Översättningar inom hållbarhet

Översättning inom hållbarhet, CSR och klimat- och miljöområdet till fler än 40 språk för företag med höga krav. Få dina hållbarhetsrapporter, policydokument och andra informationsmaterial översatta och anpassade för din tilltänkta mottagare.

Vad vi gör

Översättningar av kommunikation inom hållbarhetsområdet

Hållbarhet, CSR eller företags sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvar – kärt barn har många namn. Numera är det mer regel än undantag att företag, organisationer och myndigheter sätter upp egna mål för sitt hållbarhetsarbete. 

Hållbarhet och företags sociala, miljömässiga samt ekonomiska ansvarstagande är idag viktiga delar av verksamhetsstrategier för företag, organisationer och myndigheter. Kunderna ställer allt högre krav på att företag bedriver sina verksamheter med miljön i åtanke. Liknande krav ställs även av engagerade kollegor och av leverantörer. Det finns många regelverk och specifik terminologi som präglar kommunikationen inom hållbarhetsområdet, och vi på Novoterm ser till att dessa används i översättningen.

VÅRA HUVUDOMRÅDEN

Vår kompetens inom hållbarhet

Säkerställ att er kommunikation kring hållbarhet – från rapporter till interna policyer – inte bara är korrekt översatt, utan också kulturellt och kontextuellt anpassad. Vi arbetar i nära dialog med dig för att varje ord ska reflektera ditt företags engagemang för hållbarhet. Vårt team har gedigen erfarenhet inom området, och översätter till sitt modersmål – en bra förutsättning för ett perfekt slutresultat.

Hållbarhetsrapportering

Vi erbjuder översättning av hållbarhetsrapporter där fokus ligger på företags arbete för miljö, samhälle och den egna bolagsstyrningen. Denna form av rapportering har sin utgångspunkt i några olika internationella ramverk med specifik terminologi som har kommit att bli standard i miljö- och samhällsfrågor.

ESG (Environmental, Social, and Governance)

ESG är ett ramverk som används för att mäta ett företags grad av ansvar inom miljöskydd, socialt ansvar och bolagsstyrning. ESG-rapporter och hållbarhetsbedömningar hjälper företag att kommunicera sina framsteg inom området till en bred internationell publik vilket stärker deras trovärdighet på en global marknad.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

CSRD är ett nytt EU-direktiv som syftar till att standardisera och förbättra hållbarhetsrapportering. Våra översättningar möjliggör att detaljerad information om ert företags miljöpåverkan och sociala ansvar är tillgänglig och begriplig för en bred internationell publik.

SDG:s (Sustainable Development Goals)

De globala målen för hållbar utveckling definierar centrala globala utmaningar som miljöskydd, social rättvisa och ekonomisk stabilitet. För företag som engagerar sig i dessa mål är översättning av strategiska dokument, som handlingsplaner och framstegsrapporter, ett viktigt moment för att kunna visa sitt engagemang.

Hållbarhetspolicy

I en hållbarhetspolicy specificeras ett företags åtaganden för att upprätthålla och förbättra dess inverkan på miljön och samhället. Vi kan hjälpa er att översätta alla typer av policydokument, inklusive de som rör hållbarhet. Om dessa finns översatta till alla relevanta språk ökar chanserna att företagets ambitioner förstås fullt ut och efterlevs av personalen globalt.

Texttyper

Vad är det vi översätter inom hållbarhetsområdet?

Hållbarhetsområdet är omfattande och innehåller en mängd olika dokumenttyper som speglar ett företags miljö- och samhällsengagemang. Våra översättare som arbetar med detta har stor kunskap och tidigare erfarenhet inom hållbarhet och socialt ansvar, och är väl bekanta med olika typer av hållbarhetstexter.

Exempel på sådana är:

 1. Hållbarhetsrapporter
 2. Klimatbokslut
 3. GRI-index
 4. Uppförandekoder
 5. Enkäter
 6. Utbildningsmaterial
 7. Visselblåsardokument
 8. Miljöpolicyer
 9. Antikorruptionspolicyer

VARFÖR NOVOTERM?

Så ser vi till att du får en premiumprodukt när du beställer översättningar av din hållbarhetsinformation

CSR präglas av en rad strikta regelverk vilket kräver att våra översättare inte bara känner till, utan också förstår branschspecifika termer och koncept för att säkerställa att översättningarna är korrekta, såväl innehållsmässigt som terminologiskt. Det är ett område där noggrannhet och konsekvent användning av relevanta termer är särskilt avgörande.

Hållbarhetsområdet präglas av ständig förändring vad det gäller regelverk, rapportering och terminologi, och för att upprätthålla vår höga standard ser vi till att aktivt hålla oss uppdaterade kring den senaste utvecklingen. Detta kan innebära att delta i specialiserade kurser, anordnade internt eller av externa resurser, med relevant och aktuellt utbildningsmaterial.

Våra tjänster

Översättning och språkgranskning för din bransch

Översättning

Novoterm erbjuder professionell språköversättning och språkgranskning på över 40 olika språk.

Språkgranskning

Är du i behov av språkgranskning eller textbearbetning på svenska, engelska eller annat språk?

Textbearbetning

När vi på Novoterm utför textbearbetning ser vi till att texten håller ihop på alla nivåer och att den fungerar optimalt i sitt tänkta sammanhang.

Korrekturläsning

Novoterm erbjuder professionell korrekturläsning för över 40 olika språk.

Kontakta oss

Kontakta Novoterm

Behöver du hjälp med översättning eller språkgranskning? Hör av dig till oss!

  • 1

  • 2

  1/2


  Blogg

  Språkbloggen – Läs om språk, text och översättning

  Översättning av HR-material
  En person som gör kvalitetsöversättningar | Novoterm