Juridiska Översättningar I Novoterm

Tre tips för att få en bättre översättning från engelska till svenska

2018-06-19

SÅ SÄKERSTÄLLER DU EN KORREKT ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKA TILL SVENSKA

Dagens avancerade teknik har inneburit många förbättringar när det kommer till publicering av text och innehåll. Stavningsprogram och automatisk språkrättning underlättar också vardagen för många. Men det är samtidigt viktigt att vara medveten om riskerna i att överlämna ansvaret för våra texter till datorer och mobiltelefoner.

Även om digitaliseringen har gjort det möjligt att lättare samverka på ett globalt och gränsöverskridande plan så erbjuder den inga perfekta lösningar när det kommer till översättningar. Tjänster som Google translate kan visserligen vara användbart när du vill översätta specifika ord eller begrepp, men fungerar ofta sämre när det gäller översättning av längre texter. För att säkerställa kvalitén på till exempel texter som kräver översättning från engelska till svenska bör du därför tänka på följande:

Välj rätt översättare

Lägg gärna lite extra tid på att hitta en översättare som passar dina behov och vars kunskaper överensstämmer med texternas syfte. Det är extra viktigt om du arbetar inom ett område med många olika fackuttryck och yrkesspecifika termer. Att vara noggrann i valet av översättningsföretag lönar sig i längden. När du väl hittat rätt så kan du känna dig trygg med att texterna får rätt ton och innehåll varje gång.

Utgå från en bra grundtext

Det är mycket svårt, ja, nästan omöjligt att göra en bra översättning av en dålig text. Om du själv inte riktigt vet vad du vill ha sagt med ett specifikt dokument så kommer inte översättaren veta det heller. Fråga dig vad textens syfte är, vilka frågor den ska besvara och vilken information den ska tillföra till ett visst sammanhang. Ju mer du konkretiserar, desto bättre och tydligare blir texten och därmed också översättningen.

Kontext och målgrupp

En texts syfte avgörs till stor del av dess tänkta kontext, användningsområde eller publiceringskanal. Även om det kan kännas som att en och samma text egentligen skulle kunna passa i flera olika sammanhang så krävs ofta vissa ändringar för att den verkligen ska fungera effektivt. Målgruppen kan skilja sig helt åt beroende på kontext. Föreställ dig läsaren medan du skriver och var noga med att informera översättaren om förutsättningarna.

Kontakta oss

En professionell översättning underlättar kommunikationen med kunder och partners, och fungerar som en investering för ditt företag. När du kontaktar Novoterm översättningsbyrå kan du vara säker på att dina texter översätts på ett korrekt, tydligt och kompetent sätt. Kontakta oss för mer information.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

VIKTIGA FÖRBEREDELSER I KONTAKTEN MED ÖVERSÄTTNINGSFÖRETAG

2018-06-19

Genom att anlita ett professionellt översättningsföretag underlättas dina internationella samarbeten och affärer. Kommunikation är en viktig grundbult för alla företag, och först när dina dokument och dina texter översätts på ett tydligt och korrekt sätt kan du vara säker på att ditt material verkligen når fram.

Som kund kan du optimera förutsättningarna för att få bra översättningar på flera sätt. Det är till exempel viktigt att du är tydlig med vilket ämnesområde som står i fokus, vilken målgrupp som ska nås av innehållet och vad det faktiska syftet med texten är. Det är också viktigt att informera om var, i vilka kanaler eller sammanhang, som texten ska publiceras. Ange också på förhand från vilket språk (källspråk) och till vilket språk (målspråk) texten ska översättas. Till det hör exempelvis att konkretisera om dokumentet ska översättas till amerikansk eller brittisk engelska eller andra språkvarianter. Innan du beställer professionella översättningar bör du också tänka på följande:

Format

Var noga med att informera översättningsföretaget om vilket format texten skickas i, exempelvis Word-dokument, pdf- eller html-format. Tänk också igenom hur du vill att själva översättningen ska formateras. Ju mindre efterarbete du behöver göra, till exempel arbete med layout eller html-koder, desto bättre.

Kompletterande material

Har du valt rätt översättare för uppdraget så kommer hon eller han redan ha god inblick i ämnesområdet, men för att höja kvalitén ytterligare så är det klokt att komplettera med referensmaterial, exempelvis tidigare översättningar av liknande dokument. Annat användbart material kan vara bilder, beskrivningar, länkar och andra fördjupande dokument.

Mängd

Meddela hur stor textmängd det är som ska översättas så att översättaren kan planera sin arbetsinsats och leveranstid. Även om en översättningsbyrå arbetar snabbt, så innebär det inte att en text kan översättas på hur kort tid som helst med gott resultat.

Kvalitativt översättningsarbete bygger på att du hittar rätt översättare för just dina syften och texter, men också på samarbete mellan dig och översättaren. Du som har frågor om hur översättningsprocessen fungerar, eller som har behov av kvalitativa, korrekta översättningar kan kontakta Novoterm. Översätt svenska till portugisiska eller en mängd andra språk via någon av deras många översättare, så kan du känna dig trygg med resultatet.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

RIKTLINJER FÖR ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKA TILL SVENSKA

2018-06-19

För internationella företag så uppstår det inte bara behov av att översätta projektbeskrivningar, presentationsunderlag och rapporter som till stor del domineras av löpande text. Årsredovisningar är ett annat exempel på dokumentation som ska kunna förstås och läsas av många parter inom, och utom företaget. Därför är det också viktigt att sådana redovisningar finns tillgängliga på olika språk.

Ett översättningsföretag i Stockholm eller andra städer erbjuder allt som oftast rätt kompetens också för dessa uppdrag, men innan underlaget lämnas över till dem bör företaget själv ha tagit ställning till vissa detaljer. Även i dokument som dessa är det nämligen möjligt att använda olika typer av formuleringar, framförallt när det kommer till presentationen av siffror, procent, datumformat och annan formalia. Dessutom är det naturligtvis viktigt att ta ställning till vilka språk innehållet ska översättas till. Till exempel om det räcker med översättning från engelska till svenska eller tvärtom. Förutom detta är det viktigt att även tänka på följande:

Konsekventa formuleringar

När det kommer till större företag så har man vanligen upprättat detaljerade underlag för vilka formuleringar, titlar och begrepp som ska användas i vilka sammanhang. Detta kan gälla till exempel i samband med presentationen av anställda, chefer eller i beskrivningen av affärs- och produktområden. Tänk därför på att informera översättningsbyrån du samarbetar med om vilka riktlinjer som gäller, så att till exempel årsredovisningen eller verksamhetsbeskrivningen följer samma konsekventa tilltal.

Stora eller små bokstäver?

Det svåra med översättningar är inte att ta reda på vilka språkliga regler som gäller för olika språk. Det är däremot betydligt klurigare att översätta på rätt sätt i sammanhang när flera olika skrivsätt kan vara korrekta. Ett exempel på detta är valet av stora eller små bokstäver. Vissa företag är till exempel noggranna med att använda stor bokstav när de skriver ut befattningar eller det egna företagsnamnet. Stor bokstav används ibland också för engelskans substantiv och andra ord. Dessa interna riktlinjer är alltid viktiga att ta reda på och följa.

Språket är levande och förändras hela tiden, och det innebär också en större frihet för företag att följa sina egna riktlinjer. Detta resulterar i sin tur i en större utmaning för översättarna som därför måste informeras om vad som gäller för varje specifikt bolag. Du som behöver hjälp med översättning av något slag, eller som har frågor om vad ett samarbete med en översättningsbyrå innebär kan kontakta Novoterm. Mer information hittar du också på deras webbplats.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

3 TIPS FÖR KVALITATIV SPRÅKGRANSKNING

2018-06-19

Språkgranskning är en fin men svår konst. Alla som någon gång lagt ner tid eller energi på att korrekturläsa egna eller andras textdokument vet att det är lätt att inte bara skriva fel utan också  att se förbi de där misstagen under genomläsningen.

Framförallt när man själv står som författare till texten är det svårt att upptäcka felaktigheter. Helt enkelt eftersom blicken väljer att se vad den förväntar sig att se, och så länge första och sista bokstaven i ordet så klarar våra hjärnor ändå av att enkelt avgöra vilket ord det är fråga om. Men, hur ska man då göra för att ändå säkerställa att texten håller god kvalitet?

En första åtgärd är att låta en utomstående läsa texten. Gärna någon som arbetar med text på professionell basis då kvalitativ språkgranskning av texter faktiskt kräver gedigen kunskap om alltifrån grammatik, stilistik, korrekt användning av skiljetecken eller dialogmarkörer. Fler tips om korrläsning hittar du här nedanför:

Fastna inte

När man läser fort, i sitt ”vanliga” tempo, är det lätt att missa felaktigheterna. Istället för att ryckas med i läsningen bör man isolera orden från varandra och titta närmare på varje bokstav. Ett sätt att lugna läsningen är att använda en penna och stryka under orden med samtidigt som man läser.

Rytmen

Om du plötsligt tappar rytmen i läsningen så är det förmodligen så att det är något med själva meningen som inte stämmer. Testa att antingen ta bort just det aktuella stycket eller skriv om och se om läsningen underlättas. Ett grundläggande knep är också att variera meningsbyggena i mesta möjliga mån. Om texten är skriven på ett sådant sätt redan från början så kommer läsrytmen förbättras väsentligt.

Namn och titlar

Kontrollera alltid, många gånger om så att alla namn är konsekvent formaterade och framförallt rätt stavade. Var också noga med att ge nämnda personer rätt titlar, i enlighet med det aktuella företagets specifika riktlinjer.

Språkgranskning är mer komplext än vad man kanske kan tro, men det finns hjälp att få. Till exempel kan det vara en god idé att ta hjälp av en professionell översättningsbyrå i Stockholm med god kunskap om typografi, skrivregler och formatering. Kontakta Novoterm redan idag, de kvalitetssäkrar dina texter och kan också hjälpa till med översättningar.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

VÄLKOMMEN TILL ROB ENGSTRÖM | Rob Engström

FEM ANLEDNINGAR ATT JOBBA SOM ÖVERSÄTTARE

2018-06-19

ATT JOBBA SOM ÖVERSÄTTARE

Behovet av duktiga översättare är stort, både från översättningsbyråerna och även från marknaden som vill kunna översätta texter av olika slag från ett språk till ett annat. Det handlar inte bara om böcker utan även om hemsidor, tekniska manualer, broschyrer, information som är viktig för samhället och mycket mer. Det finns många anledningar att jobba som översättare.

Som översättare gäller det att ha en mycket god känsla för språket. Det handlar inte bara om att kunna översätta ord för ord utan även om att se till att budskapet förmedlas på rätt sätt. Ibland kan nämligen en direktöversättning ge ett helt annat budskap än det tänkta. För att kunna översätta på bästa sätt gäller det att översättaren behärskar bägge språk och eventuellt även det ämne som översättningen handlar om. Den finska översättaren Thomas Warburton liknar översättarens roll med rörmokarens. Att genom språklig kunskap och begåvning skapa en förbindelse mellan ett språk och ett annat. Professionella översättningar är ett krävande tjänst som lägger mycket vikt på översättarens kompetens.

1 – Ett roligt och oftast varierat jobb

Att arbeta som översättare innebär att dina uppgifter kan vara mycket varierande. Om du dessutom arbetar som frilansare, vilket är vanligt i branschen, är det upp till dig hur du lägger upp din tid. Många översättare jobbar hemifrån, vilket innebär att du slipper åka till och från arbetsplatsen. Naturligtvis kan du även vara anställd som en översättare och jobba från ett kontor. Som översättare har du många valmöjligheter helt enkelt.

2 – Frihet under ansvar när du ska jobba som översättare

Att kunna bestämma över din egen tid ger en känsla av frihet. Det gäller dock att alltid komma ihåg att du även har ett ansvar att bli klar med ett projekt i tid och utan att tumma på kvalitén. För många passar det utmärkt att arbeta på detta sätt. Det krävs dock en hel del självkännedom och disciplin. Det är trots allt upp till dig själv att säkerställa att du kan leverera professionella översättningar inom de tidsfrister du fått.

3 – Din tidigare erfarenhet är värd mycket när du ska jobba som översättare

Alla översättare måste behärska olika språket fullt ut. Det finns många utbildningar som kan förbättra dessa kunskaper, från rena översättarutbildningar till språkliga utbildningar. En annan faktor som också är viktig är ämneskunskaper. Att behärska en annan bransch eller ett ämne kan ibland vara ovärderligt i rollen som översättare. Det innebär att det är möjligt att bli en översättare inom ett visst område om du både har god kunskap om ämnet och även behärskar språket på ett bra sätt. Det är en upplyftande känsla att få skriva om ett ämne som du kan en hel del om. I vissa fall, när det inte finns färdigt översatta ord att använda sig av, är det dina översättningar som kommer att användas i branschen. Det kan till exempel handla om branschterminologi eller benämningar i tekniska manualer.

Professionella översättningar och andra tjänster som vi erbjuder

Hos oss kan du göra mer än bara jobba som översättare. Vi erbjuder även tjänster inom språkgranskning, projektledning och bearbetning av texter för både små och stora projekt. En fördel att börja arbeta som en översättare hos en översättningsbyrå är att vi som byrå kan fokusera på kundkontakt och projektledning, vilket ger översättaren möjlighet att fokusera fullt ut på sina styrkor.

Om du är intresserad av att arbeta som översättare så finns det goda möjligheter till det. Det kommer alltid att finnas ett behov av översättningar som är grammatiskt korrekta och utförda med en känsla för professionalism. Oavsett om du vill frilansa eller vara anställd som översättare så kan det vara en bra idé att höra av dig till en översättningsbyrå.

Kontakta oss

Vi på Novoterm tar oss an alla möjliga utmaningar, från stora projekt med flera språk och översättare involverade till mindre projekt som bara kräver en ensam översättare. Vi erbjuder även korrekturläsning, översättning av hemsidor och bearbetning av andras texter. Några av de ämnen som vi är särskilt bra på är finans, marknadsföring, utbildningsmaterial och IT. Totalt erbjuder vi översättningar inom flera ämnesområden och på fler än 40 språk. Om du tycker att du har vad som krävs för att arbeta som en översättare kan det vara värt att ta kontakt med oss, speciellt om du tror att du kan erbjuda något unikt.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”