt anpassar sig efter hur ni vill kommunicera och förmedla ert budskap.

Tekniska översättningar på över 40 olika språk

Nästa år firar Novoterm sitt 25-årsjubileum inom översättningsbranschen och har lika lång erfarenhet av tekniska översättningar. Vi arbetar med språköversättning och språkgranskning åt företag i alla storlekar och inom alla typer av branscher. Behöver ni en teknisk översättning i Stockholm på engelska, svenska eller på något av våra andra språk, kontakta Novoterm idag så hjälper vi er. Har ni frågor om våra tjänster, kan ni alltid besöka vår FAQ. Vill ni veta vad priset är för en teknisk översättning, ring eller mejla oss!  

Novoterms översättare och språkgranskare har en sak gemensamt: sin kärlek för ord, texter och kommunikation – något vi kan lova syns i vårt arbete. 

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

En guide till språkgranskning: Vad är skillnaden mellan korrekturläsning och textbearbetning?

2020-03-04

Korrekturläsning, textbearbetning och språkgranskning kan vara den avgörande detaljen som tar din text från att vara bra till att vara fantastisk. Korrekturläsning, textbearbetning och språkgranskning har mycket gemensamt, men innebär i slutänden lite olika saker. Det betyder också att en kombination av dem ibland kan vara nödvändig för att framställa en bra och korrekt text eller översättning.
Vi ska i denna text gå igenom dessa lite olika processer, jämföra dem och se vilka skillnader och likheter det finns mellan textbearbetning, korrekturläsning och språkgranskning.

Språkgranskning

Skrivning av den nya texten i processen för språkgranskning | NovotermSpråkgranskning kan betraktas som en övergripande form av textbearbetning. Det kan handla om en text du har skrivit själv eller låtit översätta. När man arbetar professionellt med översättning kan språkgranskning vara ett separat steg, där en granskare eller språkvetare ger en professionell bedömning av texten. Det kan innebära att man flyttar runt, kortar ned eller omformulerar texten vid behov.
Språkgranskaren fokuserar på ordval och idiomatiska uttryck i texten, disposition och kontext. Processen för språkgranskning innebär med andra ord en kontroll och en utvärdering av texten så att den passar i sitt tänkta sammanhang.
Språkgranskning av en översättning brukar ofta ske innan den slutgiltiga genomgången av texten där man jämför översättningen med originalet och stämmer av att eventuella riktlinjer eller önskemål har uppfyllts. Språkgranskning kan alltså innefatta allt från textredigering och bearbetning till stavningskontroll och omformuleringar.
Ett vanligt tillvägagångssätt när det kommer till språkgranskning är att låta en person som inte arbetat med texten tidigare läsa igenom den och återkoppla med förslag på ändringar.
Både textbearbetning och korrekturläsning bidrar till en bättre och mer precis översättning. Det spelar ingen roll om översättningsarbetet och språkgranskningen sker separat eller inkluderas i en och samma process. Språkgranskning är ett viktigt steg i det hela för att skapa den perfekta översättningen.

Korrekturläsning

Förbättra texten genom korrekturläsning av korrekturläsare | NovotermDet främsta syftet med korrekturläsning är att förbättra texten ur ett lexikaliskt och syntaktiskt perspektiv genom att till exempel åtgärda felaktig grammatik, interpunktion eller eventuella stavfel. Det kan ses som en språkgranskning av en texts yta.
Korrekturläsning är i många fall det sista steget i redigeringsprocessen innan texten är klar för att den ska bli korrekt och välskriven. För bästa resultat bör en korrekturläsning utföras av en professionell korrekturläsare eller översättare på modersmålet.
Textbearbetning eller språkgranskning av en översättning är i de flesta fall mer tidskrävande än en ren korrekturläsning eftersom det inte enbart involverar en kontroll av stavning och grammatik, utan även omfattar en genomgång av källtexten och dess budskap och syfte.
Vårt professionella tips: Underskatta inte korrekturläsning. Hoppa aldrig över den sista språkliga kontrollen av texten oavsett om den är allmänt riktad eller mycket branschspecifik, oavsett vad för typ av text det handlar om eller vad syftet med den är.

Novoterms tjänster inom språkgranskning

Novoterm erbjuder textbearbetning, korrekturläsning och professionell språkgranskning utförda av erfarna översättare och granskare som alltid arbetar på sitt modersmål. Vi ser till att dina texter är både grammatiskt och idiomatiskt korrekta, anpassade efter din målgrupp och att de fungerar i sin helhet och i sitt tänkta sammanhang. Korrekturläsning och språkgranskning ingår alltid i våra översättningstjänster. Det är vårt sätt att kvalitetssäkra texterna och se till att de alltid är korrekta och uppfyller sitt tänkta syfte.
För mer information om våra tjänster, priser för språkgranskning, textbearbetning eller korrekturläsning och annan information – kontakta Novoterm idag så hjälper vi dig.
“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

korrekturläsning | Novoterm

Vikten av korrekturläsning och hur en korrekturläsare kan göra din text ännu bättre

2020-02-07

Det är få saker som är lika frustrerande för en läsare – och potentiellt förödande för att ett budskaps syfte ska nå sin målgrupp – som en text med stavfel, bristfällig grammatik eller felaktig interpunktion.

Eller va tykcer du?

Oavsett om det är en magisteruppsats eller ett mail till en kund – ja, egentligen vilket skrivet dokument som helst – är det viktigt att se till att texten är välformulerad, korrekt skriven och inte innehåller några slarvfel innan den skickas eller publiceras. Att be någon i din omgivning att läsa igenom texten kan vara ett bra sätt att få konstruktiv kritik och ett extra par ögon som hjälper dig att förbättra texten. Men tyvärr räcker inte alltid en väns eller familjemedlems kompetens till om ämnet är för komplext, om texten är skriven på ett språk de inte behärskar eller om texten helt enkelt är så lång att de inte har tid att läsa den. I sådana situationer rekommenderar vi att du tar hjälp av en professionell korrekturläsare. En sådan ger dig den konstruktiva kritik och respons du behöver för att din text ska bli så bra som möjligt och uppfylla sitt syfte.

En korrekturläsare hjälper dig hitta och åtgärda stavfel, felaktig interpunktion, oidiomatiska formuleringar, grammatiska fel och ologisk disposition eller styckeindelning med mera. Texten du läser just nu har korrekturlästs och reviderats ett flertal gånger innan den ansågs vara redo för publicering på vår blogg.

Vad är ”textblindhet”?

Textblindhet uppstår när man har arbetat med en text väldigt länge och stirrat sig blind på texten och det mest uppenbara till slut går en över huvudet. Det betyder att hjärnan tolkar och läser texten såsom den är tänkt – och inte hur den faktiskt är skriven. Detta gör det svårt att upptäcka misstag och slarvfel som felstavningar, syftningsfel eller ord som saknas.

Textblindhet drabbar alla, oavsett hur mycket de skriver och hur erfarna de är som skribenter. Det finns två sätt att handskas med textblindhet:

– Låt texten vila:

Detta betyder att lägga ned pennan, släppa tangentbordet och inte ens snegla på texten i några timmar eller upp till några dagar. På så vis kan du släppa de känslor och kanske frustrationer som byggts upp under tiden du skrivit. Det blir sedan enklare att upptäcka misstag och hitta sätt att förbättra texten på med ett utvilat sinne och ett nytt fräscht perspektiv.

– Låt någon vara din korrekturläsare:

Det andra alternativet är att låta en annan person genomföra en korrekturläsning av din text. Detta är vad vi kallar ”fyr-ögon-metoden”, det vill säga att två par ögon läser texten istället för ett par. Vi rekommenderar starkt att alltid ta hjälp av en professionell korrekturläsare. Oavsett hur länge du låter en text vila eller hur många personer i din omgivning som läser igenom den är det svårt att jämföra med den återkoppling på texten som en professionell korrekturläsare kan ge dig.

Författarens skrivprocess

För att förstå betydelsen av korrekturläsning och konstruktiv kritik kan vi ta en titt på vilken roll en korrekturläsare spelar för tillkomsten av en bok. Korrekturläsning är både en av de viktigaste och mest tidskrävande delarna av hela processen, och även en viktig del i själva författarens skrivprocess. I princip alla böcker granskas av flera personer i många timmar innan de är redo att publiceras.

“Förste korrekturläsare” för en författare brukar vara en redaktör som ger respons på boken eller texten genom hela processen. Meningar, stycken, sidor och kapitel kan skrivas om och om igen, baserat på återkoppling från författarens korrekturläsare, innan boken ges ut.

Nästa gång du läser en bok, ta en titt i början eller slutet så kommer du att hitta en sida tillägnad de personer som varit med och hjälpt författaren skriva boken. Vi kan lova att de flesta personer som tackas av författaren står med på grund av sin ovärderliga respons och korrekturläsning.

Novoterms korrekturläsning

Detta är vad Novoterm erbjuder dig: professionella korrekturläsare både online och på plats med erfarna skribenter, lingvister och översättare som förutom att de ser till att texten är grammatiskt och idiomatiskt korrekt, även ger förslag på alternativa formuleringar och ändringar för att skapa den perfekta texten.

Kontakta Novoterm för mer information och priser för vår korrekturläsning.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Översättningstjänster för oöversättbara ord och fraser

2020-01-21

Vi hör ofta personer använda sig av frasen ”lost in translation” när de refererar till missöden eller misstag i översättningar från ett språk till ett annat. Vissa språk kan helt enkelt inte fånga den exakta innebörden av ett ord eller fras när det översätts. Dessa ord och fraser kan på så vis anses vara ”oöversättbara”.
Att kalla dem ”oöversättbara” är egentligen inte helt korrekt, vilket är anledningen till våra citattecken runt ordet. Det är sällan, om ens någonsin, det finns ett ord eller fras som absolut inte går att översätta, men ibland kan det behövas en omskrivning för att skapa en bra motsvarighet.
Det finns alltid en risk att missa nyanser, underliggande betydelser eller kulturella referenser på ett annat språk än modersmålet. För att inte riskera ett fall av ”lost in translation” rekommenderar vi dig att ta kontakt med Novoterm. Vi är ett professionellt översättningsföretag som erbjuder pålitliga översättningstjänster på över 40 olika språk och språkvarianter.

Exempel på ”oöversättbara” ord och fraser

”Oöversättbara” ord och fraser finns på flera olika nivåer. Det kan handla om enstaka ord vars exakta betydelse inte går att återge med ett motsvarande ord på ett annat språk, helt enkelt eftersom det saknas ett. Det går däremot oftast utmärkt att göra en mer förklarande översättning med hjälp av en längre fras som beskriver innebörden ändå.
Det “oöversättbara” kan också gälla liknelser som ”vit som snö” eller ”stark som en björn” där hela, eller delar av den beskrivna bilden/refererade företeelsen saknas i målspråkets kultur, vilket gör en ordagrann översättning svårtolkad eller i värsta fall obegriplig. Här behöver man istället hitta en översättning som framkallar samma bild, om än med hjälp av andra ord.
Nedan följer några exempel på ”oöversättbara” ord som vi stött på under årens lopp – i arbetet eller privat.

Grandparents – engelska

Ett vanligt exempel på ”oöversättbart” mellan svenska och engelska är grandparents. I engelskan kan detta ord syfta på både mor- och farföräldrar, utan att specifikt behöva välja mellan dessa. Ska det översättas till svenska behöver man däremot ta reda på om det handlar om mormor och morfar, eller farmor och farfar, eftersom motsvarande ord för bara grandparents saknas i svenskan.

Abbiocco – italienska

Vi har alla upplevt en känsla av sömnighet efter att vi ätit för mycket. Det beskrivs ofta som “mat-” eller “paltkoma” i Sverige, och samma sak är känt på italienska som abbiocco – känslan av sömnighet man upplever efter en stor måltid. Andra språk saknar dock ett separat ord för detta och uttrycker upplevelsen med en längre beskrivning.

 

Komorebi – japanska

Det poetiska och vackra japanska ordet komorebi beskriver solljuset som skiner genom ett träd. Ordet består av fyra karaktärer, tre kanji och en hiragana-partikel. Den första kanjin betyder träd, den andra flykt och den tredje representerar sol eller ljus.

Potjemutjka – ryska

Har du någonsin mött en person som ställer så många frågor att det gränsar till irriterande? Oavsett om det gäller någon på arbetsplatsen eller inne på bion har det ryska språket ett ord som beskriver en sådan person. Det ”oöversättbara” ordet potjemutjka är bildat från det ryska frågeordet “varför” (почему) och refererar till en person som ställer för många frågor.

Psithurisma – grekiska

Många älskar det rasslande ljudet av löv, men det är inte vanligt att det finns ett enda substantiv i ett språk för att beskriva detta fenomen. I grekiskan finner man dock det gamla ordet psithurisma (ψιθύρισµα) som är bildat från verbet viska och betyder “ljudet av löv som rasslar i vinden”.

Mångata – svenska

Det svenska substantivet mångata beskriver poetiskt den gatuliknande reflektionen av månen på vatten. På turkiska finns det ett liknande ord yakamoz, dock med lite bredare betydelse: det beskriver alla typer av ljusreflektioner på vatten.

Schilderwald – tyska

I det tyska språket hittar vi Schilderwald som refererar till en gata med så många vägskyltar att du kan åka vilse. Ordet är sammansatt av två substantiv och kan direktöversättas till “skyltskog”.

Vedriti – slovenska

Att fastna i en regnskur, ta skydd och vänta på att den ska passera är något vi alla är bekanta med i regniga Sverige, men som vi saknar ett eget ord för. Det slovenska verbet vedriti beskriver just detta. Det används även ofta metaforiskt för att beskriva en person som väntar på att hans eller hennes dåliga humör ska passera.

Översättningsföretag i Stockholm

Novoterm är ditt självklara val av översättningsföretag i Stockholm. Vi erbjuder språkgranskning och översättningstjänster för företag inom allt från finans och juridik till teknik, medicin och IT. Vi har i över 20 års tid levererat högkvalitativa översättningstjänster och språkgranskning till företag med höga krav. Kontakta Novoterm idag för mer information om våra översättningstjänster, priser och vår arbetsprocess, eller utforska vårt utbud av översättningstjänster direkt här på vår hemsida.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

Språköversättning via kostnadsfria, automatiserade maskinöversättningstjänster: Hur pålitliga är de?

2019-12-03

Språköversättning av text | NovotermI detta inlägg kommer vi att dyka ner i ovan fråga, men först behöver vi reda ut: Vad är en kostnadsfri, automatiserad maskinöversättningstjänst?

Det man oftast menar med detta är webbaserade tjänster och nedladdningsbara program som möjliggör automatiserad språköversättning mellan många språk, utan mänsklig inblandning. Den mest välkända språköversättningstjänsten är Google Translate, men det finns otaliga liknande tjänster runt om på nätet.

Vi kommer i detta inlägg beskriva hur dessa språköversättningtjänster fungerar, vilka användningsområden de passar för, och vilka brister de har.

Hur fungerar en automatiserad maskinöversättningstjänst?

Automatiserade maskinöversättningstjänster använder sig av algoritmer. Algoritmer kan liknas vid recept där indata är ingredienserna, själva algoritmen är receptinstruktionerna, och utdata är den färdiga maträtten. Det är förstås en mycket grov förenkling, eftersom algoritmer är mycket mer komplexa i verkligheten, men det illustrerar ändå konceptet.

Om vi applicerar det på språköversättning blir ord och fraser ingredienserna, språkets regler och grundläggande grammatik är instruktionerna, och översättningen är slutresultatet, automatiskt ”tillagad” av en dator.

Algoritmen för en automatiserad översättningstjänst använder sig av ett omfattande lexikon fyllt med ord och fraser från många av världens språk och den ”lär” sig språken genom att gå igenom ett stort antal texter och deras översättningar. Från detta kan algoritmen lära sig vilka ord som ofta används tillsammans (och i vissa fall förstå sammanhanget utifrån dem) och hur man översätter olika ordkombinationer, inklusive idiom, i en given kontext. Om texten du vill översätta liknar något den sedan tidigare känner till tillräckligt mycket, kommer språköversättningen att vara relativt korrekt. Ju enklare text du matar in, desto större är sannolikheten för detta förstås.

Användningsområden

Av ovan anledning är det främsta – och bästa – användningsområdet för automatiserade språköversättningstjänster att översätta enstaka ord, fraser och meningar. Till viss mån klarar de även att hantera kontext för en kortare text, men bara på en extremt ytlig nivå. De är fortfarande bara maskiner och än så länge har vår teknik inte lyckats återskapa och imitera en människas sätt att uppfatta, förstå sammanhang och kommunicera.

Brister

Som sagt, en automatiserad översättningstjänst är enbart en dator som har ett ändligt antal regler till förfogande för att skapa en översättning. Det fungerar utmärkt när du behöver få enstaka ord eller fraser översatta, men vid längre texter kan den inte hantera nyanser eller sammanhang, och den har heller inte möjlighet att berätta för oss vad den inte förstår. En maskin tolkar allting väldigt bokstavligt, och den kan enbart översätta något den tidigare stött på och därmed ”förstår”.

För att exemplifiera detta kan vi ta en titt på det spanska språket. Spanska talas i ett tjugotal länder och det finns självklart skillnader mellan de olika språkversionerna. Till exempel använder man i vissa områden ”tú” för andra person singular (”du” på svenska) rent grammatiskt, medan man i en handfull länder använder ”vos” som standard.

Ett liknande fall gäller olika spansktalande länders vokabulär, till exempel ordet för ”bil”. I vissa områden används ordet ”coche”, där andra kan använda sig av ”carro” eller ”auto”. En maskin saknar förmågan att förstå vilken form som är korrekt för den givna kontexten, och matar man in ordet ”bil” på svenska i t.ex. Google Translate föreslår sidan ”coche” medan ”en modern bil” översätts som ”un auto moderno”.

Sammanfattningsvis kan man säga att automatiserade översättningsprogram är sofistikerade lexikonprogram med ett antal finesser, även om utvecklingen ständigt går framåt. Automatiserade översättningar är därför inte helt obrukbara, om man använder tjänsten klokt och förstår dess begränsning. Men du kan inte förvänta dig att en översättning gjord av en dator kommer att vara korrekt eller duga till mycket mer än att förstå en texts innehåll i grova drag, om du har tur.

Novoterms språköversättningstjänst

Damen som utför textöversättning | NovotermFör att en översättning ska bli korrekt och kunna användas för mer än bara ytlig förståelse, behövs det en människa bakom den som kan tyda kontexten, förstå nyanser och kontraster, och är införstådd med i vilket sammanhang texten ska användas.  Du kan också vara säker på att våra språköversättare reder ut allt som eventuellt är otydligt i texten och ställer frågor för att översättningen ska bli korrekt och ändamålsenlig. En maskin märker inte att en bokstavlig översättning är ologisk eller fel i sitt sammanhang. Är du ute efter en korrekt och pålitlig översättning för din text så är det enda valet en mänsklig språköversättare. Det finns inget annat alternativ.

Kontakta Novoterm idag för mer information och priser för våra översättningstjänster och språkgranskning. Vi kanske inte är lika snabba som en maskin, eller gratis som ett kostnadsfritt översättningsprogram, men vi garanterar att du får en korrekt översättning.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”