Översättning inom personalutveckling/HR

Vill du vara säker på att all personal nås av viktig information, förstår den på djupet, kommer ihåg den och arbetar utifrån den? Vi kan hjälpa er med översättningar till fler än 40 språk inom personalutveckling och HR-frågor. Effektiv personalutveckling och HR-arbete kräver klar och korrekt kommunikation över språkgränser för att engagera och stödja företagets medarbetare globalt, och säkerställa att alla har tillgång till samma information på det språk de förstår bäst.

Vad vi gör

Översättning av informations- och kommunikationsmaterial inom personalutveckling och HR

På Novoterm har vi bred erfarenhet av att leverera tydliga och väl anpassade översättningar av informations- och kommunikationsmaterial inom HR, management och personalutveckling för en mängd branscher. Våra tjänster omfattar inte bara översättning, utan även språkgranskning av HR-material för att säkerställa att all information är korrekt, kulturellt relevant och enhetlig på olika marknader. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med en rad olika dokumenttyper, inklusive företags uppförandekoder, policydokument, rollbeskrivningar, jobbannonser och medarbetarenkäter. Dessutom kan vi översätta och anpassa internkommunikation, internt utbildningsmaterial, riktlinjer och matriser som är centrala för medarbetarnas utveckling och ett välfungerande utvärderingsarbete.

i utgår från våra kunders specifika behov och kulturella kontext, så att varje översättning inte bara är språkligt korrekt utan också motsvarar mottagarnas kulturella och professionella förväntningar. Vi hjälper dig som kund att bygga starkare interna relationer och främja en inkluderande företagskultur som når ut till alla anställda, även i globala organisationer.

VÅRA HUVUDOMRÅDEN

Vår kompetens inom personalutveckling och HR

Vårt erfarna team arbetar gärna i nära dialog med dig för att säkerställa att varje ord återspeglar ditt företags röst och vision. Våra översättare översätter till sitt modersmål och bor oftast i landet språket talas i. Översättningen blir då både korrekt och kulturellt anpassad till det land och sammanhang det används i, med ett modernt språkbruk, bra flyt och känsla för språket.

Policydokument

Att låta översätta policydokument är en viktig byggsten för att säkerställa att alla medarbetare förstår och kan följa företagets riktlinjer och regler i en global verksamhet. En tydlig och konsekvent kommunikation av policyer gör det enklare för alla att kunna följa regelverket, och bidrar samtidigt till en enhetlig företagskultur.

Utbildningsmaterial

Vi hjälper er att översätta utbildningsmaterial så att ni kan vara säkra på att alla anställda, oavsett var de befinner sig, får tillgång till samma information och kunskap på det språk de är mest bekväma med. Detta är viktigt för att upprätthålla en hög kompetensnivå i hela organisationen och stödja personlig, såväl som professionell, utveckling.

Handböcker

Handböcker är central källa för företagsspecifik kunskap och innehåller viktig information, som till exempel arbetsrutiner och företagspraxis. Genom att översätta dessa till flera språk förstärks förståelsen och samarbetet mellan olika avdelningar och länder – allt för att skapa en mer sammanhängande arbetsmiljö.

Medarbetarenkäter

Att översätta medarbetarenkäter till medarbetarnas egna språk möjliggör en djupare förståelse och ett mer värdefullt insamlande av åsikter och feedback som i förlängningen har goda chanser att generera ett förbättringsarbete med en tydlig riktning och ett ökat engagemang hos personalen.

Onboarding

Korrekt översatt onboarding-material ger nyanställda en välkomnande och inkluderande start på deras nya arbetsplats. Det hjälper dem att snabbt integreras i företaget och känna sig som en del av teamet från dag ett.

Internkommunikation

Översättning och anpassning av internkommunikation, inklusive allt från månadsbrev till dagliga uppdateringar, ser till att anställda kan ta del av viktig information på lika villkor och på sitt eget språk.

Texttyper

Vad kan vi översätta inom personalutveckling och HR?

HR och personalutveckling är ett brett område och innefattar en mängd olika typer av dokument och kommunikation. Vi på Novoterm som arbetar med HR-översättningar är väl bekanta med området och har erfarenhet av att översätta olika typer av HR-texter. Vi erbjuder översättning av bland annat:

 1. Manus (till utbildnings- och informationsfilmer)
 2. Handböcker
 3. Enkäter
 4. Olika typer av policydokument
 5. Månadsbrev, interna nyheter, text till intranät
 6. Platsannonser

VARFÖR NOVOTERM?

Översättningar som ger utrymme för företagets unika röst

För att effektivt bibehålla företagets särprägel och framtoning i översättningar inom personalutveckling och HR arbetar vi på Novoterm nära våra kunder för att förstå och
implementera företagets unika röst och stil i våra översättningar. Vårt team av översättare är inte bara experter på sina respektive språk, utan är också skickliga i att fånga upp och återge subtila nyanser i företagets kommunikation som återspeglar dess kultur och värderingar. För att bilda sig en uppfattning om ert företag, går våra översättare igenom tidigare publicerat material och er webbplats.

Vid en ny kundkontakt och ett första uppdrag frågar vi alltid efter kommunikationsriktlinjer, eller åtminstone hållpunkter, kring vad som kännetecknar företagets specifika röst och vad det är som utmärker den. Detta material används sedan konsekvent i alla översättningsprojekt för att säkerställa att varje dokument inte bara är korrekt rent språkligt utan också verksamhetsnära och lätt att relatera till för alla medarbetare.

Våra tjänster

Översättning och språkgranskning för din bransch

Översättning

Novoterm erbjuder professionell språköversättning och språkgranskning på över 40 olika språk.

Språkgranskning

Är du i behov av språkgranskning eller textbearbetning på svenska, engelska eller annat språk?

Textbearbetning

När vi på Novoterm utför textbearbetning ser vi till att texten håller ihop på alla nivåer och att den fungerar optimalt i sitt tänkta sammanhang.

Korrekturläsning

Novoterm erbjuder professionell korrekturläsning för över 40 olika språk.

Kontakta oss

Kontakta Novoterm

Behöver du hjälp med översättning eller språkgranskning? Hör av dig till oss!

  • 1

  • 2

  1/2


  Blogg

  Språkbloggen – Läs om språk, text och översättning

  Översättning av HR-material
  En person som gör kvalitetsöversättningar | Novoterm